Poängsättning av ansökan i pedagogiska fakultetens magisteransökan
Information gällande poängsättning av ansökan i magisterprogrammet i pedagogik vid pedagogiska fakulteten.
Poängsättning av ansökan

I magisterprogrammet i pedagogik baserar sig antagningen oftast på endera poängen i VAKAVA-provet eller helhetsvitsordet i ämnesstudierna i det ämne du söker till, beroende på studieinriktning. Dessutom måste grund- och ämnesstudierna i det ämne som du ansöker till vara genomförda med minst vitsordet 3. Om du har genomfört dina studiehelheter med vitsordet 2 eller motsvarande kan du inte bli antagen till utbildningen.

Antagning utgående från poängen i VAKAVA-provet

I följande ansökningsmål rangordnas de sökande i enlighet med poängen i VAKAVA-provet:

  • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik (utbildning på svenska)
  • Specialpedagogik
  • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)

 

I studieinriktningen specialpedagogik krävs dessutom att du genomfört lämplighetsprovet med godkänt vitsord.

Antagning utgående från vitsordet i ämnesstudierna

I följande ansökningsmål rangordnas se sökande i enlighet med helhetsvitsordet i ämnesstudierna:
•    Klasslärare (undervisning på svenska)
•    Lärare i huslig ekonomi
•    Slöjdlärare
•    Luokanopettaja (opetus suomeksi)

 

Poängsättning av ansökan i studieinriktningen småbarnspedagogik

Om du söker till studieinriktningen småbarnspedagogik baserar sig antagningen på vitsordet i kandidatavhandlingen och på VAKAVA-urvalsprovet. I antagningen ges poäng för vitsordet i kandidatavhandlingen, om den är genomförd i pedagogik. Avhandlingen poängsätts enligt följande:

  • Vitsord 5: 20 poäng
  • Vitsord 4: 12 poäng
  • Vitsord 3 eller godkänd: 4 poäng

Om du inte har avlagt en examen i en lärarutbildning måste du därtill delta i lämplighetsprovet.