Projektet pågår mellan 2017-18, handlar om de nya nätbaserade lokala medieprodukter som för tillfället dyker upp på marknaden (projektansvarig Jaana Hujanen). Dessa produkter kan t.ex. riktas enbart till ett litet samhälle eller en viss postkod, och är en motreaktion till de nedskärningar och inbesparingar som görs inom traditionella medieorganisationer. Målet med projektet är bland annat att kartlägga vilka former dessa nya hyperlokala produkter tar, vem som sammanställer dem, samt vilken genomslagskraft de får. Projektet utförs i samarbete med Turun Yliopisto.

Projektets hemsida.

Immersive Automation-projektet (projekttid 2017-18, ansvarig Carl-Gustav Lindén) är ett utvecklingsprojekt som handlar om hur medieorganisationer på ett relevant sätt ska kunna automatisera produktionen av mera rutinmässiga nyheter (populärt kallat robotjournalistik). Det är en fortsättning på två tidigare projekt, Between a robot and a zombie: The radical transformation of news work (2015, finansierat av C.V. Åkerlunds stiftelse), och Robot journalism in local contects (2016, finansierat av Viestintäalan tutkimussäätiö).

Syftet med projektet är att ta fram olika lösningar för hur verktyg automatiskt identifierar material och sammanställer grundläggande nyheter som en journalist sedan slutgranskar före publicering. Denna typ av automatiserade processer medför att dyrbara redaktionella resurser kan frigöras för mera kreativa och utmanande former av journalistik. Forskarna går även in på hur automatiskt producerade nyheter tas emot av användare och hur de bäst kan distribueras på personlig och lokal nivå.

Projektet har en budget på 1,07 miljoner euro och finansieras av Innovationsfinaniseringsverket Tekes Media Remake-program samt Viestintäalan tutkimussäätiö och Svenska kulturfonden. Forskningen utförs i samarbete med Teknologiska Forskningscentralen VTT, Institutionen för datavetenskap vid Helsingfors universitet, KSF Media, Sanoma-koncernen, Alma Media, Conmio, Streamr och Keski-Pohjanmaan Kirjapaino.

Publikationer inom projektet

 • Finnäs, J. (2015). Analys: Robotjournalistik i praktiken. Stockholm: Medievärlden. (Ladda ner publikationen här)

 • Lindén, C-G. (2015). Analys: När algoritmerna sköter journalistiken. Stockholm: Medievärlden. (Ladda ner publikationen här)

 • Lindén, C-G. (2016). Decades of automation in the newsroom: Why are there still so many jobs in journalism? Digital Journalism. Advance online publication. doi:10.1080/21670811.2016.1160791

 • Lindén, C-G. (2016). Better algorithms, smarter journalists: The promise of Artificial Intelligence. The Journal of Media Innovations. Accepted for publication in October, 2016.

Presentationer på konferenser och seminarier

 • Lindén, C-G. (2015, juni). Better algorithms, smarter journalists: The promise of AI. Presentation vid the International Symposium on Media Innovations-konferensen, Bryssel, Belgien.

 • Lindén, C-G. (2015, augusti). A publisher’s approach to Robot Journalism. Presentation vid Nordmedia 2015-konferensen, Köpenhamn, Danmark.

 • Lindén, C-G. (2015, oktober). The algorithms for journalism: Interpreting and writing rules for robots. Presentation vid Negotiating Culture: Integrating legacy and digital cultures in news media-konferensen, Oxford, Storbritannien.

 • Lindén, C-G (2016, april). Algorithms in the newsrooms – what to expect? Presentation vid NODA16-konferensen, Helsingfors, Finland

Projektets webbsida.

