Internationell och transparent rekryteringsprocess

Universitetet strävar efter att rekrytera de mest begåvade och motiverade förmågorna till tenure track-anställningar. Vår ansökningsprocess har fått beröm för sin genomskinlighet, professionalitet och internationella profil. Alla tillsättningar bygger på omsorgsfulla bedömningar av ansedda sakkunniga och utomstående bedömare. Vi kommunicerar öppet med alla kandidaterna under processen.

Rekryteringsprocessen går till så här:

Recruitment process overview

1. Identifiering av potentiella kandidater och öppen utlysning

Alla tenure track-anställningar vid Helsingfors universitet tillsätts genom öppen utlysning. Anställningarna annonseras i regel som ”open rank”. Detta innebär att universitetet välkomnar ansökningar från sökande på olika karriärnivåer: blivande biträdande professorer, biträdande professorer och professorer.

När det gäller rekryteringsprocessen för en tenure track-anställning vid Helsingfors universitet, kan fakultetens rekryteringskommitté eller ett motsvarande organ anlitas för att identifiera potentiella kandidater. 

2. Bedömning och kortlistade kandidater

I följande fas av rekryteringsprocessen bedöms kandidaterna och de främsta kandidaterna väljs ut. I denna fas använder sig universitetet av en beredningsgrupp. Beredningsgruppen tillsätts av dekanus och i den ska ingå fem professorer.

I undantagsfall kan högst två av beredningsgruppens medlemmar vara docenter med tillräcklig erfarenhet för uppdraget. När beredningsgruppen tillsätts beaktas eventuellt jäv. 

Helsingfors universitet främjar jämställdhet i alla sammanhang, och därför ska både män och kvinnor ingå i beredningsgruppen i den mån det är möjligt.

Beredningsgruppen gör upp en lista på de främsta sökandena. I det skedet meddelas alla sökande om huruvida de är kortlistade eller inte.

Följande faser gäller endast kortlistade kandidater: 

3.  Utomstående bedömning, intervju och bedömning av undervisningsförmågan (platsbesök)

Beredningsgruppen begär utlåtanden av åtminstone två externa bedömare över de kortlistade kandidaternas akademiska kvalifikationer och övriga meriter. I den mån det är möjligt ska lika många män som kvinnor utses till externa bedömare.

Läs mer om den akademiska bedömningen nedan.

Intervju(er):

De sökande kontaktas och man kommer överens om tidpunkt och plats för intervjun. Beroende på processen kan intervjun ordnas i två omgångar. De sökande intervjuas av beredningsgruppen.

Bedömning av undervisningsförmågan:

Undervisningsförmågan bedöms som en helhet. I bedömningen beaktas kandidatens pedagogiska utbildning och grundsyn, undervisningserfarenhet och undervisningsutveckling, erfarenhet av att handleda examensarbeten och avhandlingar, förmågan att producera undervisningsmaterial, övriga undervisningsmeriter samt ett undervisningsprov. Undervisningsförmågan bedöms av fakultetens pedagogiska nämnd.

Kriterierna för varje delområde som bedöms beskrivs i bedömningsmatrisen. Matrisen kan variera något beroende på fakultet (anvisningar om bedömning av undervisningsförmågan finns på respektive fakultets webbplats). Under rekryteringsprocessen får kandidaten all nödvändig information om bedömningen av undervisningsförmågan.  

Bedömningen av undervisningsförmågan anger huruvida kandidaten anses ha den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. I slutet av rekryteringsprocessen får den sökande alltid ett utlåtande över sin undervisningsförmåga.

Undervisningsprov: 

Syftet med undervisningsprovet är att visa hur kandidaten skulle undervisa en given målgrupp studenter om ett givet tema på ett pedagogiskt meningsfullt sätt. Ett undervisningsprov skiljer sig i hög grad från en vetenskaplig presentation i och med att kandidaten inte visar sin egen kunskap i ämnet. I undervisningsprovet fokuserar kandidaten på studenternas lärande i fråga om både kunskaper och färdigheter, och på att aktivera studenterna.

I praktiken går det vanligtvis till så att pedagogiska nämnden bestämmer temat för undervisningsprovet. I regel får alla kandidater samma rubrik för sin föreläsning. Föreläsningen tar ca 20–30 minuter. Under rekryteringsprocessen förser universitetets HR-enhet kandidaten med all nödvändig information om hur hen ska förbereda sig för undervisningsprovet.

Andra moment i platsbesöket (site visit):

Beroende på rekryteringsprocessen och avdelningen eller fakulteten kan kandidaten under sitt besök få tillfälle att hålla ett vetenskapligt föredrag, träffa andra forskare inom området och bekanta sig med relevant infrastruktur.

4. Rekryteringsbeslut

När beslutsprocessen har slutförts informeras alla kandidater som ännu är med i rekryteringsprocessen.

Vid Helsingfors universitet går beslutsprocessen till enligt följande: Först gör beredningsgruppen en omfattande bedömning och sammanställer en översikt av de kortlistade kandidaternas kvalifikationer. Sedan framlägger beredningsgruppen sitt slutliga utlåtande för fakultetens dekanus.  Därefter fattar rektorn beslut om tillsättningen efter att ha noga satt sig in i ansökningsdokumenten och det material som producerats under tillsättningsprocessen.

Efter beslutet kontaktar fakulteten den nya biträdande professorn/professorn för att komma överens om de praktiska detaljerna, och därefter undertecknas arbetsavtalet.  Om det är en biträdande professor som rekryteras, fastställs kriterier för framgång i arbetet under anställningsperioden.

