Studieinriktningar

Vid Svenska Social- och kommunalhögskolan har du möjlighet att få en bred samhällsvetenskaplig grund men även fördjupa dina studier i ett vetenskapsområde. Högskolan erbjuder studier i journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning samt socialt arbete och socialpolitik. Utöver det har du möjlighet att fördjupa dina studier genom studier i valfria tematiska helheter.

Utbildningsprogrammet i kandidatprogrammet med inriktning samhällsvetenskaper är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder. I de gemensamma studierna ingår bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen. Utbytesstudier eller praktik utomlands rekommenderas varmt i alla vetenskapsområden.

Socialt arbete och socialpolitik utgör ett separat sökmål, vilket innebär att val av inriktning gjorts i samband med ansökan.

Slutförda studier inom kandidatprogrammet vid Soc&kom ger dig automatisk rätt att påbörja studier inom det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid HU. 

Ma­gis­ter­pro­gram­met i sam­hälls­ve­ten­ska­per erbjuder alla nedannämnda vetenskapsområden förutom rättsvetenskap. Studerande som har avlagt magisterstudier i socialt arbete erhåller socialarbetarbehörighet.

Liksom på det övriga universitetet är undervisningen forskningsbaserad på Soc&kom. Du kan läsa mer om forskningen som pågår inom vetenskapsområdena och om de olika forskningsnätverken.

Studierna i journalistik och kommunikation omfattar kurser som gäller journalistikens och kommunikationens grunder, journalistikens roll i samhället, journalistens rättigheter och skyldigheter, och grundläggande kunskap om mediernas uppkomst, nuläge och utveckling. Vidare belyses utvecklingen och betydelsen av planerad kommunikation. Studierna består också av praktiskt yrkesinriktade kurser för olika medier och olika former av journalistiska arbetsmetoder och kommunikationsfärdigheter. De olika kurserna sammanflätas under vårterminen i Smocka-redaktionen, där studenter i olika skeden av studierna jobbar tillsammans med produktion i print, radio, video och webb.

De teoretiska kurserna förbereder för forskning i journalistik och kommunikation och möjlighet att delta med olika moment i pågående forskningsprojekt erbjuds också. Forskningsperspektivet är integrerat med undervisningen i journalistiska färdigheter.

Utbildningen i journalistik och kommunikation är både en yrkesutbildning för journalister och kommunikatörer och en introduktion till akademisk forskning om journalistik, medier och kommunikation. Utbildningen har traditionellt inriktat sig på journalistik och medier, i likhet med de övriga nordiska journalist­utbildningarna, men beaktar också att allt fler i framtiden kommer att arbeta med kommunikation på ett bredare fält. 

Du kan välja att fördjupa dig i området med sikte på ett kommande yrke inom medier eller kommunikation, eller välja att läsa kurser i journalistik och kommunikation samt språkvård och stilistik som ett komplement till dina övriga studier.

Utöver kravet att kurser ska tas i en viss ordning finns inga förhandskrav för studier i journalistik och kommunikation. Alla som är inskrivna i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper kan välja att delta i undervisningen.

Utexaminerade tidigare studenter jobbar som journalister, kommunikatörer inom privata och offentliga organisationer samt som konsulter och medieexperter.

Se undervisning och examensstruktur för studieinriktningen journalistik och kommunikation

Läs mer om forskningen inom journalistik och kommunikation.

I ämnet rättsvetenskap - eller juridik - undersöker man rättsreglernas uppkomst, sammanhang och tillämpning och lär sig förstå rättssystemet. Studiernas syfte är också att ge kunskap om gällande rätt inom olika rättsområden och färdigheter i att identifiera och analysera rättsliga problem.

Tyngdpunkten i ämnet ligger på kurser i offentlig rätt och socialrätt. Den enskildes rättssäkerhet i förhållande till förvaltningen är ett genomgående tema i studierna. Också den internationella regleringens betydelse lyfts fram i bland annat kurser om mänskliga rättigheter och migrationsrätt, samt i flera kurser som behandlar EU-rätt. Andra rättsområden som tas upp är förvaltningsrätt, kommunalrätt, socialförsäkringsrätt och familjerätt.

Undervisningen i rättsvetenskap består både av föreläsningar och rättsfallsövningar. Undervisningen har en inriktning på tillämpning av lagstiftningen, eftersom högskolans studenter ofta placerar sig i uppgifter där det är viktigt att ha en förståelse för vilka möjligheter och randvillkor lagstiftningen medför för skötseln av arbetsuppgifterna.

