Poängsättning av ansökan i statsvetenskapliga fakultetens magisteransökan
VÅREN 2022

Information gällande poängsättningen av ansökan i statsvetenskapliga fakultetens magisterprogram. Kontrollera nedan hur ansökan poängsätts i ditt ansökningsmål.


Statsvetenskapliga fakultetens magisterprogram
 • Magisterprogrammet i filosofi
 • Magisterprogrammet för samhälle i förändring 
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
 • Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
 • Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och -ledning
Poängsättning av ansökan

Följ dessa instruktioner, om du ansöker till någon av följande magisterprogram:

 • Magisterprogrammet i filosofi
 • Magisterprogrammet för samhälle i förändring 
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Du kan få högst 30 poäng. Du måste få minst 16 poäng för att beaktas i antagningen. Om du inte får de minimipoäng som krävs i ett visst kriterium, bedöms inte följande kriterium.

Kriterierna som påverkar antagningen bedöms i följande ordning:
 1. de tidigare studiernas lämplighet för magisterprogrammets studieinriktning
 2. studieframgången
 3. motivationsbrevet
 4. förmågan att skriva vetenskaplig text

På basis av dina tidigare studiers innehåll och omfattning bedömer man om du har tillräckliga kunskaper och färdigheter att studera vid det magisterprogram och den studieinriktning som du söker till.

Dina tidigare studiers lämplighet bedöms enligt följande skala:

 • fullständigt lämpliga: 10 poäng
 • ytterst lämpliga: 9 poäng
 • mycket lämpliga: 8 poäng
 • lämpliga: 7 poäng
 • rätt så lämpliga: 6 poäng
 • tämligen lämpliga: 5 poäng
 • försvarligt lämpliga: 4 poäng
 • delvis lämpliga: 3 poäng
 • i obetydlig grad lämpliga: 2 poäng
 • nästan inte alls lämpliga: 1 poäng
 • olämpliga: 0 poäng

Om du får mindre än 6 poäng för dina tidigare studiers lämplighet bedöms de övriga kriterierna inte.

Din studieframgång bedöms som en helhet. I bedömningen beaktas studieframgången i de tidigare studier och den examen som ligger till grund för din ansökan. Om den examen som ligger till grund för ansökan inte blir klar inom ansökningstiden, beaktas studieframgången i de studier för examen som du genomfört fram tills ansökningstidens slut.

Din studieframgång bedöms enligt följande skala:

 • studierna genomförda med vitsordet 5 (eller motsvarande): 10 poäng
 • studierna genomförda med vitsordet 4 (eller motsvarande): 8 poäng
 • studierna genomförda med vitsordet 3,0 (eller motsvarande): 6 poäng
 • studierna genomförda med ett vitsord som är lägre än 3,0 (eller motsvarande): 0 poäng

Om dina studier är genomförda med ett vitsord som är lägre än 3,0 eller motsvarande, bedöms inte motivationsbrevet och förmågan att skriva vetenskaplig text.

Din motivation att avlägga magisterexamen i det program du söker till bedöms på basis av motivationsbrevet. I bedömningen av motivationsbrevet beaktas också den studieinriktning du söker till.

Motivationsbrevet, som ska skrivas på ansökningsblanketten, består av två delar.

1. I motivationsbrevets första del (0–3 poäng) ska du berätta

 • vilka förväntningar du har på studierna och innehållet i magisterprogrammet.
 • på vilket sätt studierna i magisterprogrammet kompletterar och breddar dina tidigare studier och färdigheter.
 • på vilket sätt studierna i magisterprogrammet stöder dina yrkesmässiga och akademiska mål och ambitioner.

2. I motivationsbrevets andra del (0–4 poäng)

 • ska du beskriva din framtida magisteravhandling och dess eventuella ämnesområde, bakgrund och betydelse samt hur ämnet för i din magisteravhandling relaterar till studierna i magisterprogrammet.

Motivationsbrevets första del får inte vara längre än 2 000 tecken (inklusive mellaslang). Motivationsbrevets andra del får inte vara längre än 2 000 tecken (inklusive mellaslang). Eventuell text som överskrider den tillåtna omfattningen beaktas inte.

