Utbildningsutbud

Vid Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper kan du studera journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi, rättsvetenskap och socialt arbete och socialpolitik på svenska.

I Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper utbildas politices kandidater. Utbildningen är treårig och både undervisnings- och examensspråket är svenska. Efter kandidatexamen har studenterna automatisk rätt att fortsätta i det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper som är ett samarbetsprogram mellan Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten. Kandidatexamen ger också möjligheter att söka till andra magisterprogram.

Kandidatprogammet i samhällsvetenskaper

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper är ett mångvetenskapligt program där flera olika vetenskaper samverkar. Du kan inrikta dig på studier i journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi eller statskunskap med förvaltning eller kombinera flera vetenskapsområden för att få ett brett kunnande i samhällsvetenskaper. Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har två ansökningsmål: ett bredare ansökningsmål, samhällsvetenskaper (med övriga studieinriktningar) och ett professionsinriktade ansökningsmål, socialt arbete. För tillfället pågår också utbildning i socialt arbete i Vasa, men nästa tidpunkt för intagning är inte fastslagen. År 2023 antas inte nya studerande till socialt arbete i Vasa.

Politices kandidater från Soc&kom har goda kunskaper om samhällets dynamiska uppbyggnad – hur exempelvis maktförhållanden, medialisering, digitalisering, politiska, rättsliga och sociala processer, grupprelationer och ledarskap formar och förändrar det sociala samspelet och individens livsvillkor samt om hur etnicitet och mångfald, språk-, välfärds- och genusrelaterade frågor på olika sätt påverkar dagens samhällen lokalt och globalt.

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Du lär dig hur man med hjälp av vetenskaplig forskning kan förstå, analysera och förändra sociala och samhälleliga fenomen inom ramen för lokal och global växelverkan på fördjupad nivå. Studierna stöder din förmåga till självständigt och kritiskt tänkande och förbereder dig för expertroller inom olika samhällsvetenskapliga uppgifter.

Under dina studier kommer du att få analytisk förmåga att på ett konstruktivt sätt bidra till den samhälleliga debatten och verka för ett socialt hållbart samhälle. Genom studierna lär du dig kreativa och akademiska färdigheter som krävs för att producera vetenskaplig kunskap. Studierna i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper utvecklar också din interaktions- och kommunikationsförmåga och du har möjligheten att vara en del av en dynamisk studiegemenskap vid Finlands bästa universitet.

Doktorsutbildning

Soc&koms professorer medverkar som handledare i doktorsutbildningen i samarbete med doktorandprogrammen. Ansökan till doktorandstudier sker via doktorandprogrammen.

Ämneslärare i samhällslära

Vid Soc&kom är det möjligt att avlägga studier i samhällslära som andra undervisningsämne (60sp) som tillsammans med pedagogiska studier för lärare ger behörighet att fungera inom undervisningsuppgifter inom den grundläggande utbildningen.

Nyttiga länkar