Poängsättning av ansökan i agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens magisteransökan
Information gällande poängsättningen av ansökan i Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens magisterprogram. Kontrollera nedan hur ansökan poängsätts i ditt ansökningsmål.
Poängsättning av ansökan

Följ dessa instruktioner, om du ansöker till magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion.

Sammanlagt kan du få högst 30 poäng för din ansökan. Du måste få minst 6 poäng i varje kriterium för att beaktas i antagningen. Om du inte får de minimipoäng som krävs i ett kriterium, poängsätts inte de följande kriterierna.

Kriterierna som påverkar antagningen bedöms i följande ordning:

 1. de tidigare studiernas lämplighet
 2. studieframgången i ti­di­ga­re ge­nom­för­da stu­di­er
 3. motivationsbrevet

På basis av dina tidigare studiers innehåll och omfattning bedömer man om du har tillräckliga kunskaper och färdigheter att studera vid det magisterprogram som du söker till. Dina tidigare studiers lämplighet poängsätts med hela tal på skalan 6–10 poäng.

Magisterprogrammen har skapat beskrivningar av vad som krävs för de olika poängantalen i bedömningen av studiernas lämplighet. Dina tidigare studiers lämplighet bedöms enligt följande skala:

  • mycket lämpliga: 10 poäng
  • väl lämpliga, som tillägg till examen som ligger till grund för ansökan har sökanden genomfört också andra relevanta högskolestudier: 9 poäng
  • väl lämpliga: 8 poäng
  • tillräckligt lämpliga, som tillägg till examen som ligger till grund för ansökan har sökanden genomfört också andra relevanta högskolestudier: 7 poäng
  • tillräckligt lämpliga: 6 poäng
  • olämpliga: 0 poäng

  Om dina tidigare studier inte lämpar sig för magisterprogrammet får du 0 poäng för studiernas lämplighet, och då bedöms inte din studieframgång och din motivation.

   Din studieframgång poängsätts med hela tal på skalan 6–10 poäng. Om vitsordsskalan inte är 0–5, konverteras vitsorden till den skalan innan poängsättningen.

   Dina tidigare studiers lämplighet bedöms enligt följande skala:

    • vitsordet för de tidigare studier är 4,75 eller bättre: 10 poäng
    • vitsordet för de tidigare studier är 4,25–mindre än 4,75: 9 poäng
    • vitsordet för de tidigare studier är 3,75–mindre än 4,25: 8 poäng
    • vitsordet för de tidigare studier är 3,25–mindre än 3,75: 7 poäng
    • vitsordet för de tidigare studier är 2,75–mindre än 3,25: 6 poäng
    • vitsordet för de tidigare studier är mindre än 2,75: 0 poäng

    Om du får 0 poäng för studieframgången bedöms inte ditt motivationsbrev.

    Din motivation att avlägga magisterexamen i det program du söker till bedöms på basis av motivationsbrevet som skrivs på ansökningsblanketten.

    På ansökningsblanketten ska du svara på frågorna nedan. Motivationsbrevet poängsätts på basis av de svar du gett. Du kan få 0–10 poäng för motivationsbrevet.

    I motivationsbrevet ska du svara på följande frågor:

    • varför du vill studera i det här magisterprogrammet?
    • på vilket sätt dina tidigare studier stöder studierna i det här magisterprogrammet?
    • på vilket sätt studierna i det här magisterprogrammet kompletterar och breddar dina tidigare studier?
    • på vilket sätt studierna i det här magisterprogrammet stöder dina yrkesmässiga och akademiska mål och inriktningar?

    Svarens längd får per fråga vara högst 1500 tecken (inklusive mellanslag). Du ska svara separat på varje fråga. Du kan få 0–2,5 poäng per fråga.

    I bedömningen av din ansökan beaktas även motivationsbrevets språkdräkt. De ska vara skrivna på ett flytande språk och koherenta till sitt innehåll.

    Du kan skriva motivationsbrevet på finska eller svenska.

    Om två eller fler sökande får samma poängtal, avgörs deras inbördes ordning i första hand av de tidigare lämpliga studierna, i andra hand av studieframgången och i tredje hand av motivationsbrevet.