Poängsättning av ansökan i humanistiska fakultetens magisteransökan
Poängsättning av ansökan i humanistiska fakultetens magisteransökan
Poängsättning av ansökan

Du kan få högst 32 poäng. Om du inte får de minimipoäng som krävs för ett visst delområde, bedöms inte följande delområde.

De delområden som påverkar antagningen bedöms i följande ordning:

  1. tidigare studiers lämplighet för magisterprogrammets studieinriktning
  2. studieframgången
  3. motivationsbrevet
  4. förmågan att skriva vetenskaplig text.

De sökande rangordnas på basis av följande kriterier: 

1. Det sammanlagda poängantalet för alla delområden 
2. Poängen för delområdet ”De tidigare studiernas lämplighet för magisterprogrammet” 
3. Poängen för delområdet ”Din motivation” 
4. Poängen för delområdet ”Studieframgången i studier som lämpar sig för magisterprogrammet” 

Kriterierna tillämpas i ovannämnda ordning. 

Dina tidigare studiers lämplighet bedöms enligt följande skala:

Ytterst lämpliga 10 poäng

Mycket lämpliga 8 poäng

Lämpliga 6 poäng

Tämligen lämpliga 4 poäng

I obetydlig grad lämpliga 2 poäng

Olämpliga 0 poäng

Om du får mindre än 4 poäng för studiernas lämplighet bedöms inte resten av din ansökan.

Din framgång i de lämpliga studierna bedöms enligt följande skala:

De lämpliga studiernas medelvitsord viktat med studiepoängen (skalan 1–5)

5,0 10 poäng

4,0  8 poäng

3,0  6 poäng

mindre än 3,0 0 poäng

Om vitsordsskalan inte är 0–5, konverteras vitsorden till den skalan innan poängsättningen.

Om du får mindre än 6 poäng för studieframgången bedöms inte motivationsbrevet och den vetenskapliga texten.

 

Du ska skriva ett motivationsbrev på ansökningsblanketten.

Med hjälp av brevet bedömer man din motivation att avlägga magisterexamen i det magisterprogram som du söker till. Motivationsbrevet bedöms och poängsätts enligt skalan 0–5. Man kan också använda halva poäng.

  • varför du söker till det här magisterprogrammet och vilka av dess ämnesområden och tyngdpunkter som intresserar dig
  • vilka av dina tidigare studier som stöder framgångsrika studier i det här magisterprogrammet och på vilket sätt
  • vad du vill lära dig och hur det relaterar till studierna i magisterprogrammet
  • på vilket sätt studierna i magisterprogrammet stöder dina yrkesmässiga mål och din karriärinriktning
  • hurdana studievanor och studiefärdigheter du har och hur de och din livssituation påverkar dina möjligheter att ta examen inom den utsatta tiden
  • hurdana forskningsfrågor du är intresserad av (eventuell grund för din avhandling).

Motivationsbrevet får innehålla högst 3000 tecken, av vilka 1000 tecken reserveras för frågan om hurdana forskningsfrågor som intresserar dig. Eventuell text som överskrider den meddelade längden beaktas inte.

Om du får mindre än 3 poäng för motivationsbrevet bedöms inte den vetenskapliga texten.

På ansökningsblanketten ska du skriva in en kort vetenskaplig text som du själv har skrivit. Utgående från texten bedöms dina akademiska och forskningsmässiga färdigheter, särskilt din förmåga att skriva vetenskaplig text.

Beroende på magisterprogrammet kan texten vara antingen A) ett sammandrag av din kandidatavhandling (avhandlingen kan vara slutförd eller under arbete), eller ett sammandrag av en motsvarande vetenskaplig text som du själv har skrivit, eller B) ett sammandrag av en förhandsbestämd artikel. Om båda alternativen är möjliga kan du välja det alternativ du föredrar.

För ansökningsmålen magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen och magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala humaniora ska du skriva ett sammandrag av din kandidatavhandling (klar eller under arbete) eller en motsvarande vetenskaplig text som du själv har skrivit.

För ansökningsmålen Master's Programme in Intercultural Encounters (magisterprogrammet i interkulturell växelverkan) och magisterprogrammet i ryska studier ska du skriva ett sammandrag av en vetenskaplig text som magisterprogrammet meddelar. 

Texten får inte vara längre än 2 000 tecken. Eventuell text som överskrider den meddelade längden beaktas inte.

