Sökande med flyktingstatus

Denna anvisning gäller sökande som är bosatta i Finland och som

1. har fått uppehållstillstånd som grundar sig på asyl (flyktingstatus) eller
2. har fått uppehållstillstånd som grundar sig på alternativt skydd eller
3. har kommit till Finland som kvotflykting.
Ansökningsspecifika instruktioner

Detta avsnitt gäller ansökan för urvalsgrupp 1 till det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor’s Programme in Science. Ansökningstiden är 1.12.2023–3.1.2024. Följ dessa anvisningar om du har genomfört studier som ger högskolebehörighet innan du kom till Finland och inte kan få ett intyg över studierna.

Kontrollera att du uppfyller de språkkrav som fastställts för utbildningsprogrammet du söker till och att du kan påvisa dina språkkunskaper. Du kan inte bli antagen om du inte uppfyller språkkraven. Dessutom ska du klara två SAT Subject Test eller två SAT section test (läs närmare om testen här).

Var beredd på att uppvisa intyg över att du har fått asyl eller uppehållstillstånd som grundar sig på alternativt skydd eller att du har kommit till Finland som kvotflykting. Observera att intyget ska lämnas in till universitetet inom tiden för inlämning av bilagor, dvs. senast 24.1.2024 kl. 15.00. Efter att tiden har gått ut tar vi inte längre emot några dokument som hör ihop med ansökan. Du kan be att få ett intyg över grunden för ditt uppehållstillstånd eller över din flyktingstatus från Migrationsverket (se närmare anvisningar på Migrationsverkets webbplats).

Fyll i ansökan och lämna in de intyg över språkkunskaper som behövs, SAT Subject Test-resultatrapporten eller SAT section test-resultatrapporten samt övriga bilagor till Helsingfors universitets ansökningsservice. (Se anvisningar här.) När du har lämnat in ansökan får du ett ansökningsnummer.

Kontakta simhe@helsinki.fi efter att du har lämnat in din ansökan och dina bilagor. Ange ditt ansökningsnummer i meddelandet och att du inte har något intyg över att du genomfört studier som ger högskolebehörighet. Efter det kontaktar Ansökningsservicen dig och du får ett krypterat e-postmeddelande med närmare anvisningar om hur du kan påvisa din flyktingstatus.

OBS! E-postmeddelandet är inte en ansökan till utbildningsprogrammet! Du måste fylla i en egentlig ansökan före ansökningstidens slut.

Detta avsnitt gäller ansökan till engelskspråkiga och flerspråkiga magisterprogram. Ansökningstiden är 1.12.2023–3.1.2024.

Kontrollera att du uppfyller de språkkrav som fastställts för utbildningsprogrammet du söker till och att du kan påvisa dina språkkunskaper. Du kan inte bli antagen om du inte uppfyller språkkraven. Var beredd på att uppvisa intyg över att du har fått asyl eller uppehållstillstånd som grundar sig på alternativt skydd eller att du har kommit till Finland som kvotflykting. Observera att intyget ska lämnas in till universitetet inom tiden för inlämning av bilagor, dvs. senast 24.1.2024 kl. 15.00. Efter att tiden har gått ut tar vi inte längre emot några dokument som hör ihop med ansökan. Du kan be att få ett intyg över grunden för ditt uppehållstillstånd eller över din flyktingstatus från Migrationsverket (se närmare anvisningar på Migrationsverkets webbplats).

Om du inte har några originaldokument och alltså inte kan lämna in officiellt styrkta kopior, ska du lämna in vanliga kopior. Om du inte uppfyller specialkraven enligt land, ska du bifoga dina dokument i den form du kan lämna in dem. Om du till exempel har med dig ett examensbevis i original i Finland, ska du skaffa en kopia som  har styrkts av notarius publicus i Finland.

Du måste kunna lämna in åtminstone följande dokument:

 • studieutdrag och examensbevis

eller

 • ett studieutdrag som visar examensbenämningen och att du har utexaminerats.

Om dina originaldokument inte är utfärdade på finska, svenska eller engelska måste du lämna in officiella översättningar.

Din ansökan kan inte behandlas utan uppgifter om examensbenämning och vilka kurser du genomfört.

När du har lämnat in ansökan får du ett ansökningsnummer.

Om du inte har kunnat bifoga alla de bilagor som krävs i normala fall, eller om bilagorna inte uppfyller specialkraven enligt land, vänligen kontakta simhe@helsinki.fi. Ange ditt ansökningsnummer i meddelandet och att du inte kan lämna in alla de bilagor som krävs. Efter det kontaktar Ansökningsservicen dig och du får ett krypterat e-postmeddelande med närmare anvisningar om hur du kan påvisa din flyktingstatus.

