Kontakta oss

Vi utvecklar samarbete med våra partner. Kontakta oss och berätta om dina tankar – tillsammans för vi framåt dina idéer.

Samhälls- och donatorrelationer
Forskningssamarbete
Arbetsgivartjänster
Alumnverksamhet
Företagsamhet, projektkurser, samarbete med huvudstadsregionen
Fortbildning, tilläggsutbildning och språktjänster

Sam­hälls- och do­na­tor­re­la­tio­ner

Samhällsrelationer

Enheten för samhällsrelationer är ansvarig för universitets partnerskap med olika intressentgrupper

Kontakta oss via e-post: lahjoittajasuhteet@helsinki.fi eller yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi
Ring till: 029 41 21650 

Pia
Dolivo
chef
Kommunikation och samhällsrelationer

FON­DER OCH DO­NA­TIO­NER, PART­NE­SKAP MED NÄRINGS­LI­VET, STIF­TEL­SE­RE­LA­TIO­NER

Riikka
Mäntyniemi
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer

Suvipäivikki
Mikola
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer

JM
Jan
Myller
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer

Iiris
Virtasalo
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Anne
Ala-Pöllänen
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

RR
Rauli
Rouhiainen
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer

SAMHÄLLS­AN­SVAR, SAM­AR­BE­TE MED BE­SLUTS­FAT­TA­RE, MAS­TER CLASS

TR
Tanja
Remes
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer

Forsknings­samarbete

Experter på forskningssamarbete hittar du här>>

Ar­bets­gi­var­tjäns­ter

Karriärservicen är ansvarig för universitets arbetsgivartjänsterna.

Universitetsgatan 2 F, PB 3, 00014 Helsingfors universitet

LT
Laura
Teinilä
chef
Undervisnings- och studentservice

AR­BETS­GI­VAR­TJÄNS­TER­NA, AN­NON­SE­RING, Re­kry­net

Fråga mer om arbetsgivartjänsterna: employerservices(a)helsinki.fi 

 

MM
Miika
Mertanen
planerare
Undervisnings- och studentservice

PJ
Päivi
Jyry
planerare
Undervisnings- och studentservice

Prak­tik

Fråga mer om praktiken: traineeships(a)helsinki.fi

Alumn­verk­sam­het

Alumn­re­la­tio­ner vid Helsing­fors uni­ver­si­tet

Minnis
Vierikko
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer

alumni(at)helsinki.fi
Fabiansgatan 32, 5. vån, PB 53, 00014 Helsingfors universitet

ALUMNFÖRE­NING­EN VID HELSING­FORS UNI­VER­SI­TET

alumnforeningen@helsinki.fi
Universitetsgatan 3, 2. vån, PB 4, 00014 Helsingfors universitet

Alumnkontorets kontaktuppgifter

Alumnföreningens webbsidor

Fö­re­tag­sam­het, pro­jekt­kur­ser, sam­ar­be­te med hu­vud­stads­re­gi­o­nen

MAS­TER CLASS -Program

Fö­re­tag­sam­het,sam­ar­be­te med Helsing­fors och met­ro­pol­om­rå­de

IS
Ira
Sirén
utvecklingschef
Kommunikation och samhällsrelationer

 

 

 

Fort­bild­ning, tilläggs­ut­bild­ning och språk­tjäns­ter

Utbildnings- och utvecklingscentret
Öppna universitetet