Kontakta Oss

Vi utvecklar samarbete med våra partner. Kontakta oss och berätta om dina tankar – tillsammans för vi framåt dina idéer.

Samhälls- och donatorrelationer
Forskningssamarbete
Arbetsgivartjänster
Alumnverksamhet
Företagsamhet, projektkurser, samarbete med huvudstadsregionen
Fortbildning, tilläggsutbildning och språktjänster

Sam­hälls- och do­na­tor­re­la­tio­ner

Samhällsrelationer

Enheten för samhällsrelationer är ansvarig för universitets partnerskap med olika intressentgrupper

Kontakta oss via e-post: lahjoittajasuhteet@helsinki.fi eller yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi
Ring till: 029 41 21650 

FON­DER OCH DO­NA­TIO­NER, PART­NE­SKAP MED NÄRINGS­LI­VET, STIF­TEL­SE­RE­LA­TIO­NER

SAMHÄLLS­AN­SVAR, SAM­AR­BE­TE MED BE­SLUTS­FAT­TA­RE, MAS­TER CLASS

Forsknings­samarbete

Experter på forskningssamarbete hittar du här>>

Ar­bets­gi­var­tjäns­ter

Karriärservicen är ansvarig för universitets arbetsgivartjänsterna.

Universitetsgatan 2 F, PB 3, 00014 Helsingfors universitet

AR­BETS­GI­VAR­TJÄNS­TER­NA, AN­NON­SE­RING, Re­kry­net

Fråga mer om arbetsgivartjänsterna: employerservices(a)helsinki.fi 

 

Prak­tik

Fråga mer om praktiken: traineeships(a)helsinki.fi

Alumn­verk­sam­het

Alumn­re­la­tio­ner vid Helsing­fors uni­ver­si­tet

alumni(at)helsinki.fi
Fabiansgatan 32, 5. vån, PB 53, 00014 Helsingfors universitet

ALUMNFÖRE­NING­EN VID HELSING­FORS UNI­VER­SI­TET

alumnforeningen@helsinki.fi
Universitetsgatan 3, 2. vån, PB 4, 00014 Helsingfors universitet

Alumnkontorets kontaktuppgifter

Alumnföreningens webbsidor

Fö­re­tag­sam­het, pro­jekt­kur­ser, sam­ar­be­te med hu­vud­stads­re­gi­o­nen

MAS­TER CLASS -Program

Fö­re­tag­sam­het,sam­ar­be­te med Helsing­fors och met­ro­pol­om­rå­de

Ira Leväaho
PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

 

 

Fort­bild­ning, tilläggs­ut­bild­ning och språk­tjäns­ter

Språktjänster
Utbildnings- och utvecklingscentret
Öppna universitetet