De som studerar rättsvetenskap har kunskaper att arbeta med uppgifter som förutsätter en god kunskap om juridiska frågor inom den offentliga rättens område, till exempel i olika organisationer och som statliga och kommunala beslutsfattare och tjänstemän. Dylika uppgifter är ofta ledande och omfattar beslutsfattande på en avancerad nivå.

Det finns också möjlighet att avlägga kurser vid såväl Helsingfors universitets juridiska fakultet som vid Svenska Handelshögskolan, och få dem godkända som en del av de rättsvetenskapliga studierna vid Soc&kom.

Se undervisning och examensstruktur för studieinriktningen rättsvetenskap.

Läs mer om forskningen inom rättsvetenskapen.

Människan är en social varelse som i samspel med andra människor skapar sin sociala verklighet i grupper, organisationer och samfund. Fokus i socialpsykologin är på hur den sociala världen och enskilda individer påverkar och formar varandra. Socialpsykologin undersöker speciellt hur mänskans tänkande, känslor och beteende formas i växelverkan med andra mänskor och samhället.

Centrala undervisnings- och forskningsteman inom vetenskapsområdet är växelverkan i grupper och mellan grupper, arbets- och organisationspsykologi, moral- och politisk psykologi samt individens utveckling i sociala kontexter.

Målet är att du som socialpsykolog ska kunna analysera sociala fenomen: att du ska kunna beakta både individens och den sociala gemenskapens perspektiv, tänka kritiskt, kunna utföra forskning och effektivt förvärva ny kunskap. Som socialpsykolog har du goda färdigheter i social interaktion och teoretiska och metodologiska färdigheter som hjälper dig att förstå och påverka socialt samspel.

Den som studerat socialpsykologi har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet. Personer med utbildning i socialpsykologi har placerat sig i många slags uppgifter. De arbetar till exempel med olika utbildningsuppgifter, med ungdomsarbete, med integrering av invandrare, med rekrytering och utveckling inom organisationer, som konsulter, inom rehabilitering, som terapeuter och som forskare. Vissa uppgifter, som t.ex. forskare och terapeut, kräver ändå fortsatt utbildning.

Se undervisning och examensstruktur för studieinriktningen socialpsykologi.

Läs mer om forskningen inom socialpsykologin.

Inom socialt arbete studerar du frågor i anslutning till individers och olika befolkningsgruppers levnadsvillkor och mångbottnade sociala problem i ett samhälle som präglas av stora förändringar. Studierna ger dig en förmåga att professionellt bemöta, hjälpa och stöda människor i utmanande och svåra livssituationer. Samtidigt ger de även en förmåga att granska samhällets förändringar, deras orsaker och inverkan på människors liv.

Socialt arbete utgör ett eget sökmål vid Soc&kom. Soc&kom har tillsammans med Helsingfors universitet riksansvaret för den behörighetsgivande svenskspråkiga socialarbetarutbildningen. Det betyder att du kan utbilda dig till socialarbetare på svenska bara här. Kandidat- och magisterexamen i socialt arbete tillsammans ger dig socialarbetarbehörighet.

I socialarbetarutbildningen på Soc&kom ingår även studier i socialpolitik. Kunskaper i socialpolitik är relevanta även för studerande inom många andra samhällsvetenskapliga ämnen. Vi erbjuder därför valbara kurser i socialpolitik för alla. I socialpolitik får du kunskaper om välfärdens fördelning och sociala risker samt lokala och globala åtgärder för att främja välfärden. Kunskaperna behövs i arbetsuppgifter inom t.ex. nationella och internationella organisationer, i ministerier och forskningsinstitut, försäkringsbolag, företag och medier.

Vår undervisning är kopplad till den forskning vi bedriver: För närvarande ingår vi i forskningskonsortiet Tackling Economic Inequality in Times of Austerity.

Vi utbildar blivande experter i socialt arbete, men utbildningen ger även färdigheter att jobba med andra arbetsuppgifter där det förutsätts en allmän samhällsvetenskaplig utbildning. Med en examen i socialt arbete kan du därför välja mellan många olika intressanta arbetsplatser. Av de som studerat socialt arbete jobbar somliga med krävande klientuppgifter, t.ex. som experter inom barnskyddet. Andra jobbar som ledare inom något av det sociala arbetets specialområden eller med olika utvecklings-, planerings- och forskningsuppgifter inom den offentliga eller privata sektorn eller inom frivilliga organisationer. En socialarbetarutbildning ger dig dessutom olika möjligheter till vidare specialisering, t.ex. kan du bli specialsocialarbetare eller terapeut.

