Poängsättning av ansökan i teologiska fakultetens magisteransokan
Poängsättning av ansökan i teologiska fakultetens magisteransokan
Po­äng­sätt­ning

De sökande rangordnas på basis av följande kriterier:

 1. Det sammanlagda poängantalet för alla delområden
 2. Poängen för delområdet ”Dina tidigare studiers lämplighet för magisterprogrammet”
 3. Poängen för delområdet ”Din motivation”
 4. Poängen för delområdet ”Din framgång i de lämpliga studierna”.

Kriterierna bedöms i ovannämnda ordning.

Dina tidigare studiers lämplighet bedöms enligt följande skala:

Ytterst lämpliga 10 poäng

Mycket lämpliga 8 poäng

Lämpliga 6 poäng

Tämligen lämpliga 4 poäng

I obetydlig grad lämpliga 2 poäng

Olämpliga 0 poäng

Om du får mindre än 4 poäng för studiernas lämplighet bedöms inte resten av din ansökan.

Din framgång i de lämpliga studierna bedöms enligt följande skala:

De lämpliga studiernas medelvitsord viktat med studiepoängen (skalan 1–5)

 

5,0 10 poäng

4,0  8 poäng

3,0  6 poäng

mindre än 3,0 0 poäng

Om vitsordsskalan inte är 0–5, konverteras vitsorden till den skalan innan poängsättningen.

Om du får mindre än 6 poäng för studieframgången bedöms inte motivationsbrevet och den vetenskapliga texten.

Du ska skriva ett motivationsbrev på ansökningsblanketten. Med hjälp av brevet bedömer man din motivation att avlägga magisterexamen i det magisterprogram som du söker till. Motivationsbrevet bedöms och poängsätts enligt skalan 0–5. Man kan också använda halva poäng.

 • varför du söker till det här magisterprogrammet och vilka av dess ämnesområden och tyngdpunkter som intresserar dig
 • vilka av dina tidigare studier som stöder framgångsrika studier i det här magisterprogrammet och på vilket sätt
 • vad du vill lära dig och hur det relaterar till studierna i magisterprogrammet
 • på vilket sätt studierna i magisterprogrammet stöder dina yrkesmässiga mål och din karriärinriktning
 • hurdana studievanor och studiefärdigheter du har och hur de och din livssituation påverkar dina möjligheter att ta examen inom den utsatta tiden
 • hurdana forskningsfrågor du är intresserad av (eventuell grund för din avhandling).

Motivationsbrevet får innehålla högst 3000 tecken, av vilka 1000 tecken reserveras för frågan om hurdana forskningsfrågor som intresserar dig. Eventuell text som överskrider den meddelade längden beaktas inte.

Om du får mindre än 3 poäng för motivationsbrevet bedöms inte den vetenskapliga texten.

På ansökningsblanketten ska du skriva in en kort vetenskaplig text som du själv har skrivit. Utgående från texten bedöms dina akademiska och forskningsmässiga färdigheter, särskilt din förmåga att skriva vetenskaplig text.

Du skriver ett sammandrag av en vetenskaplig text som magisterprogrammet meddelar. I sammandraget ska du visa att du kan sammanfatta en vetenskaplig text och utgående från det föra fram betydelsefulla självständiga iakttagelser.

Skriv ett sammandrag av följande text: Publiceras senare

Texten får inte vara längre än 2 000 tecken. Eventuell text som överskrider den meddelade längden beaktas inte.

Din förmåga att skriva vetenskaplig text bedöms enligt följande:

Utmärkt   7

Berömlig   6

God   5

Nöjaktig   3

Försvarlig   0

Den korta vetenskapliga texten måste skrivas om den uppsats som länkas här: I.Dunderberg: Gnosticism and 'the Gnostics'

Mo­ti­va­ti­ons­bre­vets samt den ve­ten­skap­li­ga tex­tens språk

I bedömningen av din ansökan beaktas även motivationsbrevets och den vetenskapliga textens språkdräkt. De ska båda vara skrivna på ett flytande språk, ha ett logiskt innehåll och visa din förmåga att producera vetenskaplig text (inkl. kännedom om vetenskapsområdets grundbegrepp). Motivationsbrevet och den vetenskapliga texten poängsätts inte om de ovannämnda kriterierna inte uppfylls, vilket innebär att du inte kan bli antagen.