RESCUE-projektet är ett europeiskt projekt med målsättningen att hitta metoder för hur journalister och olika kriskommunikatörer bättre ska kunna använda sociala medier i sin informationssökning och kommunikation vid kriser. Projektet pågår mellan 2014-17 och innehåller sex olika delprojekt. Den finländska delen har som målsättning att kartlägga centrala utmaningar nyhetsjournalister ser vid sin användning av sociala medier idag, samt att testa användarvänligheten i ett nytt verktyg för informationssökning som utvecklas i en annan del av projektet (projektansvarig Klas Backholm). En magisterstuderande vid Social- och Kommunalhögskolan skriver också för tillfället sin avhandling på uppdrag av projektet.

Det finländska delprojektet görs i samarbete mellan Redaktionella laboratoriet och MediaCity/statskunskap med masskommunikation vid Åbo Akademi i Vasa, och finansieras främst av Norges Forskningsråd och Högskolestiftelsen i Österbotten. I RESCUE-projektet deltar Aberystwyth University i Wales, FH Joanneum University of Applied Sciences i Österrike, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences i Norge, samt produktutvecklaren Bengler AS i Norge.

Presentationer på konferenser och seminarier

 • Backholm, K., Hornmoen, H., Frey, E., Gröndahl Larsen, A., Ottosen, R., Reimerth, G., & Steensen, S. (2015, Oktober). Ensuring trustworthiness of social media content in crises. Exploring the usability of a content validation toolset for journalists and crisis communicators. Presentation på the Crisis4 Conference, Helsingborg, Sverige.

 • Hornmoen, H., Backholm, K., Frey, E., Ottosen, R., Reimerth, G., & Steensen, S. (2015, Juli). Key communicators’ perceptions on the use of social media in risks and crises. Paper presenterat på the International Association for Media and Communication Research Conference, Montreal, Canada.

 • Lindholm, J., Backholm, K., & Högväg, J. (2016, November). Finding news in the social media stream. Testing the usability of a toolset for information verification with a sample of news journalists. Paper presenterat på the 6th European Communication Conference, Prag, Tjeckien.

Projektets hemsida.

Ett livskraftigt medielandskap på svenska i Finland

Projektet pågick mellan 2013-14 och handlade om de ekonomiska villkoren för medier som arbetar på svenska i Finland. I projektet deltog Rundradion, KSF Media, HSS Media och Stiftelsen för Åbo Akademi. Inom ramen för projektet sammanfördes forskningskunskap, mediehusens branschkännedom och ekonomisk expertis för att med internationell förankring utveckla samarbetet mellan medierna i Finland och därmed kunna utveckla och omstrukturera sina verksamheter.

Huvudfrågan var hur medierna inom ramen för tillgängliga resurser kan stärka sin relevans för en svenskspråkig, tvåspråkig och finsk publik i en förändrad medievärld och utveckla nya verksamhetsformer som på sikt kan stöda ett funktionellt komplett samhällsbärande svensk medieutbud i Finland. Ledare för projektet var professor Tom Moring.

Publikationer inom projektet

 • Moring, T. (Red.). (2014). Ett livskraftigt medielandskap på svenska i Finland. Helsingfors: Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. (Ladda ner publikationen här.)

Presentationer på konferenser och seminarier

 • Moring, T. (2014, april). Media’s influence on language. Presentation på Language, Media, Power. Roundtable Discussion at Sámi University College, Kautokeino, Norge.

 • Moring, T. (2014, maj). Media education, minority language and cultural development. Presentation på International expert and practitioners’ workshop on education and linguistic diversity, Stockholm, Sverige.

 • Moring, T. (2014, juli). Is digitalization of media a new Gutenberg revolution for minority languages? Gästföreläsning på Research Institute for Linguistics (MTA Nyelvtudományi Intézet), Budapest, Ungern.

 • Picard, R. (2014, mars). Perspectives for Swedish media in Finland in the light of the economic developments in the media sector. Keynote på Ett livskraftigt medielandskap på svenska i Finland. Optimeringsstrategi för publiksamverkan, kvalitet och resursanvändning-seminariet, Helsingfors, Finland.