Om du får mindre än 4 poäng för motivationsbrevet bedöms inte förmågan att skriva vetenskaplig text.

Du ska på ansökningsblanketten skriva ett sammandrag av din kandidatavhandling (klar eller under arbete). Om du inte har skrivit en kandidatavhandling, du kan skriva ett sammandrag av en motsvarande vetenskaplig text som du har skrivit själv. Den vetenskapliga texten måste lämpa sig för magisterprogrammets vetenskapsområde.

Texten ska skrivas på ansökningsblanketten och får inte vara längre än 2 000 tecken (inklusive mellaslang). Eventuell text som överskrider den tillåtna omfattningen beaktas inte.

Din förmåga att producera vetenskaplig text bedöms enligt följande skala:

 • Utmärkt: 3 poäng
 • God: 2 poäng
 • Måttlig: 1 poäng
 • Sämre än måttlig: 0 poäng

I bedömningen av din ansökan beaktas även motivationsbrevets och den vetenskapliga textens språkdräkt. De ska vara skrivna på ett flytande språk och koherenta till sitt innehåll.

Texternas språk

 • Magisterprogrammet i filosofi: finska eller svenska
  • Filosofi (undervisning på svenska) –studieinriktning: svenska (hög nivå)
 • Magisterprogrammet för samhälle i förändring: finska eller svenska
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper: svenska (hög nivå)

Kraven gällande språkdräkt och språk måste uppfyllas för att du ska kunna bli antagen till magisterprogrammet.

Om två eller fler sökande får samma poäng, avgörs de sökandes inbördes ordning i första hand av de lämpliga studierna, i andra hand av studieframgången, i tredje hand av motivationsbrevet och i fjärde hand av den vetenskapliga texten. Som femte kriterium kan man använda minsta möjliga mängden nödvändiga kompletterande studier.

Poängsättning av ansökan

Följ dessa instruktioner, om du ansöker till någon av följande magisterprogram:

 • Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Magisterprogrammet i sociala vetenskaper

Du kan få högst 34 poäng. Du måste få minst 18 poäng för att beaktas i antagningen. Om du inte får de minimipoäng som krävs i ett visst kriterium, bedöms inte följande kriterium.

Kriterierna som påverkar antagningen bedöms i följande ordning:
 1. de tidigare studiernas lämplighet för magisterprogrammets studieinriktning
 2. studieframgången
 3. motivationsbrevet
 4. förmågan att skriva vetenskaplig text

På basis av dina tidigare studiers innehåll och omfattning bedömer man om du har tillräckliga kunskaper och färdigheter att studera vid det magisterprogram och den studieinriktning som du söker till.

De tidigare studiernas lämplighet för magisterprogrammet: studier i vetenskapsområdet

Dina tidigare studier i vetenskapsområdet och deras lämplighet bedöms enligt följande skala:

 • fullständigt lämpliga: 10 poäng
 • ytterst lämpliga: 9 poäng
 • mycket lämpliga: 8 poäng
 • lämpliga: 7 poäng
 • rätt så lämpliga: 6 poäng
 • tämligen lämpliga: 5 poäng
 • försvarligt lämpliga: 4 poäng
 • delvis lämpliga: 3 poäng
 • i obetydlig grad lämpliga: 2 poäng
 • nästan inte alls lämpliga: 1 poäng
 • olämpliga: 0 poäng

Om du får mindre än 6 poäng för dina tidigare studier i vetenskapsområdet och deras lämplighet bedöms de övriga kriterierna inte.

 

Dina tidigare studiers lämplighet för magisterprogrammet: metodstudier

Dina tidigare metodstudiers lämplighet bedöms enligt följande skala:

 • ytterst lämpliga: 4 poäng
 • lämpliga: 3 poäng
 • tämligen lämpliga: 2 poäng
 • i obetydlig grad lämpliga: 1 poäng
 • olämpliga: 0 poäng

Om du får mindre än 2 poäng för dina tidigare metodstudiers lämplighet bedöms inte studieframgången, motivationsbrevet och förmågan att skriva vetenskaplig text.