OBS! E-postmeddelandet är inte en ansökan till magisterprogrammet! Du måste fylla i en egentlig ansökan före ansökningstidens slut.

Om bilagorna du lämnat in anses vara alltför bristfälliga kan din ansökan inte behandlas, inte ens fastän du kan påvisa din flyktingstatus.

Detta avsnitt gäller gemensam ansökan till kandidatprogram. Ansökningstiden är 13.-27.3.2024. Följ dessa anvisningar om du har genomfört studier som ger högskolebehörighet innan du kom till Finland och inte kan få ett intyg över studierna.

Kontrollera att du uppfyller de språkkrav som fastställts för utbildningsprogrammet du söker till och att du kan påvisa dina språkkunskaper. Du kan inte bli antagen om du inte uppfyller språkkraven.

Var beredd på att uppvisa intyg över att du har fått asyl eller uppehållstillstånd som grundar sig på alternativt skydd eller att du har kommit till Finland som kvotflykting. Observera att intyget ska lämnas in till universitetet inom tiden för inlämning av bilagor, dvs. senast 3.4.2024 kl. 15.00. Efter att tiden har gått ut tar vi inte längre emot några dokument som hör ihop med ansökan. Du kan be att få ett intyg över grunden för ditt uppehållstillstånd eller över din flyktingstatus från Migrationsverket (se närmare anvisningar). 

Fyll i ansökan till det utbildningsprogram du vill söka till och lämna vid behov in ett intyg över dina språkkunskaper samt eventuella andra bilagor till Helsingfors universitets ansökningsservice. (Se närmare anvisningar här) När du har lämnat in ansökan får du ett ansökningsnummer.

Kontakta simhe@helsinki.fi efter att du har lämnat in din ansökan och dina bilagor. Ange ditt ansökningsnummer i meddelandet och att du inte har något intyg över att du genomfört studier som ger högskolebehörighet. Efter det kontaktar Ansökningsservicen dig och du får ett krypterat e-postmeddelande med närmare anvisningar om hur du kan påvisa din flyktingstatus.

OBS! E-postmeddelandet är inte en ansökan till utbildningsprogrammet! Du måste fylla i en egentlig ansökan före ansökningstidens slut.

Om de dokument som du lämnat in anses vara tillräckliga, kan du delta i urvalsprovet för det utbildningsalternativ du söker till. Urvalsprovet bedöms enligt universitetets allmänna principer. Information om din flyktingstatus förmedlas inte till utbildningsprogrammen. Om du har lämnat in dokument som gäller din flyktingstatus behandlas dessa konfidentiellt och förstörs efter att tiden för begäran om omprövning har gått ut.

Detta avsnitt gäller ansökan till finsk- och svenskspråkiga magisterprogram. Ansökningstiden är 13.-27.3.2024.

Kontrollera att du uppfyller de språkkrav som fastställts för utbildningsprogrammet du söker till och att du kan påvisa dina språkkunskaper. Du kan inte bli antagen om du inte uppfyller språkkraven. Var beredd på att uppvisa intyg över att du har fått asyl eller uppehållstillstånd som grundar sig på alternativt skydd eller att du har kommit till Finland som kvotflykting. Observera att intyget ska lämnas in till universitetet inom tiden för inlämning av bilagor, dvs. senast 3.4.2024 kl. 15.00. Efter att tiden har gått ut tar vi inte längre emot några dokument som hör ihop med ansökan. Du kan be att få ett intyg över grunden för ditt uppehållstillstånd eller över din flyktingstatus från Migrationsverket (se närmare anvisningar på Migrationsverkets webbplats).

Gör ansökan till det utbildningsprogram du vill söka in till och bifoga alla de bilagor som du har tillgång till. Om du inte har några originaldokument och alltså inte kan lämna in officiellt styrkta kopior, ska du lämna in vanliga kopior. Om du inte uppfyller specialkraven enligt land, ska du bifoga dina dokument i den form du kan lämna in dem. Om du till exempel har med dig ett examensbevis i original i Finland, ska du skaffa en kopia som  har styrkts av notarius publicus i Finland.

Du måste kunna lämna in åtminstone följande dokument:

 • studieutdrag och examensbevis

eller

 • ett studieutdrag som visar examensbenämningen och att du har utexaminerats.

 Om dina originaldokument inte är utfärdade på finska, svenska eller engelska måste du lämna in officiella översättningar.

Din ansökan kan inte behandlas utan uppgifter om examensbenämning och vilka kurser du genomfört.

