Frågor och svar

På den här sidan samlar vi frågor angående de nya kandidat- och magisterprogrammen. Vi uppdaterar sidan med mer praktiska frågor under våren.

Om Soc&kom

Vad är samhällsvetenskaper?
Samhällsvetenskaper är en beteckning för vetenskapliga ämnen som studerar och undersöker samhället ur olika perspektiv. De olika vetenskaperna försöker förstå, förutspå, förklara och påverka det som sker i samhället.

Vad är skillnaden mellan Soc&kom och uni? Varför har Soc&kom en egen rektor?
Soc&kom, eller Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors  universitet som högskolan egentligen heter, är en fristående enhet vid Helsingfors universitet. Det betyder att Soc&kom är en liten svenskspråkig högskola som hör till universitetet, men som har en egen styrelse och en egen rektor. Soc&kom samarbetar närmast med den statsvetenskapliga fakulteten. Universitetet i sig är betydligt större och flerspråkigt och består av flera fakulteter med olika kandidat- och magisterprogram.

Hur skiljer sig Soc&kom från statsvetenskapliga fakulteten?
Från och med hösten 2017 finns vetenskapsområdena vid Soc&kom i ett och samma kandidatprogram, medan motsvarande vetenskapsområden vid Statsvetenskapliga fakulteten fördelar sig i två olika kandidatprogram.  Programmet på Soc&kom är svenskspråkigt, medan studierna vid fakulteten huvudsakligen sker på finska, bortsett från att man som svenskspråkig student får skriva sina tenter och essäer på sitt modersmål. Innehållsmässigt så har vetenskapsområdena lite olika inriktning vid Soc&kom och vid fakulteten vilket bland annat beror på vilka forskningsområden professorer och andra anställda har. 

Sökmål, utbildningar och vetenskapsområden

Kan jag söka in till både sökmålet samhällsvetenskaper och sökmålet socialt arbete?
Ja, man kan söka till båda. Även om de är två olika sökmål hör de till samma kandidatprogram. Inträdesproven är olika dagar.

Varför kan man bara söka till två utbildningar?
Antalet sökmål har minskats till följd av en reform vid hela Helsingfors universitet, reformen kallas för Stora hjulet. Ett av målen har varit att göra det lättare för sökande då sökmålen man kan välja mellan inte är så många. Ett annat mål har varit att erbjuda bredare utbildningsprogram där studerande kan testa lite på de olika inriktningsalternativen innan de väljer hur de vill inrikta sig i sina studier. Studenter kan nu också friare kombinera olika inriktningsalternativ och valbara studier. Därför har en inriktning på främst ett ämne (det gamla huvudämnet) från början av studierna tonats ned och ersatts av en större mängd gemensamma studier inom programmet. Ämnena finns ändå kvar och kallas för vetenskapsområden. En sökande (i det bredare sökmålet samhällsvetenskap) inriktar sig så småningom under studierna att inrikta sig på ett eller ett par vetenskapsområden.

Måste man läsa ett visst antal kurser i ett vetenskapsområde?
I sökmålet  samhällsvetenskap i det nya kandidatprogrammet väljer studenten att inrikta sig på ett (eller möjligen flera) vetenskapsområde(n) efter hand i sina studier. När studenten valt vilket vetenskapsområde hen önskar  inrikta sig på läser hen åtminstone ca 55 sp inom det  vetenskapsområdet. Hen kan dock välja att läsa ytterligare kurser i just det vetenskapsområdet inom sina valbara studier eller att inom de valbara studierna läsa mycket ur ett (eller flera) andra vetenskapsområde(n).

De som kommer in till sökmålet socialt arbete har från början valt sin inriktning och avlägger då de studier som krävs för att senare via magisterstudier få behörighet för socialt arbete.

Kan man byta från det allmänna kandidatprogrammet till socialt arbete (eller tvärtom) efter att man inlett studierna?
Ja,  man kan ansöka om att få byta inriktning efter att man påbörjat  sina studier med en viss inriktning, men det förutsätter att man läst en viss mängd studier inom det vetenskapsområdet och klarat studierna med en viss, på förhand fastslagen, betygsnivå. Genom att läsa en viss mängd studier inom ett annat vetenskapsområde kan man också ansöka om att få  byta inriktning i samband med övergången från kandidat- till magisterstudierna.

Kan jag söka både till Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet?
Ja, det kan man. Soc&kom har två sökmål (samhällsvetenskap och  socialt arbete) och statsvetenskapliga fakulteten har egna sökmål. Du kan läsa mer om dem här.

Vad ska jag studera för att bli socialarbetare?
Du kan bli socialarbetare genom att söka till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Soc&kom, där du väljer sökmålet socialt arbete. Efter att du avlagt kandidatexamen har du rätt att fortsätta i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper med inriktningen socialt arbete. Magisterexamen i socialt arbete ger socialarbetarbehörighet.  

