Bilagorna i internationella magisteransökan
Dessa anvisningar gäller dig som söker till ett flerspråkigt magisterprogram.
Om bilagorna och vår process

Lämna in bilagorna till Helsingfors universitets ansökningsservice i tid, senast 26.1.2022 före kl. 15.00.

 • När du har lämnat in dina bilagor till Ansökningsservicen kontrollerar vi om de uppfyller kraven. Vi behandlar bilagorna i ankomstordning.
 • Du får en e-postbekräftelse när dina bilagor har behandlats. 
 • Om vi upptäcker brister i dina bilagor kontaktar vi dig och ber dig komplettera din ansökan. Observera att om du lämnar in dina bilagor nära slutet av tidsfristen och sedan blir ombedd att komplettera dem, kommer du sannolikt inte att ha tillräckligt med tid att åtgärda eventuella brister i bilagorna. Förbered därför dina bilagor i tid!

Alla meddelanden som gäller bilagorna skickas till den e-postadress som du har uppgett på ansökningsblanketten. Ansökningsservicen skickar inget separat meddelande om att bilagorna har tagits emot.

Alla sökande måste lämna in följande bilagor:

Ett examensbevis är ett dokument som läroanstalten ger en studerande som har genomfört alla studier som krävs för examen och som har utexaminerats.

Examensbeviset måste innehålla

 • namnet på läroanstalten som beviljade examen
 • examensdatum
 • den utexaminerades namn
 • namnet på den beviljade examen.

Du kan lämna in ett tillfälligt examensbevis om du har utexaminerats men ditt slutliga examensbevis inte har kunnat utfärdas i samband med examen t.ex. på grund av tekniska eller administrativa orsaker. Också det tillfälliga examensbeviset måste innehålla samma uppgifter som det slutliga examensbeviset, se ovan.

Vänligen observera att ett dokument som endast anger att alla kurser har slutförts inte godkänns som tillfälligt examensbevis.

Om du ännu inte har utexaminerats

Du kan ansöka även om du inte har utexaminerats före ansökningstiden. I det fallet behöver du inte lämna in ditt examensbevis under ansökningstiden. Om du blir antagen till magisterprogrammet är antagningsbeslutet villkorligt och du måste slutföra din examen och lämna in ditt examensbevis före slutet av augusti.

Ett studieutdrag är ett dokument som visar vilka kurser/studieavsnitt du har genomfört vid läroanstalten. Studieutdraget måste innehålla följande uppgifter för alla de kurser du har genomfört:

 • namn
 • prestationsdatum
 • vitsord
 • omfattning.

Läroanstaltens bedömningsskala vid tidpunkten för dina studier måste också anges på studieutdraget.

Om ditt studieutdrag inte innehåller alla uppgifter som listas ovangodkänns dokumentet inte.

Ett Diploma Supplement (bilaga till examensbeviset) kan användas i stället för ett studieutdrag, om det innehåller samma uppgifter som krävs av studieutdraget. Observera att ett diploma supplement endast är giltigt när det lämnas in tillsammans med ett examensbevis.

Studieutdraget om du ansöker men ännu inte har utexaminerats

Av studieutdraget måste framgå namnet på den examen som du avlägger. Om examens namn inte framgår av studieutdraget måste du lämna in ett officiellt utlåtande från din läroanstalt där namnet på den examen du kommer att avlägga framgår.

Tillgodoräknade studieprestationer och prestationer som genomförts vid andra läroanstalter

Om ditt studieutdrag innehåller tillgodoräknade studier så måste samma information anges för deras del som för dina övriga kurser. Om informationen för de tillgodoräknade studierna är bristfällig måste du lämna in ett separat studieutdrag för de tillgodoräknade studiernas del, av vilket ska framgå alla uppgifter som efterfrågas.

Över­sätt­ning­ar av ut­bild­nings­do­ku­ment

Om dina utbildningsdokument inte är utfärdade på engelska, finska eller svenska måste du också lämna in officiella översättningar av dokumenten till något av dessa språk. Observera att du också måste lämna in officiellt bestyrkta kopior av dokumenten på originalspråket.

