Kvalitet och utvärdering

Kvalitet innebär vid Svenska social- och kommunalhögskolan att verksamheten är ändamålsenlig och resultaten högklassiga. Högskolans kvalitetssäkringssystem grundar sig på Helsingfors universitets kvalitetspolicy.

Kvalitetssäkringssystem

Med kvalitetssäkringssystem avses de förfaringssätt, processer och system med vars hjälp högskolan upprätthåller och utvecklar forskningens, undervisningens och den övriga verksamhetens kvalitet. Systemet synliggör högskolans centrala funktioner, stöder förverkligandet av dessa och främjar en kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Högskolan kvalitetssäkringssystem finns dokumenterat i högskolans verksamhetshandbok, som finns att läsa på intranätet Flamma (kräver inloggning). I verksamhetshandboken beskrivs högskolans säkringsmekanismer som ingår i dessa.

Kvalitetsansvarig
Förvaltningschef Rita Wickholm, tfn 02941 28402

Auditering av kvalitetssystemet

En auditeringsgrupp som tillsatts av Nationella centret för utbildningsutvärdering KARVI (tidigare Rådet för utvärdering av högskolorna RUH) genomför en internationell auditering av Helsingfors universitets kvalitetssystem 2014.