Poängsättning av ansökan i matematisk-naturvetenskapliga fakultetens magisteransökan

Information gällande poängsättningen av ansökan i Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens magisterprogram.
HÖSTEN 2021 / VÅREN 2022
Kategorier för poängsättningen

Din ansökan poängsätts enligt följande kategorier:

 • Studierna som ligger till grund för ansökan och deras lämplighet. Du kan få högst 10 poäng i den här kategorin. För att bli kunna bli antagen måste du få minst 6 poäng.
 • Studieframgången i de studier som ligger till grund för din ansökan. Du kan få högst 12 poäng i den här kategorin. För att bli kunna bli antagen måste du få minst 8 poäng.
 • Din motivation och en eventuel studieplan. Du kan få högst 6 poäng i den här kategorin. För att bli kunna bli antagen måste du få minst 3 poäng. De som söker till magisterprogrammet i data science behöver inte göra upp en studieplan.
 • Portföljen. Du kan få högst 4 poäng i den här kategorin. För att bli kunna bli antagen måste du få minst 2 poäng. En portfölj krävs endast av dem som söker till magisterprogrammet i urbana studier och planering.

Högsta möjliga sammanlagda poängantal för en ansökan till magisterprogrammet i urbana studier och planering är 32 poäng. För att bli kunna bli antagen måste du få minst 19 poäng.

Högsta möjliga sammanlagda poängantal för en ansökan till de övriga flerspråkiga magisterprogrammen vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är 28 poäng. För att bli kunna bli antagen måste du få minst 17 poäng.

De sökande rangordnas på basis av följande kriterier:

 1. Det sammanlagda poängantalet för alla kriterier
 2. Poängen för studierna som ligger till grund för ansökan och deras lämplighet
 3. Poängen för studieframgången
 4. Poängen för motivationen och den eventuella studieplanen
 5. Poängen för portföljen (endast magisterprogrammet i urbana studier och planering)

Kriterierna tillämpas i ovannämnda ordning.

Om du inte når poänggränsen för godkännande i en kategori poängsätts inte de andra kategorierna.

På basis av dina tidigare studiers omfattning och innehåll bedömer man om du har tillräckliga kunskaper och färdigheter att studera vid det magisterprogram som du söker till. Om du uppmanades att välja studieinriktning i din ansökan beaktas ditt val i bedömningen.

Dina studiers lämplighet poängsätts på följande sätt:

 • Om dina studier är ytterst lämpliga får du 10 poäng.
 • Om dina studier är mycket lämpliga får du 8-9 poäng.
 • Om dina studier är lämpliga får du 6-7 poäng.
 • Om dina studier är tämligen lämpliga får du 4-5 poäng.
 • Om dina studier är i obetydlig grad lämpliga får du 1-3 poäng.
 • Om dina studier inte är lämpliga får du 0 poäng.

Studieframgången i de studier som ligger till grund för din ansökan poängsätts på basis av vitsordet enligt följande:

 • Om vitsordet för studierna är 4,75 eller bättre får du 10 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 4,25–mindre än 4,75 får du 9 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 3,75–mindre än 4,25 får du 8 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 3,25–mindre än 3,75 får du 7 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 2,83–mindre än 3,25 får du 6 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 2,50–mindre än 2,83 får du 5 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 2,17–mindre än 2,50 får du 4 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 1,83–mindre än 2,17 får du 3 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 1,50–mindre än 1,83 får du 2 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 1,17–mindre än 1,50 får du 1 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är mindre än 1,17 får du 0 poäng.

Om vitsordsskalan inte är 0–5, konverteras vitsorden till den skalan innan poängsättningen.

Kvaliteten på de studier som ligger till grund för din ansökan bedöms dessutom som en helhet, och nivån på universitetet där studierna är genomförda beaktas också. I bedömningen fäster man särskild vikt vid de studier som nämns i programmens antagningsgrunder och helhetsvitsordet för din examen beaktas också. Du kan få högst 6 tilläggspoäng i denna bedömning. För kriteriet ”Studieframgången i de studier som ligger till grund för din ansökan” kan du dock få högst 12 poäng sammanlagt.

Du ska skriva ett motivationsbrev på ansökningsblanketten. Med hjälp av brevet bedömer man din motivation att avlägga magisterexamen i det magisterprogram som du söker till.

I motivationsbrevet ska du berätta varför du söker till just det magisterprogrammet och hur dina tidigare studier stöder studierna i programmet. Frågorna på ansökningsblanketten preciserar vad du ska skriva om i motivationsbrevet. Motivationsbrevet ska eventuellt inkludera en studieplan. Du kan få högst 6 poäng för motivationsbrevet.

Motivationsbrevets längd anges på anmälningsblanketten. Text som överskrider den meddelade längden beaktas inte.

Motivationsbrevets språkdräkt beaktas också i bedömningen. Brevet ska vara skrivet på ett flytande språk och koherent till sitt innehåll. Du ska skriva motivationsbrevet på samma språk som du tänker avlägga examen på.

Om du söker till magisterprogrammet i urbana studier och planering ska du bifoga en akademisk text eller en yrkesportfölj till din ansökan. Portföljen ska innehålla minst fyra arbetsprov.

Ett av arbetsproven ska anknyta till avhandlingen för din lägre högskoleexamen:

 • Om din avhandling blir klar inom ansökningstiden ska arbetsprovet vara ett sammandrag av avhandlingen.
 • Om din avhandling inte blir klar inom ansökningstiden ska arbetsprovet innehålla avhandlingens rubrik, en forskningsplan och en beskrivning av hur avhandlingsprocessen har förlöpt fram tills dess att du lämnar in ansökan.

De övriga arbetsproven ska vara relevanta med tanke på den studieinriktning som du söker till och visa dina kunskaper på ett så mångsidigt sätt som möjligt.

Arbetsproven kan vara:

 • essäer
 • inlärningsdagböcker
 • kartografiska arbeten
 • forskningsprojekt
 • beskrivningar av dina erfarenheter av fältarbete
 • laboratoriearbeten
 • prov på design- eller formgivningsarbeten.

Om du inkluderar arbete som har utförts i grupp ska du tydligt beskriva din insats och roll i projektet.

Din portfölj får innehålla länkar till dina projekt, men det är inte acceptabelt att leverera enbart länkar. Vi ber dig inkludera endast de viktigaste länkarna i portföljen!

Skriv din portfölj på engelska. Du kan också presentera sammandraget av din avhandling och ditt arbetsprov på finska eller svenska om du inte har några arbetsprov på engelska.

Observera att du inte kan bli antagen till magisterprogrammet om du inte lämnar in en portfölj.

Spara din portfölj i ansökningssystemet efter att du lämnat in din ansökan. Portföljen ska sparas som en enda PDF-fil på högst 20 MB. Portföljen får omfatta högst 10 sidor. Portföljen ska lämnas in senast 26.1.2022 kl. 15:00 finsk tid. Skicka inte din portfölj per e-post eller vanlig post eller med kurir.

Portföljen poängsätts enligt följande:

 • Om portföljen bedöms som utmärkt får du 4 poäng.
 • Om portföljen bedöms som berömlig får du 3 poäng.
 • Om portföljen bedöms som god får du 2 poäng.
 • Om portföljen bedöms som nöjaktig eller försvarlig får du 1 poäng.
 • Om portföljen bedöms som dålig får du 0 poäng.