Top-up-ex­a­mi­na, di­rek­tan­tag­ning m.m.

Om din examen innehåller studier som genomförts vid flera olika högskolor, om den exempelvis är en s.k. top-up-examen där du har tidigare studier från en eller flera högskolor som du kompletterat till en examen vid en annan högskola, ska du lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina utbildningsdokument för alla de studier som ingår i din examen.

Om du har blivit direkt antagen till en högre examensnivå i din tidigare examen, ska du lämna in dokument också över de tidigare studier som låg till grund för antagningen.

Observera att om du genomfört studierna i olika länder kan det finnas landspecifika krav som ska följas.

Du måste lämna in bevis på dina kunskaper i svenska. Godtagbara sätt att visa dina språkkunskaper och anvisningar om hur du ska göra finns på denna sida:

Vänligen observera att Helsingfors universitet har fastställt särskilda godtagbara sätt att visa sina språkkunskaper. Du kan inte visa dina språkkunskaper på andra sätt.

Ko­pia av pas­set el­ler up­pe­hålls­till­stånds­kor­tet

Helsingfors universitet tar ut läsårsavgifter för magisterstudier av studenter som studerar på ett annat språk än finska eller svenska och som inte är medborgare i ett EU-/EES-land. Alla sökande som på ansökningsblanketten väljer engelska som examensspråk behandlas som betalningsskyldiga tills de bevisar motsatsen.

I följande fall behöver du inte betala läsårsavgift:

 1. Du är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz. Lämna in en kopia av ditt pass eller id-kort. Observera att ditt pass eller id-kort måste vara i kraft 1.8.2021 när det nya läsåret börjar.
 2. Du är inte medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz, men du har uppehållstillstånd i Finland. Lämna in en kopia av ditt uppehållstillståndskort (typ A eller P). Observera att ditt uppehållstillståndskort måste vara i kraft 1.8.2021 när det nya läsåret börjar.

Du kan läsa mer om läsårsavgifter och stipendier på sidan Tuition fees (på engelska).

Läs mer om vilka dokument som befriar dig från läsårsavgifter på sidan Am I required to pay tuition fees? (på engelska).

Di­plo­ma sup­ple­ment (bi­la­ga till ex­a­mens­be­vi­set)

Diploma supplement är ett dokument som ger ytterligare information om den examen som du har avlagt. Om du har lämnat in ett studieutdrag, är diploma supplement en frivillig bilaga.

Observera dock att om du vill lämna in ett diploma supplement i stället för ett studieutdrag, måste dokumentet vara officiellt bestyrkt och det måste lämnas in på samma sätt som ett studieutdrag. I det fallet ska du följa anvisningarna om inlämning av studieutdrag.

Pro­gram­spe­ci­fi­ka bi­la­gor

Utöver de bilagor som krävs av alla sökande har vissa utbildningsprogram krav på programspecifika bilagor. Läs mer om programspecifika bilagor i programbeskrivningarna på Studieinfo.

Om du söker till flera magisterprogram som kräver programspecifika bilagor, måste du lämna in alla de bilagor som efterfrågas vid programmen du söker till.

Du behöver inte lämna in officiellt bestyrkta kopior av dina utbildningsdokument om du har avlagt din examen vid en finländsk högskola efter 1.1.1995 och du har en finsk personbeteckning.

Ladda upp en kopia av ditt studieutdrag till vårt ansökningssystem. Helsingfors universitet får verifierade uppgifter om din examen elektroniskt från den nationella databasen.

Om du har avlagt din examen före 1.1.1995 ska du lämna in officiellt styrkta kopior av dina utbildningsdokument i enlighet med de allmänna anvisningarna om hur man lämnar in bilagor.

Observera också att du i enlighet med de allmänna anvisningarna ska lämna in officiellt styrkta kopior av dina utbildningsdokument om du har avlagt examen vid någon av följande högskolor:

 • Högskolan på Åland
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Polisyrkeshögskolan
 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

Om du har avlagt din examen vid en högskola i ett annat land än Finland måste dina utbildningsdokument eller kopiorna av dem vara

 • bestyrkta av läroanstalten som utfärdat dem, ELLER
 • legaliserade, ELLER
 • officiellt bestyrkta av notarius publicus i Finland.

