Jag är inte sjuk. Är jag alltså frisk? Eller har jag bara inte blivit undersökt tillräckligt noggrant – gör mina gener eller levnadssätt mig till en riskperson? Vem är tillräckligt frisk för att vara en god medborgare – kan jag nekas vård eller få sparken från jobbet om jag inte lever så som hälsoexperterna påbjuder eller om mina gener avslöjar någonting oroväckande? Vem fastställer gränserna mellan hälsa och sjukdom, och vem bestämmer vad som är avvikande?

Kan var och en snart själv styra över sin egen hälsa med hjälp av teknologi? Eller leder de hisnande framstegen inom hälsoteknologin till en allomfattande hälsokontroll?

Människan är en del av naturen. Kan man skilja mellan människans, djurens och miljöns hälsa? Vi har bara en gemensam planet, har vi också en gemensam hälsa?

Frisk nog är ett av vetenskapstemana under Helsingfors universitets 375-årsjubileum.

Hurdana världsbilder har mänskligheten haft? Hur har stora förändringar omformat dem? Håller vi på att gå från en trygg värld till en värld full av hot? Hurdana världsbilder hittar vi i olika tider och inom olika områden? Ändras t.ex. ursprungsbefolkningars världsuppfattning när världen omkring dem förändras? Och hur påverkar media, den ständigt ökande mängden information och internet vår världsbild?

I Tankehörnan utforskar vi i mars-april 2015 olika världsbilder tillsammans med forskare och andra experter.

Den nya världsbilden är ett av vetenskapstemana under Helsingfors universitets 375-årsjubileum.

Vetenskapen säger att människan påverkar klimatet. Klimatförändringen är inte bara klimatforskningens domän. Ett varmare klimat påverkar haven och skogarna, ekonomin och politiken, konsten och moralen. Även om problemet är globalt är följderna lokala, varierande och svåra att förutse. Hur förändras världen när klimatet förändras? Och hur förändras vetenskapen på köpet?

I maj 2015 pratar vi i Tankehörnan om klimatförändringens följder, lokalt och globalt.

Klimatet förändrar allt är ett av vetenskapstemana under Helsingfors universitets 375-årsjubileum.

Hurdant är det globala Helsingfors? Vem tillhör det? Och vad innebär globalt ansvar, global demokrati och global ekonomi? Blir den regionala identiteten allt viktigare i och med globaliseringen eller splittras den?

Internationaliseringen och urbaniseringen är en utmaning för naturen och mänskligheten. Globaliseringen knyter samman olika orter; det lokala och det globala påverkar varandra. Lokala samhällen och regionala strukturer förändras och det bildas nya sociala nätverk. Mötet mellan olika kulturer och människor syns också i vardagen i Helsingfors.

Det globala Helsingfors och dess forskare rör sig där du är i augusti-september 2015.

Det globala Helsingfors är ett av vetenskapstemana under Helsingfors universitets 375-årsjubileum.

Hur och på vilket språk lär sig de digitalt infödda och deras avkomlingar i framtiden? Än seniorerna då? Hur ser de nya lärmiljöerna ut? Är Agricolas ABC-bok hopplöst förlegad, och hur ser i så fall de nya ABC-böckerna ut?

Du får höra mer om de här och många andra frågor i Tankehörnan i oktober-november 2015.

Framtidens lärande är ett av vetenskapstemana under Helsingfors universitets 375-årsjubileum.

Studenter på handarbetslärarutbildningen och i slöjdvetenskap presenterar olika handarbetsrelaterade teman. Det utlovas traditionellt hantverk, gästande experter och modern slöjdvetenskap för alla intresserade!