An­tag­nings­sam­ar­be­ten
Vissa av ansökningsmålen vid Helsingfors universitet deltar i olika former av antagningssamarbete med andra universitet. Antagningssamarbete betyder att du kan ansöka till flera olika utbildningar vid olika universitet med ett och samma urvalsprov eller samma kurs. Ditt urvalsprov eller din kursprestation beaktas vid de ansökningsmål som deltar i antagningssamarbetet och som du sökt till.
Antagningsgrunderna

Inom vissa antagningssamarbeten är antagningsgrunderna exakt likadana, medan vissa ansökningsmål kan ha olika antagningsgrunder trots att de deltar i universitetens antagningssamarbete. Kontrollera antagningsgrunderna för varje ansökningsmål i tjänsten Studieinfo.fi.

Antagningssamarbeten som Helsingfors universitet deltar i

Du kan söka med samma urvalsprov till följande ansökningsmål:

Helsing­fors universitet:

 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Uleå­borgs universitet:

 • Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Tam­mer­fors universitet:

 • Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Åbo universitet:

 • Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Antagningssamarbete inom biologi (på finska)

Du kan söka med samma urvalsprov till följande ansökningsmål:

Helsing­fors universitet:

 • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille), luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska), kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Jy­vä­skylä universitet:

 • Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Uleå­borgs universitet:

 • Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Åbo universitet:

 • Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

Ur­vals­provs­sam­ar­be­tet i far­ma­ci

Du kan söka med samma urvalsprov till följande ansökningsmål:

Helsing­fors universitet:

 • Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen, farmaceut (3 år)
 • Utbildningsprogrammet för provisorsexamen, farmaceut och provisor (3 år + 2 år)

Östra Fin­lands universitet:

 • Farmaseutin koulutusohjelma, Kuopio, farmaseutti (3 v)
 • Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio, proviisori (2 v)

Åbo Aka­de­mi:

 • Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut (3 år)
 • Utbildningslinjen för farmaci, farmaceut och provisor (3+ 2 år)
 • Magisterprogram i farmaci, provisor (2 år)

Du hittar en universitetsspecifik lista över ansökningsmålen på webbplatsen för nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området.

Urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi

Du kan söka med samma urvalsprov till följande ansökningsmål:

Helsing­fors universitet:

 • Kandidatprogrammet i psykologi, psykologie kandidat och psykologie/filosofie magister (3 år + 2,5/2 år)
 • Kandidatprogrammet i logopedi, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Magisteransökan, magisterprogrammet i psykologi, psykologie magister (2,5 år)

Östra Fin­lands universitet:

 • Psykologia, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Logopedia, (ansökningsmålets närmare namn uppdateras senare)

Jy­vä­skylä universitet:

 • Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)

Tam­mer­fors universitet:

 • Psykologian koulutus, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Logopedian koulutus, Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Åbo universitet:

 • Psykologia, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Logopedia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Uleå­borgs universitet:

 • Psykologian koulutusohjelma (ansökningsmålets närmare namn uppdateras senare)
 • Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Det medicinska utbildningsområdet använder sig av gemensam antagning, vilket innebär att ansökningsmålen i medicin har en egen gemensam antagning och ansökningsmålen i odontologi en egen gemensam antagning. Veterinärmedicinska utbildningen är med i universitetens antagningssamarbete. Du kan endast söka till ansökningsmål inom ett område: medicin eller odontologi. Begränsningen gäller inte veterinärmedicin, dvs. du kan samtidigt söka till veterinärmedicin och medicin, eller till veterinärmedicin och odontologi.

Samma urvalsprov används för följande ansökningsmål:

Helsing­fors universitet:

 • Lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), medicine licentiat (6 år)
 • Utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på finska), odontologie licentiat (5,5 år)
 • Kandidatprogrammet i veterinärmedicin, veterinärmedicine kandidat och licentiat (3 år + 3 år)

Östra Fin­lands universitet:

 • Lääketiede, Kuopio, lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Hammaslääketiede, Kuopio, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

Uleå­borgs universitet:

 • Lääketiede, Lääketieteen tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6v)
 • Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5v)

Tam­mer­fors universitet:

 • Lääketieteen lisensiaatin koulutus, Lääketieteen lisensiaatti (6 v)

Åbo universitet:

 • Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

Du kan söka med samma urvalsprov till följande ansökningsmål:

Helsing­fors universitet:

 • Kandidatprogrammet i geografi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Östra Fin­lands universitet:

 • Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Uleå­borgs universitet:

 • Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Åbo universitet:

 • Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Du kan söka med samma urvalsprov till följande ansökningsmål:

Helsing­fors universitet:

 • Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper, agronomie- och forstkandidat och agronomie- och forstmagister (3 år + 2 år)

Östra Fin­lands universitet:

 • Metsätiede, Joensuu, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Den gemensamma antagningen inom området juridik (på finska)

Du kan söka med samma urvalsprov till följande ansökningsmål:

Helsing­fors universitet:

 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Helsingissä suomeksi), oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Vaasassa suomeksi), oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Östra Fin­lands universitet:

 • Oikeustiede, Joensuu, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Lapp­lands universitet:

 • Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi

Åbo universitet:

 • Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Den gemensamma antagningen till socialt arbete (på finska)

Du kan söka med samma urvalsprov till följande ansökningsmål:

Helsing­fors universitet:

 • Socialt arbete, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper, politices kandidat och magister (3 år + 2 år), Stats­ve­ten­skap­li­ga fakulteten

Obs! Ansökningsmålet Socialt arbete (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) vid Soc&kom (Svenska social- och kommunalhögskolan) hör INTE till den riksomfattande gemensamma antagningen i socialt arbete.

Östra Fin­lands universitet:

 • Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Jy­vä­skylä universitet:

 • Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Lapp­lands universitet:

 • Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi

Tam­mer­fors universitet:

 • Sosiaalityön koulutus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Åbo universitet:

 • Sosiaalityö, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

I den kursbaserade antagningen kan du söka med samma kurs till följande ansökningsmål:

Helsing­fors universitet:

 • Socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)

Tam­mer­fors universitet:

 • Yhteiskuntatutkimuksen koulutus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Åbo universitet:

 • Sosiaalitieteet, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Observera att antagningsprocessen utöver själva kursen också innehåller ett praktiskt prov som du ska genomföra vid varje universitet du söker till, eller en intervju som du får en kallelse till.

Antagningssamarbete inom datavetenskap

Du kan söka med samma urvalsprov till följande ansökningsmål:

Helsing­fors universitet:

 • Kandidatprogrammet i datavetenskap, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Östra Fin­lands universitet:

 • Tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Tietojenkäsittelytiede, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Jy­vä­skylä universitet:

 • Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Uleå­borgs universitet:

 • Tietojenkäsittelytiede, Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Tam­mer­fors universitet:

 • Tietojenkäsittelytieteiden koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Åbo universitet:

 • Tietojenkäsittelytieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Åbo Aka­de­mi:

 • Utbildningslinjen för informationsteknologi, Datavetenskap, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)