Se undervisning och examensstruktur för studieinriktningen socialt arbete.

Läs mer om forskningen inom socialt arbete och socialpolitik.

Sociologi studerar individens sociala livsvillkor, olika grupper och samhällen, med tonvikt på det moderna samhället. Sociologin försöker identifiera mönster i individens handlingar, förstå hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar. Sociologin studerar samhället i stort men också olikheter i individers handlingsmöjligheter, värderingar och livsvillkor, samt hur de bestäms.

De val som en individ gör är ofta baserade på dolda strukturer i samhället. Sociologin analyserar dessa sociala strukturer samt sociala kategorier som ofta tas för givna, t.ex. kön, ålder och etnisk tillhörighet. Sociologin behandlar både teoretiska och konkreta frågor inom olika samhällssektorer, t.ex. frågor som rör miljö, politik, migration, familj, arbetsliv eller brottslighet. På Soc&kom är genus, etniska relationer och kultur i en globaliserande värld framträdande teman.

Kurserna i sociologi kombinerar föreläsningar, litteraturläsning, gruppdiskussioner och skrivande och med de relativt små grupperna på Soc&kom möjliggörs en dialog mellan studenter och föreläsare. Dialogen Upplägget skapar en flexibilitet, och studenter kan få diskutera de frågeställningar som känns svåra eller intressanta. Studenten får utveckla sitt  eget sätt att lära sig, öva kritiskt tänkande och skrivande, kommunikation och processhantering.

Sociologi är ett ämne som väljs av väldigt olika människotyper av olika anledningar. I arbetslivet hittar vi sociologer i så olika yrken som president, rockmusiker, projektchef, personalansvarig, informatör och konsult. De flesta arbetar i olika organisationer med förvaltning, eftersom ämnet ger mångsidiga färdigheter för att kritiskt hantera kunskap, koordinera projekt och arbeta med större helheter och olika typer av människor. Ämnets bredd har också lett till ett bra rykte på arbetsmarknaden, och arbetslösheten är låg bland sociologer, även om vi inte utbildar till något specifikt yrke. 

Se undervisning och examensstruktur för studieinriktningen sociologi.

Läs mer om forskningen inom sociologin.

Studier i statskunskap med förvaltning ger dig breda insikter i politiska fenomen med fokus på deltagande, styrning och ledning av den offentliga politiken i ett nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. Du lär dig hur enskilda individer, organisationer och politiska institutioner deltar i och påverkar politiska processer.

Du får också lära dig hur den offentliga sektorn är organiserad, och hur internationella organisationer, statliga myndigheter, kommuner, ideella organisationer och företag samverkar för att producera välfärd för medborgarna. Du får verktyg för att analysera hur den offentliga politiken styrs och genomförs, och du lär dig metoder för att bedöma konsekvenser av politiska handlingslinjer och beslut.

I början av studierna får du bekanta dig med statskunskapens olika inriktningar så att du kan identifiera de områden som intresserar dig. Du lär dig statsvetenskapliga begrepp och teorier som är viktiga för att du självständigt ska kunna analysera aktuella politiska händelser. Under studierna får du möjlighet att praktisera på arbetsplatser som ministerier, kommuner, partier eller ideella organisationer och studera i en internationell miljö

Med en utbildning i statskunskap med förvaltning får du djupa insikter i teman som demokrati, deltagande, politisk kommunikation, offentlig organisering, problemlösning och ledarskap. Du får en kompetens som behövs för uppdrag inom många olika områden i samhället som beslutsfattare, tjänstemän och företagare. Tidigare studenter i statskunskap med förvaltning jobbar idag som t.ex. rådgivare, analytiker, forskare, opinionsbildare, eller konsulter i ledande uppgifter inom kommuner, riksdagen, eller internationella organ som EU och FN, eller olika offentliga och privata organisationer inom tredje sektorn, medier och näringslivet.

Se undervisning och examensstruktur för studieinriktningen statskunskap med förvaltning.

Läs mer om forskningen inom statskunskap med förvaltning.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper erbjuder också en del tematiska helheter, så som Etniska relationer, Barn och familj, Foreign reporting, Genusvetenskap, God förvaltning, Social välfärd och sociala problem, Socialpolitik och hållbar utveckling samt Ledarskap (magisterprogrammet i samhällsvetenskaper).

Du kan bekanta dig med de tematiska helheterna i WebOodi.