Karriärmöjligheter vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet tillämpar en karriärmodell i fyra steg, som beskriver hur undervisnings- och forskningspersonal placeras på karriärnivåer i fyra steg enligt befattning. Modellen har förtydligat och förenhetligat undervisnings- och forskningspersonalens befattningsbenämningar och utstakat avancemangsmöjligheterna i den akademiska karriären.

Befattningsbenämningar i karriärmodellen i fyra steg

Steg 4 – professor, forskningsledare och överintendent
Steg 3 – universitetslektor och klinisk lärare, universitetsforskare, äldre forskare, forskningskoordinator och intendent, biträdande professor (tenure track)
Steg 2 – forskardoktor, universitetslärare
Steg 1 – doktorand, läkare/tandläkare/veterinär under specialisering, forskningsassistent och undervisningsassistent

Vilka är kriterierna för de olika stegen? Läs behörighetsvillkoren för undervisnings- och forskningsbefattningar enligt instruktionen för Helsingfors universitet.

Doktorsutbildning och forskarskolor

En forskarkarriär vid universitetet inleds som doktorand, eftersom doktorsexamen är en förutsättning för undervisnings- och forskarbefattningar på de högre stegen. Helsingfors universitet har ett doktorsutbildningssystem med fyra forskarskolor och 32 doktorandprogram, som omfattar alla forskningsområden och doktorander vid universitetet. Forskarskolornas områden bygger på samarbete inom forskning och doktorsutbildning. Läs mer om forskarskolorna och doktorandprogrammen.

Karriärsystemet (tenure track) för undervisnings- och forskningspersonal

Helsingfors universitet tillämpar ett karriärsystem (tenure track) för undervisnings- och forskningspersonal som syftar till att göra den akademiska karriären mer förutsägbar, konkurrenskraftig och lockande samtidigt som systemet främjar internationaliseringen vid universitetet. Den som anställs i en tenure track-anställning anställs först som biträdande professor (assistant professor) för 3–5 år beroende på bakgrund och erfarenhet. Efter en framgångsrik första arbetsperiod som uppfyller vissa på förhand överenskomna kriterier förlängs anställningsförhållandet med en andra visstidsanställning och kan efter det bli en ordinarie professur.

Universitetets undervisnings- och forskningspersonal bistås av stödpersonal och experter. I dessa uppgifter arbetar anställda med sakkunskap inom olika områden: vid universitetet finns såväl djurskötare, idrottsinstruktörer, trädgårdsmästare och ekonomiplanerare som jurister.

Stödpersonal och experter finns t.ex. inom förvaltningen, IT, marknadsföringen och kommunikationen. Det finns många olika befattningar inom universitetsförvaltningen, t.ex. inom personaladministration, ekonomi- och studieförvaltning. I en stor organisation betonas en fungerande och säker IT-miljö och utvecklingen av den samt den interna och externa kommunikationen och marknadsföringen. Det finns chefs- och ledarskapsbefattningar inom alla verksamhetsområden.

Till stödpersonalen för undervisning och forskning hör bl.a. laboratoriepersonal och djursjukhusets personal. I universitetsbiblioteket arbetar professionella inom biblioteksbranschen och i museerna professionella inom museibranschen. Motionstjänsterna, som produceras av UniSport, sysselsätter motionsexperter. Dessutom har universitetet ett lokal- och fastighetscenter för service och fastighetstjänster och uppdrag av teknisk natur. Universitetet främjar också stödpersonalens och experternas karriärmöjligheter genom att ofta lediganslå befattningar först internt.

Helsingfors universitet har två normalskolor, Helsingin normaalilyseo och Viikin normaalikoulu. Helsingin normaalilyseo omfattar grundskolans årskurser 7–9 och gymnasiet. Vid Viikin normaalikoulu studerar grundskoleelever ända från förskolan till årskurs 9 och dessutom gymnasieelever. Lärarstuderande vid universitetet utför sin undervisningspraktik vid normalskolorna. Normalskolorna sysselsätter bl.a. klasslärare, ämneslärare och skolgångsbiträden.

Utöver personalen i anställningsförhållande arbetar också stipendieforskare och gästforskare vid universitetet. Universitetet kan dessutom på ansökan bevilja titeln docent. Universitetet kan också sysselsätta studenter inom olika områden som praktikanter.

Stipendieforskare

Vid universitetet kan man bedriva forskning med hjälp av ett personligt stipendium av en stiftelse eller någon annan part. Stipendieforskarna arbetar vid universitetets olika enheter, som ingår avtal med stipendieforskarna.

Gästprofessor och gästforskare

Till Helsingfors universitet kan man komma som gästforskare eller gästprofessor t.ex. för den period som man har forskningsledigt från sitt eget universitet. Besöket görs på basis av ett etablerat forskningssamarbete eller för att initiera ett sådant med någon enhet vid universitet. Om du vill bli gästforskare eller gästprofessor vid Helsingfors universitet, ska du kontakta din samarbetspartner vid universitetet.

Titeln docent

Titeln docent kan beviljas personer som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt har visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga. På grundval av titeln docent uppstår inte ett anställningsförhållande vid universitetet. På engelska används "title of docent" (inte "adjunct professor").

Vid Helsingfors universitet beviljas titeln docent av kanslern på framställning av fakultetsråden. Ytterligare information om hur man ansöker om titeln docent finns på fakulteternas sidor.

Praktikanter

Praktiken är en möjlighet att visa vad du kan, men framför allt att lära sig i arbetslivet. Det bästa sättet att skaffa sig en praktikplats är att ta kontakt direkt med arbetsgivaren. Fundera på hurdan praktik som passar dina studier och framtidsplaner.

Olika läroanstalter, yrkeshögskolor, högskolor och universitet har egna finansieringssystem och stöd för praktik. Innan du söker en praktikplats för praktik som ingår i dina studier, ta reda på praxisen vid din läroanstalt, och kontakta sedan den enhet vid Helsingfors universitet där du vill genomföra din praktik.

Universitetet tar inte emot praktikanter utan lön.