För studerandes föräldrar

Föräldrarna har en viktig roll som stöd för den nya studenten. Därför är det viktigt att också föräldrarna får korrekt och tillförlitlig information om studierna vid universitetet. På den här sidan har vi sammanställt information som riktar sig i synnerhet till de nya studenternas föräldrar.

En examen från ett ansett universitet är nyckeln till arbetsmarknaden

Helsingfors universitet är ett av världens ledande mångvetenskapliga forskningsuniversitet och har under många års tid placerat sig bland de hundra främsta universiteten i världen på internationella rankinglistor.

Det lönar sig att studera vid Helsingfors universitet eftersom en examen från ett ansett universitet öppnar många dörrar på arbetsmarknaden. Enligt en utredning som utfördes av universitetets karriärservice förbättrar utbildning inte bara de teoretiska kunskaperna utan också det analytiska och systematiska tänkandet, informationssökningsförmågan och problemlösningsförmågan. Alla dessa färdigheter är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Universitetet erbjuder också omfattande tillfällen till internationalisering inom alla sina vetenskapsområden. Studentutbyte eller praktik utomlands ger internationell erfarenhet som öppnar många dörrar på både den internationella och den nationella arbetsmarknaden och också i de fortsatta studierna.

En trygg miljö och tolerant atmosfär

En trygg studiemiljö är en grundförutsättning för framgångsrika studier. Vid sidan av den fysiska säkerheten fäster vi vikt vid att våra studenter upplever universitetet som en trygg plats där man kan studera och växa in i den akademiska gemenskapen. I synnerhet när det gäller nya studenter stöder universitetet deras integrering och engagemang i studierna med hjälp av orienterande studier och tutorer och också genom studentorganisationerna och deras mångsidiga verksamhet.

Utmärkt studentservice – vi värnar om våra studenter

Vi vill hjälpa varje ny student få en så bra start på studierna som möjligt. Forskning och erfarenhet har visat att det första studieåret har en särskilt stor betydelse för hur studierna kommer att löpa i fortsättningen.

Personalen och studenttutorerna tar emot de nya studenterna vid utbildningsprogrammet och hjälper dem komma igång med studiestarten. Helsingfors universitet betonar de nya studenternas roll som medlemmar av universitetet och därför fäster vi vikt vid att de orienterande studierna i början av första studieåret ska vara heltäckande och välfungerande. Nedan listas de tjänster som universitetets studentservice erbjuder de nya studenterna:

Vid sidan av dessa har varje fakultet en egen studentservice. Vår yrkeskunniga och tillmötesgående personal hjälper studenterna i alla skeden av studierna ända fram till utexamineringen. Universitetets studentservice samarbetar också med bl.a. studiepsykologerna (sidan på finska), universitetspräst (sidan på finska) och det uppsökande ungdomsarbetet.

Hur ska jag stödja mitt barns universitetsstudier?

Utgående från vår erfarenhet av att vägleda nya studenter har vi sammanställt följande tips till föräldrarna för hur man kan stödja sitt barn i studierna:

1 Understöd studentens självständighet
Låt ditt studerande barn fatta sina egna beslut. Valet av huvudämne och studiehelheter ska inte bygga enbart på en uppfattning om vad som är det säkraste eller mest praktiska alternativet. Även sådana beslut som bygger på vetenskapligt intresse ska rymmas med. Vid Helsingfors universitet utgår man från att alla studenter ska behandlas som jämlika och mogna vuxna som själva planerar sina studier och väljer sina kurser.

2 Lyssna och lugna
Vid något tillfälle under det första året upplever alla studerande att studierna är tunga, och de tvivlar på sina val. Det här förekommer allmänt bland nya studenter och i synnerhet bland dem för vilka universitetsvärlden är en helt ny bekantskap. Det kan tidvis kännas svårt att vänja sig vid nya studiesätt och en ny studiekultur. Oftast hjälper det att prata med en studierådgivare, och vid behov kan man också kontakta en studiepsykolog.

3 Uppmuntra studenten att bli bekant med fakultetens personal och att delta i fakultetens och studentkårens evenemang
Universitetsstudierna är mycket självständiga och det kan i början kännas ensamt. Därför uppmuntrar vi våra studenter att bli bekanta med andra studenter och fakultetens personal och att besöka lärarna och professorerna på deras mottagningstider. Studentkåren vid Helsingfors universitet har ett brett utbud fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet som kan fungera som motvikt till studierna. Forskning har visat att studenter som har ett nära förhållande till fakultetens personal och till de andra studenterna får ut mest av sina studier.

4 Uppmuntra till studier för lärandets skull
Universitetsstudierna syftar till att ge studenten verktyg att utvecklas till en akademisk expert, men studieåren är också en tid av intellektuellt sökande och en tid när man växer som människa. Många studenter är vana vid att fokusera på prestationer, studiepoäng och vitsord. Vi vill ändå uppmuntra dem att studera för lärandets och kunskapens skull och för att lära sig förstå sitt ämne. Vårt universitet går i täten för forskningen i undervisning och lärande (sidan på finska) och vi anser att det är viktigt att varje studerande identifierar vilka sätt att lära sig som bäst passar just honom eller henne.

Universitetet följer upp studenternas erfarenheter under olika stadier av studierna med hjälp av LEARN-enkäten (sidan på finska) och arbetar kontinuerligt med att utveckla lärmiljöerna i en studentorienterad riktning.