Kalkylator i urvalsproven
I en del av urvalsproven får man använda kalkylator. Nedan hittar du information om i vilka urvalsprov man får använda kalkylator. Du hittar också en beskrivning av tillåtna kalkylatorer i varje urvalsprov och information om du ska ha med en egen kalkylator eller inte.

Anvisningarna på denna sida gäller urvalsproven våren 2021. Anvisningarna för urvalsproven våren 2022 publiceras senare.
I följande urvalsprov får du använda egen kalkylator

Kom ihåg att tömma kalkylatorns minne före urvalsprovet. Du måste kunna visa provövervakaren hur du har tömt minnet.

I dessa prov delar universitetet INTE ut kalkylatorer eller reservkalkylatorer. Du får ta med dig en motsvarande reservkalkylator och reservbatterier.

I följande prov delar universitetet ut kalkylatorer till deltagarna
 • farmaci: det digitala urvalsprovets funktionsräknare
 • fysikaliska vetenskaper: funktionsräknare
 • geovetenskap: det digitala urvalsprovets funktionsräknare
 • kemi: funktionsräknare
 • matematiska vetenskaper: funktionsräknare
 • psykologi och logopedi: enkel kalkylator

I dessa prov får du inte använda egen kalkylator.

Det digitala urvalsprovets funktionsräknare

Det digitala urvalsprovets funktionsräknare har följande funktioner:

 • addition, subtraktion, multiplikation, division
 • parenteser
 • andra potens och kvadratrot
 • tiopotens ja allmän potens
 • trigonometriska funktioner (vinkelvärden i grader)
 • naturlig logaritm (ln) och tiologaritmer (log)
 • konstanterna π och e
 • resultatet av den föregående räkneoperationen i ANS-variabeln
 • uttryckets värde kan lagras i minnet M(in) och hämtas ur minnet M(out).

Enkel kalkylator

Med en enkel kalkylator kan man utföra de fyra grundläggande räkneoperationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division) samt kvadratrots- och procenträkning, men inga andra räkneoperationer.

Information om användning av kalkylator i följande prov publiceras 30.4
 • livsmedelsvetenskaper
 • lantbruksvetenskaper
 • miljö- och livsmedelsekonomi.

Du får använda universitetets kalkylatorer om det är tillåtet att använda kalkylator i urvalsprovet. Du får alltså inte använda egen kalkylator. Information om användning av kalkylator publiceras på sidan Förhandsmaterial för urvalsproven 30.4.2021.