Poängsättning av ansökan i Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens magisteransökan
Information gällande poängsättningen i magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi.
Kategorier för poängsättningen

Din ansökan poängsätts enligt följande kategorier:

 • Studierna som ligger till grund för ansökan och deras lämplighet. Du kan få högst 10 poäng i den här kategorin. För att bli kunna bli antagen måste du få minst 6 poäng.
 • Studieframgången i de studier som ligger till grund för din ansökan. Du kan få högst 12 poäng i den här kategorin. För att bli kunna bli antagen måste du få minst 8 poäng.
 • Din motivation och studieplan. Du kan få högst 6 poäng i den här kategorin. För att bli kunna bli antagen måste du få minst 3 poäng.
 • Urvalsprovet för ämneslärare. Du kan få högst 50 poäng i den här kategorin. För att bli kunna bli antagen måste du få minst 20 poäng.

De sökande rangordnas på basis av följande kriterier:

 1. Det sammanlagda poängantalet för alla kriterier
 2. Poängen för studierna som ligger till grund för ansökan och deras lämplighet
 3. Poängen för studieframgången
 4. Poängen för motivationen och studieplanen
 5. Poängen för urvalsprovet för ämneslärare

Kriterierna tillämpas i ovannämnda ordning.

Om du inte når poänggränsen för godkännande i en kategori poängsätts inte de andra kategorierna.

På basis av dina tidigare studiers omfattning och innehåll bedömer man om du har tillräckliga kunskaper och färdigheter att studera vid magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi. Om du uppmanades att välja studieinriktning i din ansökan beaktas ditt val i bedömningen.

Dina studiers lämplighet poängsätts på följande sätt:

 • Om dina studier är ytterst lämpliga får du 10 poäng.
 • Om dina studier är mycket lämpliga får du 8-9 poäng.
 • Om dina studier är lämpliga får du 6-7 poäng.
 • Om dina studier är tämligen lämpliga får du 4-5 poäng.
 • Om dina studier är i obetydlig grad lämpliga får du 1-3 poäng.
 • Om dina studier inte är lämpliga får du 0 poäng.

Studieframgången i de studier som ligger till grund för din ansökan poängsätts på basis av vitsordet enligt följande:

 • Om vitsordet för studierna är 4,75 eller bättre får du 10 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 4,25–mindre än 4,75 får du 9 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 3,75–mindre än 4,25 får du 8 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 3,25–mindre än 3,75 får du 7 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 2,83–mindre än 3,25 får du 6 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 2,50–mindre än 2,83 får du 5 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 2,17–mindre än 2,50 får du 4 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 1,83–mindre än 2,17 får du 3 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 1,50–mindre än 1,83 får du 2 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är 1,17–mindre än 1,50 får du 1 poäng.
 • Om vitsordet för studierna är mindre än 1,17 får du 0 poäng.

Om vitsordsskalan inte är 0–5, konverteras vitsorden till den skalan innan poängsättningen.

Kvaliteten på de studier som ligger till grund för din ansökan bedöms dessutom som en helhet, och nivån på universitetet där studierna är genomförda beaktas också. I bedömningen fäster man särskild vikt vid de studier som nämns i programmens antagningsgrunder och helhetsvitsordet för din examen beaktas också. Du kan få högst 6 tilläggspoäng i denna bedömning. För kriteriet ”Studieframgången i de studier som ligger till grund för din ansökan” kan du dock få högst 12 poäng sammanlagt.

Du ska skriva ett motivationsbrev på ansökningsblanketten. Med hjälp av brevet bedömer man din motivation att avlägga magisterexamen i magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi.

I motivationsbrevet ska du berätta varför du söker till just det magisterprogrammet och hur dina tidigare studier stöder studierna i programmet. Frågorna på ansökningsblanketten preciserar vad du ska skriva om i motivationsbrevet. Motivationsbrevet ska inkludera också en studieplan. Du kan få högst 6 poäng för motivationsbrevet.

Motivationsbrevets längd anges på anmälningsblanketten. Text som överskrider den meddelade längden beaktas inte.

Motivationsbrevets språkdräkt beaktas också i bedömningen. Brevet ska vara skrivet på ett flytande språk och koherent till sitt innehåll. Du ska skriva motivationsbrevet på samma språk som du tänker avlägga examen på.

Till urvalsprovet för ämneslärare kallas de sökande som har fått tillräckligt många poäng för studieframgången i de studier som ligger till grund för ansökan och deras lämplighet.

Urvalsprovet till ämneslärarutbildningen är en individuell intervju. Det är möjligt att man använder material som delas ut då intervjun inleds. Intervjutiden är 20-30 minuter. Syftet med intervjun är att få en uppfattning om den sökandes lämplighet för läraryrket. I intervjun bedöms den sökandes motivation, engagemang och förmåga att ta till sig utbildning.

Alla bedömarna måste förorda godkännande för att en sökande ska antas till ämneslärarutbildningen.

Poängsättning av provsvaren

Provet poängsätts på skalan 0–150 poäng. I provet bedöms följande delområden:

 1. förmåga att ta till sig utbildning
 2. motivation
 3. vilja att förbinda sig till utbildningen.

Varje delområde bedöms på skalan 0–50 poäng. För att bli antagen till magisterprogrammet måste den sökande få minst 60 poäng i provet. Närmare information om poängsättningen publiceras när det har gjorts närmare beslut om arrangemangen kring urvalsproven. Poängantalet för urvalsprovet divideras med 3. Därmed kan den sökande få högst 50 poäng för urvalsprovet för ämneslärare.