Din förmåga att skriva vetenskaplig text bedöms enligt följande:

Utmärkt   7

Berömlig   6

God   5

Nöjaktig   3

Försvarlig   0

 

Mo­ti­va­ti­ons­bre­vets samt den ve­ten­skap­li­ga tex­tens språk

Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen: ett sammandrag av din kandidatavhandling (klar eller under arbete) eller en motsvarande vetenskaplig text som du själv har skrivit. Den vetenskapliga texten skrivs på engelska och måste lämpa sig för magisterprogrammets vetenskapsområde.

Magisterprogrammet i språklig diversitet och digitala humaniora: ett sammandrag av din kandidatavhandling (klar eller under arbete) eller en motsvarande vetenskaplig text som du själv har skrivit. Den vetenskapliga texten måste lämpa sig för magisterprogrammets vetenskapsområde. Skrivs på engelska, om du tänker avlägga examen på engelska. Skrivs på svenska, finska eller engelska, om du tänker avlägga examen på svenska eller finska.

Magisterprogrammet i ryska studier:en sammanfattning av en kort vetenskaplig text som magisterprogrammet bestämmer. Med 'en sammanfattning' vi menar en kort sammanfattning av artikelns innehåll och argument (läsarna förutsätts inte ha läst originalet) och en kritisk utvärdering exempelvis av artikelns styrkor, svagheter och betydelse. Den vetenskapliga texten skrivs på engelska. Texten är: Veli-Pekka Tynkkynen The Energy of Russia - Hydrocarbon Culture and Climate Change; Preface & Chapter 1

Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan (Master’s Programme in Intercultural Encounters): en sammanfattning av en kort vetenskaplig text som magisterprogrammet bestämmer. Med 'en sammanfattning' vi menar en kort sammanfattning av artikelns innehåll och argument (läsarna förutsätts inte ha läst originalet) och en kritisk utvärdering exempelvis av artikelns styrkor, svagheter och betydelse. Den vetenskapliga texten skrivs på engelska. Texten är: Intercultural competence in diverse epistemic contexts

Lämp­li­ga stu­di­er

Med lämpliga studier avses sådana studier som ger dig färdigheter att avlägga magisterexamen i det utbildningsprogram som du har sökt till. Också lämplig examen kan avses. Studiernas lämplighet och tillräcklighet bedöms i samband med antagningen. Studiernas lämplighet bedöms inte på förhand.

Kontrollera i programmets antagningsgrunder om du behöver en viss mängd lämpliga studier, en lämplig examen eller eventuellt både och. Beroende på ansökningsobjektet kan de lämpliga studierna antingen ingå eller inte ingå i en examen som ligger till grund för ansökan. Särskilt om den examen som ligger till grund för din ansökan är från ett annat vetenskapsområde än det magisterprogram som du söker till ska du ha avlagt de lämpliga studier som krävs inom magisterprogrammets vetenskapsområde. Fakulteten kan alltså i enlighet med sina antagningsgrunder också beakta sådana lämpliga studier som du har avlagt utanför din examen, t.ex. vid öppna universitetet eller inom ramen för en annan examen.

Yrkeshögskoleexamen ger ansökningsbehörighet till magisterprogram, om ett program inte separat har fastställt en viss examen som ger ansökningsbehörighet i sina antagningsgrunder (t.ex. magisterprogrammet i rättsvetenskap och provisorutbildning). Om du söker till ett magisterprogram på grundval av yrkeshögskoleexamen och sådana grund- eller ämnesstudier (eller studiehelheter) krävs som ingår i universitetets undervisningsplan men som inte undervisas vid din yrkeshögskola, ska du ha avlagt studierna t.ex. vid öppna universitetet.

En del magisterprogram har i sina antagningsgrunder noggranna bestämmelser om vilka lämpliga studier som krävs. Detta är till exempel fallet om specifika studiehelheter eller studieprestationer är antagningsgrund för magisterprogrammet.

Om programmet du söker till inte har specificerat vilka studier som är lämpliga eller ger ansökningsbehörighet, kan du bedöma studiernas lämplighet t.ex. genom att

Vanligen beaktas också vitsordsnivån i de lämpliga studierna, beroende på vad som fastställs i antagningsgrunderna för varje ansökningsobjekt. I allmänhet krävs goda vitsord för antagning till magisterprogrammen vid Helsingfors universitet. Sökande under samma ansökningsrunda jämförs emellertid med varandra och de bästa antas. Därför varierar den vitsordsnivå som krävs från år till år och mellan de olika ansökningsobjekten. Av den anledningen kan inte universitetet på förhand bedöma om de sökandes medeltal är tillräckligt högt för antagning.

De lämpliga studierna behöver vanligen inte vara avlagda vid Helsingfors universitet, utan de kan vara avlagda vid en annan högskola i Finland eller utomlands. Kontrollera ändå om det finns andra bestämmelser i antagningsgrunderna för ditt ansökningsobjekt.