Utbildningsprogrammet i kandidatprogrammet med inriktning samhällsvetenskaper är uppbyggt så att grundstudierna är gemensamma för alla studenter. Därefter inriktar du dig på något eller några av de vetenskapsområden som högskolan erbjuder. Socialt arbete och socialpolitik utgör ett separat sökmål, vilket innebär att val av inriktning gjorts i samband med ansökan. I de gemensamma studierna ingår bland annat forskningsmetodik, språk, informations- och kommunikationsteknologi, studieteknik och möjlighet till valbara studier inom och utanför högskolan enligt dina intressen. Slutförda studier inom kandidatprogrammet vid Soc&kom ger dig automatisk rätt att påbörja studier inom det svenskspråkiga magisterprogrammet i samhällsvetenskaper vid HU.

Ma­gis­ter­pro­gram­met i sam­hälls­ve­ten­ska­per erbjuder alla nedannämnda vetenskapsområden förutom rättsvetenskap. Studerande som har avlagt magisterstudier i socialt arbete erhåller socialarbetarbehörighet.

Utbytesstudier eller praktik utomlands rekommenderas varmt i alla ämnen. Högskolan har utbytesavtal med flera universitet runt om i världen.

Liksom på det övriga universitetet är undervisningen forskningsbaserad på Soc&kom. Du kan läsa mer om forskningen som pågår inom vetenskapsområdena och om de olika forskningsnätverken.