Om ditt ansökningsobjekt kräver sådana bilagor som du kan skriva själv (till exempel ett motivationsbrev, en vetenskaplig text som du skrivit själv) måste du lämna in dem.

 När du har lämnat in ansökan får du ett ansökningsnummer.

Om du inte har kunnat bifoga alla de bilagor som krävs i normala fall, eller om bilagorna inte uppfyller specialkraven enligt land, vänligen kontakta adressen simhe@helsinki.fi. Ange ditt ansökningsnummer i meddelandet och att du inte kan lämna in alla de bilagor som krävs. Efter det kontaktar Ansökningsservicen dig och du får ett krypterat e-postmeddelande med närmare anvisningar om hur du kan påvisa din flyktingstatus.

OBS! E-postmeddelandet är inte en ansökan till magisterprogrammet! Du måste fylla i en egentlig ansökan före ansökningstidens slut.

Om bilagorna du lämnat in anses vara alltför bristfälliga kan din ansökan inte behandlas, inte ens fastän du kan påvisa din flyktingstatus. Information om din flyktingstatus förmedlas inte till utbildningsprogrammen. Om du har lämnat in dokument som gäller din flyktingstatus behandlas dessa konfidentiellt och förstörs efter att tiden för begäran om omprövning har gått ut.

SIMHE-stipendiet

SIMHE-stipendiet uppgår till 10 000 euro per år, och det beviljas högst två studenter per år. Du kan använda stipendiet för exempelvis studietillbehör och levnadskostnader.

Du kan beviljas stipendiet endast om du får en studieplats.

Du kan ansöka om SIMHE-stipendium om du har

 • fått asyl i Finland
 • fått alternativt skydd i Finland
 • kommit till Finland som kvotflykting

För SIMHE-stipendiet behöver du ett intyg från Migrationsverket över grunden för ditt uppehållstillstånd eller över din flyktingstatus. Läs mer på Migrationsverkets sidor och följ anvisningarna där. Hämta ditt intyg i tid!

 

Hur du ansöker om SIMHE-stipendium

För att kunna ansöka om stipendiet måste du ansöka om en studieplats vid Helsingfors universitet.

Om du söker till ett engelskspråkiga och flerspråkiga magisterprogram (ansökningstid 1.12.2023–3.1.2024):

 1. Fyll i ansökan till det magisterprogram du vill söka in till. Följ magisterprogrammets ansökningsanvisningar. Kom ihåg att skicka bilagorna i tid.
 2. I slutet av ansökningsblanketten finns stipendiefrågor. Svara på stipendiefrågorna om SIMHE.
 3. Skicka intyget från Migrationsverket till Ansökningsservicen. Se anvisningen nedan.

Om du söker till ett engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor’s Programme in Science (ansökningstid 1.12.2023–3.1.2024):

 1. Fyll i ansökan till kandidatprogrammet. Följ kandidatprogrammets ansökningsanvisningar. Kom ihåg att skicka bilagorna i tid.
 2. Fyll i en separat ansökan om SIMHE-stipendium här.
 3. Skicka intyget från Migrationsverket till Ansökningsservicen. Se anvisningen nedan.

 

Hur du skickar intyget från Migrationsverket till Ansökningsservicen

Skicka e-post till simhe@helsinki.fi. Berätta i meddelandet att du ansöker om SIMHE-stipendium. Uppge ditt ansökningsnummer som du fick när du fyllde i ansökan till ett magisterprogram eller ett kandidatprogram i tjänsten Studieinfo.

Du får ett krypterat e-postsvar. I det krypterade e-postmeddelandet får du veta hur du tryggt kan skicka Migrationsverkets intyg till Helsingfors universitet. Följ anvisningarna.

Lämna inte in Migrationsverkets intyg i pappersformat till universitetet, om du inte blir särskilt ombedd att göra det. Lämna inte in Migrationsverkets intyg tillsammans med andra bilagor (exempelvis examensbevis).

Intyget från Migrationsverket ska finnas på adressen simhe@helsinki.fi senast 24.1.2024 kl. 15.00. Din stipendieansökan behandlas inte om du inte skickar intyget till den adressen. Din stipendieansökan behandlas inte heller om du inte skickar intyget senast det datumet.

 

Om du får studieplats och stipendium

För magisterstudier beviljas stipendiet för två år. För kandidatstudier beviljas stipendiet för tre år. Du måste studera på heltid. Det innebär att du måste få 55 studiepoäng under ett år. Genomförda kurser ger dig studiepoäng. Om du inte genomför de studiepoäng som krävs, kommer stipendiepengarna inte nödvändigtvis längre att betalas ut efter det första året.