Namfonder för Jubileumsfonden

Jubileumsfonden består av 27 namngivna fonder. Den äldsta fonden daterar sig på en donation från 1840. Läs mer om stipendier (på finska) eller om historia av namngivna fonder >

Carl Arvidsons stipendier

Grundar sig på apotekare Carl Fredrik Arvidsons testamente 1876. Fonden beviljar stipendier till fattiga men flitiga studerande av god vandel som kommer från Åbo eller Lovisa.

Augusta von Beckers fond 

Grundar sig på fröken Anna Carolina Augusta von Beckers testamente 1910. Fondens användningsändamål är allmänt.

Caloanders stipendiefond

Grundar sig på kammarskrivare Lorentz Reinhold Caloanders testamente 1861. Ur fonden beviljas stipendier till medellösa, anständiga och flitiga studerande från Åbo stad.

Gratsiaalirahasto

Ur fonden har bidrag beviljats till änkor till universitetsprofessorer och bibliotekarier samt omyndiga och skyddslösa barn som konstateras vara i behov av sådan hjälp.

Forsius-Wittings stipendiefond

Grundar sig på doktorn i kirurgi Karl Kristian Forsius och hans makas Olivia Forsius-Wittings testamenten 1884, 1888 och 1911. Fondens medel är avsedda att delas ut till sådana avkomlingar till lektor Gustaf Henrik Forsius och lektor Bror Karl Julius Witting som bedriver fortsatta högre studier vid antingen Helsingfors universitet eller någon annan inhemsk eller utländsk högskola. I annat fall beviljar fonden stipendier till studerande som kommer från Borgå eller Nykarleby.

Herman och Elisabeth Hallonblads fond

Grundar sig på statsrådet Herman Hallonblads och fru Elisabeth Hallonblads testamentdonation 1909. Ur fonden beviljas stipendier till yngre framstående finländska vetenskapsmän.

Professorsfruarna vid Helsingfors universitet rf:s fond

Fonden grundar sig på Helsingin yliopiston professorinrouvat ry:s donation från 2008 och syftet är att stödja handikappade studenter vid Helsingfors universitet. Synskadade studenter prioriteras.

Emil Hårds stipendiefond

Grundar sig på lektor Emil Hårdhs testamente 1919. Fonden beviljar stipendier till magistrar, licentiater eller docenter.

Ikäihmisten yliopiston rahasto

Syftet med fonden, som inrättades 2010, är att stödja och utveckla senioruniversitetet Ikäihmisten yliopistos verksamhet vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet.

Jaenischka stipendiefonden

Grundar sig på friherrinna Amalie Boijes (f. Jaenisch) donation 1873 samt testamentdonation 1879. Fonden inrättades till minne av Boijes bror Carl Ferdinand Jaenisch och ur den beviljas stipendier till mindre bemedlade men lovande elever från lyceet i Åbo och Viborg som antagits till universitetet.

Josef Jamalaisen apurahasto

Grundar sig på postverkets före detta generaldirektör, huvudpostdirektör Pietari Jamalainens testamente 1919, 1933 och 1963. Fonden beviljar stipendier till studerande som är från eller vars föräldrar är hemma från Ingermanland.

Laura Kolbes och Thomas Forss fond

Grundar sig på en bemärkelsedagsinsamling för docent Laura Kolbes och vicehäradshövding, diplomekonom Thomas Forss 2005. Fondens ändamål är att stödja forskning och utbildning inom internationell privaträtt samt stads- och Europaforskning.

Lagus gratsialfond

Grundar sig på professor W. Lagus donation 1888. Fondens ursprungliga ändamål är att bevilja gratialer till professorsänkor och till omyndiga och skyddslösa barn till ordinarie professorer.

Josefina och Julius Löfbloms stipendiefond

Grundar sig på C. J. Löfbloms och fru Josefina Löfbloms testamentdonation 1918. Fonden delar ut stipendier till medellösa finländska studenter, i främsta rummet till teologie eller medicine studerande.

Wasilij Margunoffs fond

Grundar sig på statsrådinnan Margunoffs testamente från år 1936. Fonden stöder mindre bemedlade studenter från Nyland och Egentliga Finland.

