Finlands största utbildningsutbud

Vid Helsingfors universitet finns 300 vetenskapsområden representerade. Undervisningen baserar sig på forskning. Från och med hösten 2017 är undervisningen organiserad i nya utbildningsprogram, av vilka 32 är kandidatprogram och 60 magisterprogram. I dina studier får du ända från början tillgång till den nyaste kunskapen och sätter dig in i globala utmaningar och hur de ska kunna lösas. När du har slutfört dina studier vid ett av de breda kandidatprogrammen kan du specialisera dig vid ett magisterprogram.

Du har tid att hitta en bransch som passar dig

I de nya utbildningsprogrammen kan du ännu lättare och flexiblare än förr välja ett vetenskapsområde som intresserar dig. Inom ett kandidatprogram som bildats av flera vetenskapsområden preciseras din studieinriktning under studiernas gång. Till undantagen hör programmen i t.ex. medicin, odontologi, juridik och farmaci, där alla studerar inom samma inriktning. Läs mer om de olika utbildningsprogrammen, deras vetenskapsområden och studieinriktningar på Helsingfors universitets webbsidor.

Kompetenser för framtidens arbetsliv

Kandidatprogrammen betonar i högre grad än förr sådana kunskaper och färdigheter som du har nytta av i arbetslivet efter examen. Undervisningen och kurserna är utformade så att du ska både utvecklas till en expert i din bransch och skaffa dig arbetslivsfärdigheter.

Lägre högskoleexamen ger fortfarande tillräckliga baskunskaper för flera utbildningar som leder till högre högskoleexamen och också för expertuppgifter på arbetsmarknaden.

Skräddarsy din examen genom dina valfria studier 

De tidigare begreppen huvudämne och biämne har i utbildningsprogrammen ersatts med studier i vetenskapsområdet, ibland kallade ämnesområdesstudier (tieteenalaopinnot) och valfria studier (valinnaiset opinnot). De valfria studierna kan väljas bland utbudet vid din egen fakultet, vid en annan fakultet eller till och med vid ett annat universitet i Finland eller utomlands. På så sätt kan du välja sådana ämnen och kurser som intresserar dig och främjar din framtida karriär.