Vänligen observera att Helsingfors universitet inte godkänner vanliga fotokopior eller skannade kopior av utbildningsdokument som utfärdats av högskolor utanför Finland.

Observera också att utbildningsdokument som är utfärdade i vissa länder måste bestyrkas och/eller lämnas in i enlighet med de landspecifika kraven. När sådana krav gäller måste de följas i första hand.

En kopia av ett dokument kan bestyrkas officiellt på följande sätt:

 • den läroanstalt (eller den organisation, t.ex. Studentexamensnämnden eller IB-organisationen) som utfärdat dokumentet bestyrker kopian av dokumentet (mer information finns nedan).
 • En finländsk notarius publicus bestyrker kopian av dokumentet
 • kopian av dokumentet legaliseras.

Andra kopior är inte officiellt bestyrkta kopior. Till exempel följande är inte officiellt bestyrkta kopior:

 • en vanlig fotokopia av ett ursprungligt stämplat dokument
 • en skannad kopia eller ett fotografi av ett stämplat dokument
 • en kopia som bestyrkts av två personer.
 • en kopia som har bestyrkts av en utländsk notarius publicus om notariens kopia inte dessutom är legaliserad.

Beakta dessa frågor vid bestyrkandet av dokument:

 • Officiellt bestyrkta kopior bör lämnas in till Ansökningsservicen i pappersform om inte annat anges i instruktionerna.
 • Officiellt bestyrkta kopior bör alltid göras utgående från originaldokumenten.
 • Alla sidor som ingår i originaldokumentet bör finnas med. Om kopian innehåller flera sidor bör varje sida ha en bestyrkande stämpel och underskrift, ifall inte sidorna är sammanfogade så att de inte kan lösgöras (till exempel med ett sigill). Om kopian har lösa sidor eller om de kan lösgöras från varandra, till exempel om de bara är ihopsatta med häftapparat, ska den som bestyrker dokumentet ha skrivit under och stämplat alla sidor.

Kopia som har bestyrkts av en läroanstalt

För att en kopia av ett dokument som utfärdats av en läroanstalt ska vara bestyrkt:

 • bör kopian vara försedd med läroanstaltens officiella stämpel.
  • I läroanstalters officiella stämplar syns vanligtvis läroanstaltens namn och symbol.
  • En stämpel där det bara står ”kopian bestyrks av” eller ”certified copy” är inte läroanstaltens officiella stämpel.
 • Bör kopian vara undertecknad av en företrädare för läroanstalten och försedd med namnförtydligande och undertecknarens tjänstebeteckning.

Observera att en läroanstalt inte heller kan bestyrka ett examensbevis som har utfärdats av en annan organisation (t.ex. Studentexamensnämnden eller IB-organisationen) eller en annan läroanstalt.

Endast en översättning som har gjorts av en auktoriserad translator eller av den läroanstalt som har utfärdat dokumentet godtas som en auktoriserad översättning.

En auktoriserad översättning bör vara försedd med translatorns stämpel och underskrift. Dessutom bör varje sida av en flersidig översättning vara försedd med translatorns stämpel eller underskrift.

En översättning gjord av en auktoriserad translator

En auktoriserad översättning av vilket dokument som helst kan erhållas från en auktoriserad translator. I Finland är auktoriserade translatorer personer som enligt lagen 1231/2007 har rätt att vara verksamma som auktoriserade translatorer. I Utbildningsstyrelsens register kan du kontrollera vem som är auktoriserad translator i Finland. Om du inte befinner dig i Finland kan du beställa en auktoriserad översättning av en auktoriserad translator i ditt vistelseland.

En översättning gjord av den läroanstalt som har utfärdat dokumentet

Vi godtar översättningar som har gjorts av den läroanstalt som har utfärdat dokumentet. Om läroanstalten utfärdar dokumentet direkt på finska, svenska eller engelska, behövs ingen översättning.