Du ska skriva motivationsbrevet och den vetenskapliga texten på svenska eller på finska.

Lämp­li­ga stu­di­er

Med lämpliga studier avses sådana studier som ger dig färdigheter att avlägga magisterexamen i det utbildningsprogram som du har sökt till.

De lämpliga studierna behöver vanligen inte vara avlagda vid Helsingfors universitet, utan de kan vara avlagda vid en annan högskola i Finland eller utomlands. Kontrollera ändå om det finns andra bestämmelser i antagningsgrunderna för ditt ansökningsobjekt.

Den sökande ska på basis av sina tidigare studier kunna bedömas ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studier vid magisterprogrammet i teologi och religionsforskning. Som jämförelse i bedömningen används målsättningarna och examensfordringarna för teologie kandidatexamen vid Helsingfors universitet.

De tidigare studiernas lämplighet bedöms inte på förhand. Du kan bedöma studiernas lämplighet t.ex. genom att:

 • bekanta dig med magisterprogrammets webbplats och examensstruktur och bedöma om du har avlagt sådana studier som ger dig tillräckliga grundkunskaper för att avlägga de studier som ingår i magisterprogrammet.

Om du söker till studieinriktningen för teologisk yrkesverksamhet, se studieinfo för mera information.

 

Inom studieinriktningen för teologisk yrkesverksamhet som hör till magisterprogrammet för teologi och religionsforskning vid Helsingfors universitet kan man avlägga studier som ger behörighet för en tjänst som präst/lektor i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

För behörighet krävs enligt biskopsmötets beslut nr 114:

"3 § Teologisk examen som krävs för prästämbetet

Behörighet för prästämbetet ger en teologie magisterexamen, teologie licentiatexamen eller teologie doktorsexamen enligt statsrådets förordning om universitetsexamina.
I examen ska följande studier ingå:
1) studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi, i varje läroämne och sammanlagt minst 100 studiepoäng, och religionsvetenskapliga studier minst 10 studiepoäng. I poängtalet ingår inte lärdomsprov förutom vad gäller kandidatexamen;
2) studier i hebreiska, grekiska och latin sammanlagt minst 30 studiepoäng i åtminstone två av språken, varav det ena grekiska eller, om examen ger behörighet som religionslärare, 20 studiepoäng i åtminstone två av dessa språk;
3) en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Om examen inte innehåller samtliga dessa studier ska den kompletteras i motsvarande grad.

4 § Teologiska studier som krävs av den som har avlagt annan lämplig examen

Om en person har avlagt lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen enligt statsrådets förordning om högskolornas examenssystem (464/1998) ger en teologie magisterexamen, teologie licentiatexamen eller teologie doktorsexamen enligt statsrådets förordning om högskolornas examenssystem behörighet för prästämbetet.
I examen ska följande studier ingå:
1) studier i hebreiska, grekiska eller latin omfattande minst 10 studiepoäng i åtminstone ett av dessa språk;
2) studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi, i varje läroämne och sammanlagt minst 100 studiepoäng, i vilka kan ingå studier i klassiska språk, samt religionsvetenskapliga studier minst 10 studiepoäng. I poängtalet ingår inte lärdomsprov;
3) en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Om examen inte innehåller samtliga dessa studier ska den kompletteras i motsvarande grad.”

För dem som på basis av en tidigare examen enbart fått rätt att avlägga en teologie magisterexamen ryms inte alla de studier som krävs för behörighet inom en teologie magisterexamen. Studier som krävs för behörighet kan inkluderas i examen (120 sp) enligt följande:

- ett klassiskt språk (10 sp)
- teologiska studier och religionsvetenskapsstudier utan avhandling högst 60 sp (fördjupade studier 40 sp och valfria studier 20 sp)
- tillämpade studier 20 sp.

Den sökande kan i antagningsskedet åläggas att genomföra högst 30 sp kompletterande studier. Eftersom de studier som inkluderas i examen samt de kompletterande studierna inte räcker till för att uppfylla behörighetskraven måste den sökande redan i ansökningsskedet ha avlagt en del av de studier som krävs för behörighet som en del av tidigare studier.