Självständiga namngivna fonder

Helsingfors universitet har nästan 40 självständiga namngivna fonder, och den äldsta daterar sig från året 1928.

Edward Anderssons fond för svenskspråkig juridisk undervisning

Grundar sig på professor Edward Anderssons donation 1999 för bevarande och utvecklande av den svenskspråkiga undervisningen vid universitetets juridiska fakultet. Med fondens medel finansieras en svenskspråkig professorstjänst i privaträtt som rektor inrättade den 31 oktober 2003.

Casimir Ehrnroothin rahasto

Vuonna 2011 perustetun rahaston tehtävänä on tukea Helsingin yliopistoston humanistisen tiedekunnan historian, erityisesti yritys-, teollisuus- ja pankkihistorian tutkimusta ja opetusta.

Walter Ehrströmin säätiön rahasto

Grundar sig på Walter Ehrströms stiftelses donationer år 2000 och 2006. Fondens ändamål är att finansiera en professur i mjölkhygien och nöthälsovård och en professur i industriell mjölkhygien vid veterinärmedicinska fakulteten. 

Eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professuurirahasto

Rahaston tarkoituksena on ylläpitää Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professuuria.

Jane ja Aatos Erkon säätiön rahasto

Fonden grundar sig på en donation av Jane och Aatos Erkkos stiftelse 2008. Med fondens medel inrättades vid Helsingfors universitets forskarkollegium en gästprofessur vars forskning har tyngdpunkt på frågor som rör samhällelig rättvisa. Namnet på professuren är Jane och Aatos Erkkos professur i nutidsorienterad samhällsforskning. Fonden anskaffar även en bostad som tjänsteinnehavaren får disponera. 

Fonden för svenskspråkig professur i husdjurens allmänna hälsovård

Fonden grundar sig på en donation till universitetet år 2007 för inrättande av en permanent svenskspråkig professur i veterinärmedicin. Medlen för inrättandet av professuren donerades av Finlands veterinärmedicinska stiftelse, Stödstiftelsen för veterinärmedicinsk forskning, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Finlandsvenska Jordfonden, Anna och Karl Eklunds stiftelse, Svenska Lantbruksproducenters centralförbund, Sparbanksstiftelsen, Vetcare Oy, Walter Ehrströmin säätiö och Universitetsapoteket. Läs mer >

Erkki Hannikaisen rahasto

Grundar sig på Erkki Hannikainens testamente år 1984. Fonden delar ut stipendier för påbyggnadsstudier i franska språket i Frankrike.

Helsingin yliopiston Lahden rahasto

Fondens kapital består av Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen 20-vuotisjuhlarahasto, och de medel i Helsingfors universitets fonder som grundar sig på centrets verksamhet. Syftet med fonden är att i enlighet med Palmenias direktions beslut genom stipendier och medfinansiering stödja sådan innovativ och praktisk vuxenutbildning och utveckling av vuxenutbildning som stöder utvecklingen av Lahtis med omnejd och Päijänne-Tavastland.

Aili ja Brynolf Honkasalon rahasto

Fonden grundar sig på testamenten av Aili och Brynolf Honkasalo från 1970, 1972, 1975 och 1979. Ur fonden beviljas stipendier till unga jurister som efter att ha avlagt kandidatexamen fortsätter studierna för att skriva en doktorsavhandling i juridik eller efter avlagd doktorsexamen ämnar bli lärare vid juridiska fakulteten.

Lääketieteen kandidaatti Ensio Hyvärisen stipendirahasto

Grundar sig på Varma Hyvärinens gåvobrev och testamente år 1982. Ur fonden beviljas stipendier till mycket framgångsrika medicine studerande på basis av forskningsplanen för de fördjupade studierna eller på grundval av färdig avhandling, studentaktivitet och studier som genomförts utomlands.

Yrjö ja Tuulikki Ilvosen rahasto

Grundar sig på lärare Tuulikki Ilvonens testamentdonation 2003. Fonden bär Tuulikki Ilvonens och hennes makes Yrjö llvonens namn och stöder medicinskt forsknings- och vårdarbete som gäller panikstörningar.

Pehr Oscar Klingendahlin rahasto

Grundar sig på direktör Rolf Klingendahls testamente 1949. Fonden beviljar stipendier till finska medborgare som efter att ha avlagt medicine kandidatexamen fortsätter sina studier vid medicinska fakulteten eller som efter medicine licentiatexamen bedriver röntgenologisk forskning.

Kanslianeuvos Kaarlo Koskimiehen ja rouva Irma Koskimiehen rahasto

Grundar sig på kanslirådet Kaarlo Koskimies gåvobrev 1943 samt Kaarlo Koskimies och fru Irma Koskimies (f. Poijärvi) testamente 1949. Fondens ändamål är att dela ut stipendier till meriterade forskare och påbyggnadsstuderande som bedriver vetenskapligt forskningsarbete om det egna landets historia. Om sökandena anses vara jämbördiga med avseende på sina meriter har österbottniska sökande företräde. Fonden beviljar även stipendier till författare av pro gradu-avhandlingar som hör till nationen Etelä-Pohjalainen Osakunta.

K. S. Laurilan rahasto

Grundar sig på professor Kaarle Sanfrid Laurilas testamentdonation år 1944. Av donationen inrättades en stipendiefond för att stödja neurologisk forskning samt samhälleligt aktuell och intressant teologisk, filosofisk, estetisk, pedagogisk eller annan allmänhumanistisk forskning.