Under rekryteringsprocessen anlitar Helsingfors universitet externa sakkunniga för att bedöma kandidaternas vetenskapliga kvalifikationer. Informationen nedan riktar sig till sakkunniga som ska bedöma kandidaterna för en anställning som biträdande professor/professor, eller som inom ramen för tenure track-systemet ska bedöma en professors arbetsprestation eller ta ställning till en fortsatt anställning eller en kallelse till en anställning. 

1. Kallelse till uppdraget som extern bedömare

Beredningsgruppen gör en framställning till dekanus om vilka externa bedömare som föreslås, och dekanus tar ställning till huruvida förslaget ska godkännas. För varje rekryteringsprocess utses åtminstone två externa bedömare som ska ge ett utlåtande över varje kortlistade kandidat.

Vanligtvis är de externa bedömarna professorer eller personer med motsvarande akademiska meriter. I valet av bedömare beaktas anställningens forskningsområde.

Det finns vissa begränsningar för vem som kan ha uppdraget som bedömare. Allmänna jävsprinciper iakttas i bedömningsprocessen. Bedömaren får inte ha samförfattat publikationer eller bedrivit annat vetenskapligt samarbete med kandidaten under de senaste tre åren. Bedömaren och kandidaten får inte ha ansökt om eller beviljats gemensamt anslag, och bedömaren får inte vara handledare för kandidatens doktorsavhandling (under de senaste tio åren) eller en nära vän eller släkting till kandidaten. 
För att undvika intressekonflikter ombeds bedömarna i sitt utlåtande redogöra för hur de känner kandidaten. 

2. Bedömning och utlåtande

Alla externa bedömare som anlitas i en rekryteringsprocess får anvisningar och/eller en mall för hur bedömningen ska göras. Anvisningarna och mallen är ett stöd för bedömningsarbetet och säkerställer att alla relevanta delområden behandlas.

Bedömarna ombeds göra en helhetsbedömning av kandidaternas akademiska kvalifikationer och ge ett kort skriftligt utlåtande där fokus ligger på kandidaternas akademiska kompetens, deras styrkor och svagheter och varje enskild kandidats lämplighet med avseende på anställningens område. Bedömarna ombeds ange vilken befattningsnivå varje kandidat lämpar sig för – biträdande professor (assistant eller associate) eller professor – samt kategorisera kandidaterna enligt följande: rekommenderas starkt, rekommenderas, rekommenderas inte. 

3. Helsingfors universitets principer för rekrytering av biträdande professorer och professorer

Tenure track-karriärsystemet vid Helsingfors universitet

Universitetets tenure track-system har tre nivåer: en första visstidsanställning på 3–5 år som biträdande professor (assistant professor) leder till en andra visstidsanställning på 3–5 år som biträdande professor (associate professor), varefter den biträdande professorn kan erbjudas en ordinarie anställning som professor, förutsatt att hen uppfyller kriterierna. En sökande kan anställas på vilken av nivåerna som helst, beroende på vilket stadium av karriären hen befinner sig i.

Instruktionen för Helsingfors universitet anger behörighetsvillkoren för professorer (45 §) och biträdande professorer (37 §). För ytterligare information, se Helsingfors universitets instruktion. (Sidan leder till den engelska översättningen. )

Särskilda bedömningskriterier för biträdande professorer och professorer tillämpas vid rekryteringen. Samma kriterier tillämpas också vid utvärderingen av professorns arbetsprestation eller inför en fortsatt anställning.

Jävsregler som tillämpas i Helsingfors universitets rekryteringsprocesser

Jävsreglerna syftar till att främja opartiskt beslutsfattande och förhindra otillbörlig påverkan. Omdömen måste vara objektiva och rättvisa. En jävig person kan inte delta i behandlingen av ett ärende eller närvara när ärendet diskuteras. En person är jävig om hen anser att hens opartiskhet äventyras. Exempel på jävssituationer presenteras i detta dokument (pdf).

4. Jämlikhet och mångfald i rekryteringen

Helsingfors universitet har förbundit sig till att främja jämställdhet, jämlikhet och mångfald och förhindra diskriminering i all sin verksamhet. Vi förväntar oss att alla sakkunniga som vi anlitar som bedömare beaktar detta i sin bedömning. Eventuell implicit eller omedveten partiskhet hos rekryterare eller bedömare tas i beaktande. Det kan gälla kön, etnicitet, ålder och andra eventuella faktorer som kan användas som grund för diskriminering. 

Universitetet främjar jämlik rekrytering oberoende av kön. Anställda ska ha lika möjligheter att avancera i karriären på alla nivåer. Tydliga och transparenta kriterier tillämpas i alla rekryteringsprocesser så att varje sökandes meriter bedöms rättvist och opartiskt. Såväl män som kvinnor utses till kommittéer och bedömare i den mån det är möjligt.

Universitetets jämställdhets- och likabehandlingsarbete

5. Helsingfors universitets akademiska karriärnivåer 

Läs gärna mera om karriärnivåerna vid Helsingfors universitet. Det hjälper dig utföra ditt uppdrag och bedöma kandidaterna. I ansökningarna kan det förekomma termer som är specifika för finländska förhållanden. En förteckning över akademiska befattningar vid Helsingfors universitet och andra titlar som förekommer i den finländska akademiska världen finns här.