Samarbetsdelegationen

Allt är kopierat från DW-sidan.

Bakgrunden till samarbetsdelegationen vid Soc&kom

Innan högskolan övertogs av staten fungerade den som en privat högskola med statsunderstöd. Högskolan upprätthölls då av Samfundet Svenska social- och kommunalhögskolan. Samfundet grundades 1941 under namnet "Samfundet för samhällsforskning och medborgarbildning" och de stiftande medlemmarna var Finlands svenska landskommuners förbund, Stiftelsen Åbo Akademi och Stiftelsen Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Efter det statliga övertagandet av högskolan år 1974 fungerade Samfundet som stödorganisation för högskolan. Samfundet bidrog tili utgivandet av svensk facklitteratur och har beviljat stipendier. Sedan 1976 har Samfundet varje år samlat socionomer, kommunernas och olika organisationers representanter, högskolans anställda och studerande samt andra intresserade till en gemensam "social - och kommunalhögskoledag".

Samfundets styrelse och årsmöte beslöt nedlägga Samfundets verksamhet år 1994. Härvid överfördes tillgångarna till högskolans jubileumsfond.

I samband med att Samfundets verksamhet nedlades beslöt högskolan att tillsätta en samarbetsdelegation. Enligt den av högskolans styrelse antagna arbetsordningen är delegationens uppgift att vara en kontaktlänk mellan högskolan och de finlandssvenska bygderna och det fält högskolan utbildar för samt att stöda högskolan i dess verksamhet och ge densamma impulser till utvecklande av verksamheten. Delegationen har sålunda övertagit de uppgifter Samfundet SSKH tidigare hade.

Till samarbetsdelegations uppgift hör att fungera som kontaktlänk mellan högskolan och de finlandssvenska regionerna samt de fält för vilka högskolan utbildar. Dessutom stöder delegationen högskolan i dess verksamhet och ger impulser till utvecklandet av verksamheten.

Delegationens medlemmar utses av högskolans rektor för en mandatperiod om fyra år. Sammanlagt har delegationen 22 medlemmar, av vilka hälften står i tur att avgå vartannat år. Som ordförande för samarbetsdelegationen fungerar högskolans rektor.

Medlemmar vars mandatperiod utgår 31.7.2016, är:

Chef för social- och familjeservice Maria Andersson, Borgå
Chefredaktör Jens Berg
Projektledare Camilla Berggren (Kommunförbundet)
Utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen, Svenska kulturfonden
Generalsekreterare Mirjam Kalland, Mannerheims Barnskyddsförbund
Utvecklingschef Per-Stefan Nyholm, Nylands förbund
Resultatområdesdirektör Erkki Penttinen, Vasa stad
Riksdagsledamot Stefan Wallin
Direktör Kristina Wikberg, Finlands kommunförbund
Myndighetschef Casper Wrede, Ålands arbetsmarknads-och studieservicemyndighet
Direktör Georg Henrik Wrede, Undervisningsministeriet

Medlemmar, vars mandatperiod utgår 31.7.2018, är:

Kommundirektör Rurik Ahlberg, Korsholms kommun
Utvecklingschef Annika Forsander, Arbets- och näringsministeriet
Direktör Mikael Forss, Folkpensionsanstalten
Kommundirektör Mikael Grannas, Sibbo kommun
VD Stefan Mutanen, Folkhälsan
Strategidirektör Gunilla Ohls, YLE
Koordinator Säde Pitkänen, Helsingfors stad
Utredningsansvarig Björn Sundell, Tankesmedjan Magma
Statistikdirektör Jari Tarkoma, Statistikcentralen
Specialplanerare Niklas Wilhelmsson, Justitieministeriet