Poängsättning av ansökan i Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens magisteransökan

Information gällande poängsättningen av ansökan i Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens magisterprogram. Kontrollera nedan hur ansökan poängsätts i ditt ansökningsmål.
Poängsättning av ansökan

Följ dessa instruktioner, om du ansöker till någon av följande magisterprogram:

 • Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende
 • Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
 • Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi
 • Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper
 • Magisterprogrammet i skogsvetenskaper
 • Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobiell bioteknik

Sammanlagt kan du få högst 30 poäng för din ansökan. Du måste få minst 6 poäng i varje kriterium för att beaktas i antagningen. Om du inte får de minimipoäng som krävs i ett kriterium, poängsätts inte de följande kriterierna.

Kriterierna som påverkar antagningen bedöms i följande ordning:

 1. de tidigare studiernas lämplighet
 2. studieframgången i ti­di­ga­re ge­nom­för­da stu­di­er
 3. motivationsbrevet

På basis av dina tidigare studiers innehåll och omfattning bedömer man om du har tillräckliga kunskaper och färdigheter att studera vid det magisterprogram och den studieinriktning som du söker till. Dina tidigare studiers lämplighet poängsätts med hela tal på skalan 6–10 poäng.

Magisterprogrammen har skapat beskrivningar av vad som krävs för de olika poängantalen i bedömningen av studiernas lämplighet. Dina tidigare studiers lämplighet bedöms enligt följande skala:

  • mycket lämpliga: 10 poäng
  • väl lämpliga, som tillägg till examen som ligger till grund för ansökan har sökanden genomfört också andra relevanta högskolestudier: 9 poäng
  • väl lämpliga: 8 poäng
  • tillräckligt lämpliga, som tillägg till examen som ligger till grund för ansökan har sökanden genomfört också andra relevanta högskolestudier: 7 poäng
  • tillräckligt lämpliga: 6 poäng
  • olämpliga: 0 poäng

  Om dina tidigare studier inte lämpar sig för magisterprogrammet får du 0 poäng för studiernas lämplighet, och då bedöms inte din studieframgång och din motivation.

   Din studieframgång poängsätts med hela tal på skalan 6–10 poäng. Om vitsordsskalan inte är 0–5, konverteras vitsorden till den skalan innan poängsättningen.

   Dina tidigare studiers lämplighet bedöms enligt följande skala:

    • vitsordet för de tidigare studier är 4,75 eller bättre: 10 poäng
    • vitsordet för de tidigare studier är 4,25–mindre än 4,75: 9 poäng
    • vitsordet för de tidigare studier är 3,75–mindre än 4,25: 8 poäng
    • vitsordet för de tidigare studier är 3,25–mindre än 3,75: 7 poäng
    • vitsordet för de tidigare studier är 2,75–mindre än 3,25: 6 poäng
    • vitsordet för de tidigare studier är mindre än 2,75: 0 poäng

    Om du får 0 poäng för studieframgången bedöms inte ditt motivationsbrev.

    Din motivation att avlägga magisterexamen i det program du söker till bedöms på basis av motivationsbrevet som skrivs på ansökningsblanketten.

    På ansökningsblanketten ska du svara på frågorna nedan. Motivationsbrevet poängsätts på basis av de svar du gett. Du kan få 0–10 poäng för motivationsbrevet.

    I motivationsbrevet ska du svara på följande frågor:

    • varför du vill studera i det här magisterprogrammet?
    • på vilket sätt dina tidigare studier stöder studierna i det här magisterprogrammet?
    • på vilket sätt studierna i det här magisterprogrammet kompletterar och breddar dina tidigare studier?
    • på vilket sätt studierna i det här magisterprogrammet stöder dina yrkesmässiga och akademiska mål och inriktningar?

    Om du söker till något av magisterprogrammen nedan får svarens längd per fråga vara högst 1500 tecken (inklusive mellanslag). Du ska svara separat på varje fråga. Du kan få 0–2,5 poäng per fråga.

    • Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende
    • Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper
    • Magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi
    • Magisterprogrammet i skogsvetenskaper
    • Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobiell bioteknik

    Om du söker till magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper får motivationsbrevets längd vara högst 6000 tecken (inklusive mellanslag). Du ska skriva en hel svar. Du kan få 0–10 poäng för motivationsbrevet.

     I bedömningen av din ansökan beaktas även motivationsbrevets språkdräkt. De ska vara skrivna på ett flytande språk och koherenta till sitt innehåll.

     Om du du tänker avlägga examen på engelska, måste du skriva motivationsbrevet på engelska.

     Om du du tänker avlägga examen på finska eller svenska, kan du skriva motivationsbrevet på finska, svenska eller på engelska.

     Om två eller fler sökande får samma poängtal, avgörs deras inbördes ordning i första hand av de tidigare lämpliga studierna, i andra hand av studieframgången och i tredje hand av motivationsbrevet.