Din studieframgång bedöms som en helhet. I bedömningen beaktas studieframgången i de tidigare studier och den examen som ligger till grund för din ansökan. Om den examen som ligger till grund för ansökan inte blir klar inom ansökningstiden, beaktas studieframgången i de studier för examen som du genomfört fram tills ansökningstidens slut.

Din studieframgång bedöms enligt följande skala:

 • studierna genomförda med vitsordet 5 (eller motsvarande): 10 poäng
 • studierna genomförda med vitsordet 4 (eller motsvarande): 8 poäng
 • studierna genomförda med vitsordet 3,0 (eller motsvarande): 6 poäng
 • studierna genomförda med ett vitsord som är lägre än 3,0 (eller motsvarande): 0 poäng

Om dina studier är genomförda med ett vitsord som är lägre än 3,0 (eller motsvarande), bedöms inte motivationsbrevet och förmågan att skriva vetenskaplig text.

Din motivation att avlägga magisterexamen i det program du söker till bedöms på basis av motivationsbrevet. I bedömningen av motivationsbrevet beaktas också den studieinriktning du söker till.

Motivationsbrevet, som ska skrivas på ansökningsblanketten, består av två delar.

1. I motivationsbrevets första del (0–3 poäng) ska du berätta

 • vilka förväntningar du har på studierna och innehållet i det här magisterprogrammet
 • på vilket sätt studierna i det här magisterprogrammet kompletterar och breddar dina tidigare studier och färdigheter
 • på vilket sätt studierna i det här magisterprogrammet stöder dina yrkesmässiga och akademiska mål och inriktningar.

2. I motivationsbrevets andra del (0–4 poäng)

 • ska du beskriva din framtida magisteravhandling och dess eventuella ämnesområde, bakgrund och betydelse samt hur ämnet i din magisteravhandling relaterar till studierna i magisterprogrammet.

Motivationsbrevets första del får inte vara längre än 2 000 tecken (inklusive mellaslang). Motivationsbrevets andra del får inte vara längre än 2 000 tecken (inklusive mellaslang). Eventuell text som överskrider den tillåtna omfattningen beaktas inte.

Om du får mindre än 4 poäng för motivationsbrevet bedöms inte förmågan att skriva vetenskaplig text.

Du ska på ansökningsblanketten skriva ett sammandrag av din kandidatavhandling (klar eller under arbete). Om du inte har skrivit en kandidatavhandling, du kan skriva ett sammandrag av en motsvarande vetenskaplig text som du har skrivit själv. Den vetenskapliga texten måste lämpa sig för magisterprogrammets vetenskapsområde.

Texten ska skrivas på ansökningsblanketten och får inte vara längre än 2 000 tecken (inklusive mellaslang). Eventuell text som överskrider den tillåtna omfattningen beaktas inte.

Din förmåga att producera vetenskaplig text bedöms enligt följande skala:

 • Utmärkt: 3 poäng
 • God: 2 poäng
 • Måttlig: 1 poäng
 • Sämre än måttlig: 0 poäng

I bedömningen av din ansökan beaktas även motivationsbrevets och den vetenskapliga textens språkdräkt. De ska vara skrivna på ett flytande språk och koherenta till sitt innehåll.

Texternas språk

 • Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation: finska eller svenska
 • Magisterprogrammet i sociala vetenskaper: finska eller svenska

Kraven gällande språkdräkt och språk måste uppfyllas för att du ska kunna bli antagen till magisterprogrammet.

Om två eller fler sökande får samma poäng, avgörs de sökandes inbördes ordning i första hand av de lämpliga studierna, i andra hand av studieframgången, i tredje hand av motivationsbrevet och i fjärde hand av den vetenskapliga texten. Som femte kriterium kan man använda minsta möjliga mängden nödvändiga kompletterande studier.

Poängsättning av ansökan

Följ dessa instruktioner, om du ansöker till

 • Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och -ledning

Du kan få högst 24 poäng. För att kunna beaktas i antagningen måste du få minst 10 poäng och dina tidigare studier måste lämpa sig för magisterprogrammet. Om du inte får de minimipoäng som krävs i ett visst kriterium, bedöms inte följande kriterium.