Kan jag fortfarande bli journalist på Soc&kom?
Ja, det kan man. Man söker inte längre in direkt till ämnet journalistik som tidigare, men journalistik och kommunikation är fortfarande ett av inriktningsalternativen vid Soc&kom. Om man siktar på att bli journalist söker man till sökmålet samhällsvetenskap och sedan väljer man småningom inriktningen journalistik och kommunikation.

Finns det speciella krav för att t.ex. studera journalistik (t.ex. språkkrav)?
Det finns inte längre strikta språkkrav eller språkprov för att få inleda studier i just journalistik och kommunikation, men man bör förstås klara av kurserna där språket tränas upp. För att bli antagen till Soc&kom bör man dock ha tillräckliga kunskaper i svenska. Du kan läsa mer om språkkraven här.

Kan jag läsa biämnen på Soc&kom?
I de nya kandidat- och magisterprogrammen talas inte längre om biämnen (eller huvudämnen). Det som tidigare varit huvudämnen är nu vetenskapsområden och det som tidigare kallats för biämnen är nu så kallade valbara studier. På Soc&kom kan man välja vilka kurser man läser och sätter i sina valbara studier. I både kandidat- och magisterprogrammen erbjuds också tematiska helheter som kan väljas som valbara studier.

Kan en läsa valbara studier på andra fakulteter/universitet?
Ja.  Inom de valbara studierna kan kurser vid HU som är öppna för studenter från andra program väljas. Studenten kan via ett så kallat JOO-avtal beviljas rätten att avlägga kurser också vid andra universitet. Studenten kan också via utbyte vid något utländsk universitet avlägga kurser som kan ingå i den egna examen.

Urval

Finns det exempel på gamla inträdesförhör?
Ja, exempel på gamla inträdesförhör finns publicerade här, men alla sökande bör lägga märke till att vi har ett nytt sätt att söka in till Soc&kom i år. Tidigare sökte man separat till huvudämnen, nu söker man till socialt arbete separat men de andra inriktningsalternativen ingår i samma sökmål. Därför är det ett och samma inträdesförhör till det sökmålet. Sålunda ser inte de gamla frågorna riktigt lika ut som de som används i år och de journalistiska  proven finns inte längre.

Kan jag komma in på Soc&kom med endast betyg?
Ja.  Inför höstterminen 2017 antas studenter till Soc&koms två sökmål på tre olika sätt: enbart på basis av betyg, enbart på basis av urvalsprov eller på basis av både betyg och urvalsprov. En sökande kan söka in på alla tre sätten och antas då i den kvot där hen klarar sig bäst i konkurrensen.

Att studera på svenska

Hur är det med tenter på Uni om man studerar på Soc&kom och kan man skriva även dem på svenska? 
Eftersom Helsingfors universitet är tvåspråkigt har studenter med svenska som modersmål rätt att avlägga sina prestationer, dvs. till exempel skriva tentamenssvar, på svenska. Också i finskspråkiga kandidat- eller magisterprogram. På Soc&kom går all undervisning på svenska (eller engelska).

Behöver jag finskkunskaper om jag vill fortsätta studera till magister efter Soc&kom?
Från och med hösten 2017 startar ett helt nytt magisterprogram i samarbete mellan statsvetenskapliga fakulteten och Soc&kom: Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Programmet är svenskspråkigt, vilket i korthet innebär att det är möjligt att studera till magister helt utan finskkunskaper. Programmet passar därför också till exempel studenter från övriga Norden.

Klarar jag mig utan finska i Helsingfors?
Helsingforsalliansen, ett samarbete mellan svensk- och tvåspråkiga högskolor i Helsingfors, har gjort ett infopaket om att studera i Helsingfors som svenskspråkig.

Kan jag söka till Soc&kom fast jag är finskspråkig?
Ja, det är många som valt att studera på Soc&kom även om de är finskspråkiga, t.ex. Katariina valde att studera statskunskap. All undervisning går dock på svenska och därför måste den sökande bevisa sina kunskaper i svenska. Du får mer information om hur du visar din språkkunskap här.

Efter Soc&Kom

Vad kan jag göra efter Soc&kom?
Efter att en student slutfört sina kandidatstudier har hen automatisk rätt till ett specifikt magisterprogram. Studenter som blir klara med kandidatstudierna vid Soc&kom får automatisk rätt att fortsätta i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper. Studenterna kan förstås ändå välja att i stället söka in till andra magisterprogram, både vid statsvetenskapliga fakulteten, vid andra fakulteter inom Helsingfors universitet eller vid andra universitet i Finland eller utomlands.