Poängsättning av ansökan i pedagogiska fakultetens magisteransökan
Information gällande poängsättning av ansökan i magisterprogrammet i pedagogik vid pedagogiska fakulteten.
Poängsättning av ansökan

I magisterprogrammet i pedagogik baserar sig antagningen, beroende på studieinriktningen, i de flesta fall antingen på poängen i VAKAVA-provet eller på helhetsvitsordet för ämnesstudierna i det ämne som ansökan gäller. Därutöver krävs i alla studieriktningar att helhetsvitsordet för grund- och ämnesstudierna i det ämne som är ansökningsmål är minst 3. Om du har slutfört dina studiehelheter med vitsordet 2 eller motsvarande, kan du inte bli antagen till utbildningen.

 

Pedagogiska fakultetens magisterprogram

 • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • Specialpedagogik
 • Klasslärare (undervisning på svenska)
 • Lärare i huslig ekonomi
 • Slöjdlärare
 • Klasslärare (undervisning på finska)
 • Småbarnspedagogik
 • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik (undervisning på finska)
Antagning på basis av poängen för VAKAVA-provet

Vid följande ansökningsmål rangordnas de sökande på basis av poängen för VAKAVA-provet:

 • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik (undervisning på svenska)
 • Specialpedagogik
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (undervisning på finska)

Om det finns flera sökande med samma antal poäng på gränsen för antagning, antas alla med samma poängantal.

I studieriktningen för specialpedagogik krävs dessutom ett lämplighetsprov som avlagts med godkänt resultat. Även om du får en kallelse till lämplighetsprovet för flera ansökningsmål som använder ett gemensamt lämplighetsprov, genomför du lämplighetsprovet endast en gång.

Antagning på basis av ämnesstudier

Vid följande ansökningsmål rangordnas de sökande på basis av helhetsvitsordet för ämnesstudierna:

 • Klasslärare (undervisning på svenska)
 • Lärare i huslig ekonomi
 • Slöjdlärare
 • Luokanopettaja (undervisning på finska)

 

I en situation där flera sökande har samma poäng i den finsk- eller svenskspråkiga studieriktningen för klasslärare bestäms den sökandes placering

 1. i första hand på basis av vitsordet för kandidatavhandlingen,
 2. i andra hand på basis av vitsordet för de ämnesdidaktiska studierna i de ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan ELLER på basis av vitsordet för de studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen,
 3. därefter på basis av helhetsvitsordet för grundstudierna i huvudämnet och
 4. slutligen på basis av de studiehelheter på universitetsnivå som inte ingår i examen och som genomförts 1.8.2014 eller senare. 

I den finska studieriktningen för klasslärare används två antagningsköer.

 

Poängsättning av ansökan till studieriktningen för småbarnspedagogik

Om du söker till studieriktning för småbarnspedagogik påverkas antagningen av helhetsvitsordet för ämnesstudierna i pedagogik, vitsordet för kandidatavhandlingen i pedagogik samt VAKAVA-antagningsprovet. Därutöver krävs av dem som avlagt minst en lägre examen inom någon annan utbildning än lärarutbildningen ett lämplighetsprov som genomförts med godkänt resultat.

För helhetsvitsordet för ämnesstudierna i pedagogik ges poäng enligt följande:

 • Vitsord 5: 10 poäng
 • Vitsord 4: 7 poäng
 • Vitsord 3 eller godkänt: 5 poäng

I antagningen ges poäng för vitsordet för kandidatavhandlingen, om avhandlingen är skriven inom ämnet pedagogik.

För kandidatavhandlingen ges poäng enligt följande:

 • Vitsord 5: 10 poäng
 • Vitsord 4: 7 poäng
 • Vitsord 3 eller godkänt: 5 poäng

De som godkänns antas på basis av poängen för studierna och antalet poäng för VAKAVA-provet sammanlagt. Om flera sökande har samma poäng avgörs placeringen i första hand på basis av poängen för vitsordet för kandidatavhandlingen och i andra hand på basis av poängen för VAKAVA-provet.