Om du inte kan få dina utbildningsdokument bestyrkta av läroanstalten som utfärdat dem kan du lämna in dina utbildningsdokument som legaliserade kopior.

Legalisering av dokument kan göras på två olika sätt beroende på om landet där läroanstalten är belägen har ratificerat Haagkonventionen från år 1961 eller inte. Dokument från land som har ratificerat Haagkonventionen legaliseras med ett apostille-intyg (stämpel eller pappersintyg). Dokument från andra länder legaliseras i två steg: först av landets utrikesministerium och sedan av finska ambassaden eller finska konsulatet i landet.

Apostille

Apostille-intyget (stämpel eller pappersintyg) behövs om dokumentet har utfärdats av en myndighet i ett land som har ratificerat Haagkonventionen från år 1961. Närmare information om Haagkonventionen samt en lista på länder som har ratificerat Haagkonventionen hittas via länken nedan (på engelska).

Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (på engelska)

Listan innehåller även information om vilka myndigheter som utfärdar apostille-intyg i olika länder.

Se till att apostille-intyget är säkert och tydligt bifogat till alla dokument som det bestyrker.

Legalisering

Om det land där ett dokument har utfärdats inte har ratificerat Haagkonventionen ska landets utrikesministerium legalisera dokumentet. Därefter ska en finsk ambassad eller ett finskt konsulat i landet legalisera dokumenten genom att intyga att ministeriet som legaliserade dokumentet har befogenhet för det.

Observera också att utbildningsdokument som är utfärdade i vissa länder måste bestyrkas och/eller lämnas in i enlighet med de landspecifika kraven. När sådana krav gäller måste de följas i första hand. Läs anvisningarna på denna sida:

Inlämnande av dokument i pappersform

Om du skickar dokument med kurirservice (UPS, DHL, FedEx el.dyl.) använd denna adress:

Helsingfors universitet
Ansökningsservicen
Unionsgatan 40
00170 HELSINGFORS

Skicka inte dokument som är avsedda till Ansökningsservicen med kurirservice till någon annan adress än den ovan nämnda.

Om kurirservicen vill ha ett telefonnummer kan du ange numret (+358)29 41911.

 

Om du skickar dokument per vanlig post, använd adressen

Ansökningsservicen
PB 24
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Skicka inte dokument som är avsedda till Ansökningsservicen per post till någon annan adress än den ovan nämnda.

Du kan lämna bilagorna i postlådan på adressen Unionsgatan 40 C, i hörnet av Unionsgatan och Yrjö-Koskinens gata. Postlådan är tillgänglig dygnet runt, men observera att du måste lämna bilagorna i postlådan före klockan 15.00 för att de ska anses ha inkommit samma dag. Om du lämnar in bilagorna efter klockan 15.00 anses de ha inkommit följande vardag.

Lämna inte dokument som är avsedda till Ansökningsservicen till vaktmästaren eller i någon annan postlåda än den ovan nämnda.

Elektroniskt bestyrkta bilagor

Om din läroanstalt använder någon av nedan nämnda elektroniska tjänster för studieutdrag, kan du lämna in dina utbildningsdokument via den elektroniska tjänsten.  Dokument som lämnats in via en elektronisk tjänst för studieutdrag godkänns som officiellt bestyrkta och de uppfyller de landspecifika kraven.

Kontakta din egen läroanstalt om du behöver mera information om hur du använder den tjänst som används vid din läroanstalt.

När du lämnar in bilagor via en elektronisk tjänst för studieutdrag ska du välja Helsingfors universitet som mottagare eller använda någon av följande e-postadresser som kontaktuppgift:

Godkända tjänster:

Om din läroanstalt använder en tjänst som inte finns med i förteckningen ovan kan du kontakta oss per e-post (se adressena ovan), så utreder vi om vi kan godkänna dina dokument via tjänsten i fråga.  Observera att Helsingfors universitet förbehåller sig rättigheten att fatta det slutliga beslutet om godkännande av tjänsten.