Suoma Loimaranta-Airilan rahasto

Ur fonden beviljas stipendier till begåvade och mindre bemedlade studenter som hör till nationen Satakuntalainen Osakunta och studerar vid Helsingfors universitet. Efterkommande till kontraktsprost Wilhelm Lindstedtin och hans maka Hilma Nyholm har företräde till stipendier, även om de inte skulle höra till nämnda nation.

McDonnell Douglas Aerospacen rahasto

Grundar sig på McDonnell Douglas Aerospaces donation 1996. Bakgrunden till donationen var att bolaget bedrivit affärsverksamhet i över femtio år med Finland, och därför ville ge medel för multidisciplinär forskning och undervisning i Förenta staternas kultur och samhälle i Finland. Fonden finansierar professuren i USA-forskning vid Renvall-institutet.

Nordean Vesa Vainio -rahasto

Fonden grundar sig på beslut av Nordea Bank Ab:s styrelse den 20 mars 2002 att stödja den undervisning och forskning i skatterätt som anordnas vid juridiska fakulteten. Med de fonderade medlen finansieras den av rektor den 15 november 2002 inrättade Vesa Vainio-professuren i komparativ skatterätt (Vesa Vainio Professorship in Comparative Tax Law). Läs mer >

Normaalilyseon ja Viikin normaalikoulun rahasto

Läroinrättningarnas stipendie- och donationsfonder sammanfördes till en fond kallad Helsingin yliopiston normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun rahasto. Fondens syfte är att stödja studier och karriärutveckling för elever, studerande och lärare vid dessa skolor.

Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto

Fonden slogs samman år 2005 med fonderna Osuustoimintaopin rahasto (inrättad 1966) och Osuustoimintainstituutin tutkimusrahasto (inrättad 1977). Fondens ändamål är att främja forskning och undervisning inom vetenskapens olika områden med anknytning till andelsverksamhet.

Ilkka ja Ulla Paateron rahasto

Fonden grundar sig på verkställande direktör Ilkka Paateros donation till Nationalbiblioteket år 2006. Fondens ändamål är att stödja att Nationalbiblioteket när det gäller att utöka, bevara och bekantgöra kulturarvet. 

Ruokakulttuurin tukirahasto

Fonden grundar sig på donationer av Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry, Haaga-Helia Oy Ab och MK-tuote Oy Ab 2007. Fondens ändamål är att stödja inrättandet av en donationsprofessur i matkultur och relaterad vetenskaplig forskning vid Helsingfors universitets beteendevetenskapliga fakultet.

The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund

Grundar sig på ett avtal mellan Helsingfors universitet och The Sasakawa Foundation 1991. Fonden beviljar årligen stipendier till ett i avtalet definierat forskningsprogram, vars områden kan vara internationella relationer, Asien- och Afrikaforskning samt social- och kulturantropologi. Stipendierna är avsedda för forskningsarbete på heltid under ett år för påbyggnadsstuderande vid Helsingfors universitet.

Kansleri Antti Tulenheimon muistorahasto

Grundar sig på medel som Kansallis-Osake-Pankki och Försäkringsbolaget Pohjola samlade in och överlämnade till Helsingfors universitet efter kansler Antti Tulenheimos död 1952. Minnesfonden stöder juridisk, närmast straffrättslig forskning.

Professori Risto Tuomikosken biologisen taksonomian rahasto

Fondens ändamål är att sporra finländska forskare till originellt, kreativt och innovativt arbete för att utreda och bevara naturens mångfald med inriktning mot insekters, spindlars, mossors och svampars taxonomi och systematik. Fonden delar ut priser som ett erkännande för förtjänstfull publikationsverksamhet inom ovannämnda områden.

University of Helsinki International Excellence Fund

Helsingfors universitet inrättade en fond år 2005 för att främja internationaliseringen av forskning, utbildning och övrig verksamhet till exempel genom att bevilja stipendier och understöd till de studerande och personalen vid universitetet eller finansiera akademisk forskning.

Toivo Vainiotalon rahasto

Fonden inrättades år 2006 när chefen för tekniska avdelningen vid Helsingfors universitet, byggnadsrådet Toivo Vainiotalo vid sin pensionering styrde gratulationerna till en egen fond. Fondens ändamål är att stödja avhandlingar och uppsatser med anknytning till universitetets byggnader och lokaler.

Valo-rahasto

Grundar sig på psykologie magister Maria Lival-Lindströms donation år 2005. Fondens ändamål är att främja psykisk hälsa bland universitetsstuderande vid Helsingfors universitet och andra universitet i huvudstadsregionen med hjälp av psykoterapi.

Venäjän energiapolitiikan tukirahasto

Fonden stöder forskning av Rysslands energipolitik genom att finansiera en professur i Rysslands energipolitik vid Aleksanderinstitutet. Fonden grundar sig på donationer av Ensio Miettinen, Fortum Oyj, Borgå stad, Landskapet Östra Nyland och EM Group Oy. 

Vuoden 1928 stipendirahasto

Grundar sig medel som donerades år 1928 till minnet av universitetets 100-årsjubileum i Helsingfors. Ur fonden beviljas stipendier till unga vetenskapsutövare för samhälleliga och ekonomiska undersökningar samt sådana naturvetenskapliga undersökningar som har till syfte att främja landets ekonomiska verksamhet.

Yliopiston apteekin rahasto

Fonden inrättades år 2002 på initiativ av styrelsen för Universitetsapoteket för att genomföra forskning med anknytning till läkemedelsförsörjning. Med fondens medel har man finansierat en professur i socialfarmaci vid farmaceutiska fakulteten. För att hedra sitt 250-årsjubileum donerade Universitetsapoteket år 2005 medel för inrättande av en professur i farmakoekonomi. Dessutom har fonden finansierat en professur i farmakogenetik. (2008).