Undervisningsinnovationer

Lärarakademins medlemmar är föregångare när det gäller att utveckla studiemiljön och lärandeprocesserna. Debatt-, drama och rollspelskurser, lärverkstäder, ”extreme apprenticeship”-metoden och teamundervisning används aktivt. Det omvända klassrummet (flipped classroom), problembaserat lärande och spelpedagogik är alla naturliga undervisningsmetoder. Akademilärarna använder sig obehindrat av den senaste undervisnings- och inlärningsteknologin.

Medlemmarna i Lärarakademin bildar ett mångvetenskapligt nätverk som delar med sig av sin kunskap och arbetar aktivt med att utveckla lärandet och undervisningen vid universitetet. De sammanträder regelbundet för att dela med sig av sina pedagogiska innovationer, bekanta sig med de andra enheternas idéer för utvecklingen av lärandet och undervisningen och tillsammans arbeta för viktiga frågor. Lärarakademin har en nämnd som ansvarar för Lärarakademins verksamhet, bl.a. för årliga sammankomster/seminarier. Förutom på gemensamma möten Lärarakademins medlemmar träffas i olika temagrupper. Sådana grupper är bland annat:

Universitetets undervisningsfilosofi

  • Temagruppen formulerade universitetets undervisningsfilosofi. Undervisningsfilosofin uttrycker de principer och ideal som universitetet strävar efter att följa i sin verksamhet och som är varaktigare än strategier och verksamhetsplaner.

Konstruktivt samordnad utvärdering och feedback

  • Temagruppens mål är bl.a. att stödja undervisningens konstruktiva samordning i förhållande till lärandemålen och undervisningsmetoderna, utöka responsen studenten får angående sitt lärande under kursen och bilda sig en övergripande uppfattning om vilka bedömningsmetoder som används vid HU.

Utveckling av den internationella undervisningen

  • Temagruppens mål är att öka och höja kvaliteten på den internationella undervisningen vid universitetet. Gruppen främjar planeringen och genomförandet av högklassiga kurser som motsvarar de internationella studenternas förväntningar, och bygger upp varaktiga och aktiva former för samarbete med internationella kolleger och universitet. Temagruppen sprider god praxis både inom HU och internationellt. Internationaliseringen främjas också genom undersökningar, publikationer och besök.

Lärarstöd och mentorskap

  • Lärarakademins medlemmar har startat en ny mentorverksamhet, kamratmentorskap (peer mentoring). Kamratmentorskapet bygger på tanken att alla som undervisar kan lära av varandra. I kamratmentorgrupperna delar man med sig av sin erfarenhet och sitt kunnande men också av de utmaningar man möter i arbetet. Sedan hösten 2015 har pilotprojektet i kamratmentorskap etablerats som en del av hela universitetets verksamhet.

Förutom att Lärarakademin aktivt medverkar i universitetssamfundet, har den mest betydande inverkan varit på disciplins-, institutions- och fakultetsnivå. Lärarakademins anslag har använt till exempel till olika utvecklingsprojekt och undervisning experiment och internationellt undervisning samarbete.