Kriterierna som påverkar antagningen bedöms i följande ordning:
 1. de tidigare studiernas lämplighet för magisterprogrammet
 2. motivationsbrevet
 3. den materialbaserade uppgiften
 4. lämplig arbetserfarenhet

Dina tidigare studier inom social- eller hälsovård samt studier inom andra lämpliga områden som gäller social- och/eller hälsovård, servicesystem och/eller servicearbete bedöms på följande skala:

 • lämpliga

ELLER

 • olämpliga

Om dina tidigare studier inte är lämpliga för magisterprogrammet lämnas de övriga kriterierna utan bedömning.

Din motivation att avlägga magisterexamen i det program du söker till bedöms på basis av motivationsbrevet. Du måste skriva ditt motivationsbrev på ansökningsblanketten.

 I motivationsbrevet (0–6 poäng) ska du berätta

 1. vilken betydelse har studierna i detta magisterprogram för utvecklingen av din kompetens.
 2. på vilket sätt kompletterar och breddar studierna i magisterprogrammet dina tidigare studier.
 3. på vilket sätt stöder studierna i magisterprogrammet och magisterexamen dina yrkesmässiga och akademiska mål.

Motivationsbrevet får inte vara längre än 2 000 tecken. Eventuell text som överskrider den tillåtna omfattningen beaktas inte.

Om du får mindre än 4 poäng för motivationsbrevet bedöms inte den materialbaserade uppgiften och arbetserfarenheten.

Du ska besvara den materialbaserade uppgiften, som bygger på ett material som programmet valt ut. Frågor som gäller materialet ska besvaras i enlighet med den separata uppgiften. Både materialet och den separata uppgiften publiceras i programmets ansökningsanvisningar i Studieinfo när ansökningstiden börjar. 

Observera att materialet och uppgiften finns tillgängliga endast under ansökningstiden och att svaret ska skrivas på ansökningsblanketten i det fält som reserverats för ändamålet.   

Uppgiften kan omfatta flera delar. Svaret på varje fråga i materialuppgiften poängsätts enligt det antal poäng som anges i uppgiften. Sammanlagt kan du få högst 16 poäng för dina svar. Du måste få totalt minst hälften av högsta möjliga poäng för varje del. I annat fall kommer din arbetslivserfarenhet inte att bedömas.

I bedömningen av din ansökan beaktas även motivationsbrevets och den materialbaserade uppgiftens språkdräkt. Brevet och svaret på uppgiften ska vara skrivna på ett flytande språk och koherenta till sitt innehåll.

Texternas språk

 • Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och -ledning: finska eller svenska

Kraven gällande språkdräkt och språk måste uppfyllas för att du ska kunna bli antagen till magisterprogrammet.

Din lämpliga arbetserfarenhet poängsätts enligt följande skala:

 • minst tre år: 2 poäng
 • minst sex månader, men under tre år: 1 poäng
 • under sex månader: 0 poäng

När längden av din arbetserfarenhet beräknas, beaktas den arbetserfarenhet som har inhämtats före utgången av ansökningstiden och för vilken du har lämnat in ett intyg av arbetsgivaren.

När längden av arbetserfarenheten beräknas beaktas anställningsförhållanden på heltid samt de deltidsanställningar där den sökandes ordinarie arbetstid har varit minst hälften av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd som med motsvarande uppgifter. När längden av arbetserfarenheten beräknas beaktas inte de arbetspraktikperioder som ingår i examina.

Arbetserfarenhet anses uppstå också under betald familjeledighet under anställningsförhållandets gång. Däremot anses arbetserfarenhet inte uppstå under vårdledigheter eller oavlönad frånvaro under anställningsförhållandet.

Om två eller fler sökande får samma poäng, avgörs de sökandes inbördes ordning i första hand av de lämpliga studierna, i andra hand av motivationsbrevet och i tredje hand av den materialbaserade uppgiften. 

Motivationsbrevets och material baserade uppgiftens bedömningskriterier