Ali och Tujan Nylunds fond

Fonden stöder i första hand kristna, kvinnliga studenter som studerat för magisterexamen i två år och som kommer från länder med låg inkomstnivå. Syftet med fonden är att ge ekonomiska förutsättningar för att studera och avlägga examen i Finland.

Palménska stipendiefond

Fonden är inrättad genom friherren, senatorn, professor J. Ph. Palméns gåvobrev 1882. Fonden beviljar stipendier till unga män med god fallenhet för vetenskapligt arbete och som efter att ha avlagt kandidatexamen vid någon fakultet vill fortsätta sina studier till licentiatexamen vid samma fakultet. Syftet ska helst vara att söka en lärartjänst vid universitetet, men ett av dessa stipendier må dock vara förenat med titeln juris licentiat.

Rehbinders stipendier 1841

Grundar sig på en donation av tf. kansler, greve Robert Henrik Rehbinders änka, grevinnan Anna Charlotta Rehbinder (f. Hedenberg) år 1841. Ur fonden beviljas stipendier till yngre män som har avlagt filosofie kandidatexamen och som studerar vid någon fakultet för licentiatgrad, i synnerhet om de meddelar att de avser att söka en lärartjänst vid universitetet. Stipendiet ges på villkor att den sökande bedriver studier för filosofie licentiatexamen.

Kammarrådet Herman Rosenbergs fond

Grundar sig på testamente av kammarrådet Herman Rosenbergs adoptivson, medicine licentiat Herman Frithiof Antell 1891. Fonden beviljar stipendier till finländska medborgare oavsett kön, religion och fakultet.

K. J. Ståhlbergin rahasto

Grundar sig på medel som 1952 – 1953 donerats till minne av republikens president, professorn i förvaltningsrätt K. J. Ståhlberg.

Suomen vapaussodan muistorahasto

Grundar sig på medel som insamlats år 1937 av initiativtagaren till fonden K. A. Wegelius för bevarandet för efterkommande generationer av minnet av de av hans tappra elever som deltog i frihetskriget. Ur fonden beviljas stipendier till studenter från lyceet i Joensuu som är begåvade, mycket framgångsrika i sina studier under skoltiden och oklanderliga till uppförandet och som besitter en kristlig-moralisk världsåskådning samt med sitt hedersord försäkrar att de kommer att tjäna samma fosterländska mål som de vita frihetskämparna.

Säästörahasto

Grundar sig pådetförfarande som var i bruk ända till 1895 att lägga lönerna från vakanta universitetstjänster i en sparkassa. Vikariearvodena som utbetalades ur samma fond var till beloppet mycket lägre än nämnda löner, speciellt när professurer handhades av docenter. Ur fondens räntebesparingar har man beviljat arvoden för tjänsteförrättande ordinarie professorer och bibliotekarier samt betalat arvoden till docenter som inte åtnjuter docentstipendium.

J. Tallbergs gåvofond

Grundar sig på direktör, handelsrådet Julius Tallbergs donation 1920. Fondens ursprungliga ändamål är att bevilja lån till unga studerande som efter att under sin första studietid vid universitetet redan avlagt en examen eller annars varit framgångsrika ämnar fortsätta sina studier för att avlägga en viss universitetsexamen eller yrkesexamen eller även välja en  rent vetenskaplig inriktning.

Tieteellisen tutkimuksen rahasto 1891

Grundar sig på professorn i kirurgi, friherre Maximus Widerkind af Schulténs donation 1891. Fondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning.

Tullivarainrahasto

Härrör sig från universitetets särskilda rätt att uppbära en exporttullavgift för ved, brädor, plankor, battens, tjära och beck åren 1802–1878 (3 kop. silver per famn, tolft eller tunna). En del av avgiften gick till tullfonden och skulle användas för att främja lärosätet och övriga vetenskapliga ändamål.  Fonden har beviljat stipendier till bl.a. universitetslärare för resor som görs i vetenskapligt syfte.

Waseniuksen rahasto

Grundar sig på universitetsbokhandlare, förläggare och konsul Gustaf Otto Wasenius donation 1840 i samband med universitetets 200-årsjubileum. Waseniusstipendiet ges till studenter som ämnar ägna sig åt affärsbranschen. När sökandena har samma meriter, har bokhandlare G. O. Wasenius släktingar företräde, och efter dessa tavastlänningar.