Kontakta oss

Vi utvecklar samarbete med våra partner. Kontakta oss och berätta om dina tankar – tillsammans för vi framåt dina idéer.

Donationer
Samhällsansvar, samarbete med beslutsfattare
Forskningssamarbete
Arbetsgivartjänster
Alumnverksamhet
Företagsamhet, projektkurser, samarbete med huvudstadsregionen
Fortbildning, tilläggsutbildning och språktjänster

Sam­hälls­re­la­tio­ner

Enheten för samhällsrelationer är ansvarig för universitets partnerskap med olika intressentgrupper

Kontakta oss via e-post: yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi
Ring till: 029 41 21650 

Pia
Dolivo
chef
Kommunikation och samhällsrelationer

Donationer

Kontakta oss via e-post: lahjoittajasuhteet@helsinki.fi
Ring till: 029 41 21650 

Iiris
Virtasalo
Kommunikation och samhällsrelationer
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Suvipäivikki
Mikola
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer

Anne
Ala-Pöllänen
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper

Rauli
Rouhiainen
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer

Samhällsansvar, samarbete med beslutsfattare

TR
Tanja
Remes
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer

Forsknings­samarbete

 

Ar­bets­gi­var­tjäns­ter

Karriärservicen är ansvarig för universitets arbetsgivartjänsterna.

Universitetsgatan 2 F, PB 3, 00014 Helsingfors universitet

LT
Laura
Teinilä
chef
Undervisnings- och studentservice

AR­BETS­GI­VAR­TJÄNS­TER­NA, AN­NON­SE­RING, Re­kry­net

Fråga mer om arbetsgivartjänsterna: employerservices(a)helsinki.fi

MM
Miika
Mertanen
planerare
Undervisnings- och studentservice

PJ
Päivi
Jyry
planerare
Undervisnings- och studentservice

Prak­tik

Fråga mer om praktiken: traineeships(a)helsinki.fi

Alumn­verk­sam­het

Minnis
Vierikko
kontaktchef
Kommunikation och samhällsrelationer

alumni(at)helsinki.fi
Fabiansgatan 32, 5. vån, PB 53, 00014 Helsingfors universitet

Fö­re­tag­sam­het, pro­jekt­kur­ser, sam­ar­be­te med hu­vud­stads­re­gi­o­nen

IS
Ira
Sirén
utvecklingschef
Kommunikation och samhällsrelationer

 

Fort­bild­ning, tilläggs­ut­bild­ning och språk­tjäns­ter

Utbildnings- och utvecklingscentret
Öppna universitetet