Läroanstalternas egna verifieringstjänster

Vi godkänner elektroniska utbildningsdokument som kan verifieras med hjälp av den utfärdande läroanstaltens verifieringstjänst under följande förutsättningar:

 • Verifieringstjänsten finns på läroanstaltens webbplats ELLER det finns en länk på läroanstaltens webbplats till en extern verifieringstjänst.
 • Dokumentets hela innehåll måste kunna verifieras med hjälp av verifieringstjänsten, dvs. tjänsten måste visa exakt samma innehåll som dokumentet du lämnat in.
  • Om tjänsten endast verifierar delar av dokumentet, godkänner vi inte dokumentet som officiellt verifierat. Då måste du i stället lämna in en officiellt bestyrkt pappersversion av dokumentet.

Observera följande begränsningar:

 • Läroanstaltens e-post godkänns inte som en elektronisk verifieringstjänst.
 • Skannade utbildningsdokument som skickats av läroanstalten godkänns inte, om dokumentet inte kan verifieras via en elektronisk verifieringstjänst.
 • Vi godkänner inte verifieringstjänster som förutsätter att mottagaren betalar för verifieringen.

Kontakta din läroanstalt om du inte är säker på ifall läroanstalten har en egen verifieringstjänst.

Observera att vi inte kan garantera att vi godkänner verifieringstjänster på andra språk än engelska, finska och svenska. Om dokumentet som verifierats av verifieringstjänsten inte finns tillgängligt på finska, svenska eller engelska måste du också lämna in en officiell (auktoriserad) översättning av originaldokumentet.

Ladda upp dessa bilagor som PDF-filer i vårt ansökningssystem. Bilagor som skickas via e-post accepteras inte, om inte något annat anges i ansökningsanvisningarna.

Varje dokument ska vara en egen fil, du ska alltså inte sammanställa flera dokument i en gemensam fil. Om dokumentet har flera sidor ska du lämna in hela dokumentet i en enda fil och kontrollera att samtliga sidor finns med.

Helsingfors universitet förbehåller sig rätten att bedöma varje elektroniskt dokument och varje verifieringstjänst från fall till fall. Om vi inte kan verifiera de efterfrågade uppgifterna måste du lämna in dokumentet som en officiellt bestyrkt papperskopia i enlighet med de allmänna anvisningarna.

Kopiorna av ditt pass eller uppehållstillståndskort och den frivilliga bilagan till examensbeviset (diploma supplement) behöver inte vara officiellt bestyrkta. Dessa bilagor kan laddas upp i vårt ansökningssystem.  Ladda upp dessa bilagor som PDF-filer i vårt ansökningssystem.

De programspecifika bilagorna ska lämnas in på det sätt som anges i anvisningarna i programbeskrivningen på Studieinfo, på ansökningsblanketten och i e-postbekräftelsen som du får när du skickar in den elektroniska ansökningsblanketten.

Kon­tak­ta oss

Om du har frågor som gäller din ansökan eller bilagorna och inte kan hitta svaren på vår webbplats, kan du kontakta oss per e-post, telefon eller chat. Telefonservicen och chatten är öppna från 7 december 2021 till 26 januari 2022.

Kon­tak­ta oss per te­le­fon

Du når oss per telefon på +358 (0) 2941 21234

Vår telefonservice är öppen tisdagar och torsdagar kl. 12-14

Chat

Du kan nå oss också via chat. 

Chatten är öppen på denna sida måndagar, onsdagar och fredagar kl. 12-14.

På följande datum är chatten öppen kl. 12-15:

 • 5 januari
 • 26 januari

Kon­tak­ta oss per e-post

Du kan kontakta oss per e-post på magisterbilagor@helsinki.fi.
Vänligen uppge ditt ansökningsnummer i meddelandet om du redan har lämnat in en ansökan.

Avvikande öppettider

Vi håller stängt på julafton 24.12. och trettondagen 6.1.

All­män an­sök­nings­råd­giv­ning

Om du har allmänna frågor om att söka till och studera vid Helsingfors universitet, vänligen kontakta våra ansökningsrådgivare.