Partnerskapsprogram
Helsingfors universitet är en partner för företag som siktar på att skapa lösningar för världens bästa.
Slå igenom med nyckelpartnerskap

Som partner till Helsingfors universitet får ditt företag ta del av de senaste vetenskapliga rönen och lära känna de framtida experterna från första parkett. Partnerskapet ger dig möjlighet att bli en del av de innovationsekosystem och nätverk på campus som undersöker framtiden. Genom partnerskapet får vi dessutom viktig information om företagens utmaningar och behov, som vi lättare kan ta oss an med hjälp av vår forskningsbaserade kunskap.

I ett nyckelpartnerskap förbinder vi oss till att tillsammans verka långsiktigt för att förverkliga vår gemensamma vision och nå våra gemensamt uppsatta mål. Vi vill åstadkomma ett mångsidigt samarbete som gynnar bägge parter och sträcker sig över flera vetenskapsområden – ett samarbete vars enskilda former och projekt bidrar till att skapa en meningsfull helhet. I fokus står gemensamma värderingar, öppenhet samt respekt och förtroende för varandra – något som bildar en gynnsam grogrund för nyskapande.

För varje nyckelpartner har vi utsett en kundansvarig (Key Account Manager) som tar hand om partnerskapet på ett aktivt och målinriktat sätt. Vi koordinerar varje partnerskap effektivt för att kunna bygga tvärvetenskapliga, fruktbara samarbetsprojekt. Partnersamarbetet utvecklas genom regelbundna möten med en företagsspecifik styrgrupp, och vi följer årligen upp uppfyllelsen av de gemensamma målen.

 

Läs mer om våra partner

METSÄ GROUP FINLAND

I samarbetet mellan Helsingfors universitet och Metsä Group fördjupar parterna sitt forsknings- och utbildningssamarbete och löser globala hållbarhetsutmaningar.  Teman för forskningen är i första hand metoder och teknik inom hållbart skogsbruk, förvaltning av skogsresurser, virkesdrivning, fiberbaserat material (såsom livsmedelsförpackningar), jonvätskor och kemi inom den cirkulära ekonomin. Samarbetet fokuserar även starkt på studenterna. Målet är att ge studenterna som omfattas av samarbetet en tydlig väg från kandidatstudierna vidare ut i arbetslivet. Vägen till arbetslivet omfattar projektarbeten, praktikplatser, sommarjobb och pro gradu-avhandlingar under studietiden samt en eventuell anställning vid Metsä Group. Med samarbetet vill vi också sänka tröskeln för att anställa särskilt internationella studenter. Studenterna får bekanta sig med Metsä Group under företagsbesök och genom gästföreläsare som besöker kurserna.

”Vi vill tillsammans utveckla lösningar för hållbar användning av förnybara resurser. I andan av kontinuerligt lärande stärker vi vår kompetens och våra förmågor och integrerar studenterna allt bättre i vårt samarbete.”
Ilkka Hämälä, koncernchef för Metsä Group 

KONE OYJ

Helsingfors universitet och KONE Oyj har utvecklat ett partnerskap särskilt kring forskning och doktorsutbildning. Forskningsteman för partnerskapet är forskning om artificiell intelligens, hållbar utveckling och ett urbant liv.

Ämnen som intresserar båda parterna har i samarbete med flera fakulteter gjorts till projekt som det ansökts om finansiering för av Business Finland och Finlands Akademi.  För närvarande pågår en forskningshelhet som leds av Centret för konsumentforskning om möjligheten att använda visuell information i konkretiseringen av konsumenternas föreställningar och förväntningar om rörlighet i städer. Projekt i beredningsfasen är Urban Simulation Lab, ett projekt inom forskning om artificiell intelligens, och Transformative cities, ett projekt inom hållbarhetsvetenskap.

Utöver forskningen har Helsingfors universitet och KONE prövat att genomföra undervisningssamarbete vid magisterprogrammet i urbana studier och planering och pilottestat doktoranders Business Sprint-avsnitt. Syftet med Business Sprint-avsnitten är att utveckla ett företags förståelse om kompetensen hos unga forskare och uppmuntra forskarna till att pröva att samarbeta med företag. Detta samarbete utvecklas vidare från pilottestskedet som en del av Talent Boost-verksamheten inom Forskningsservicens doktorsutbildning.

Mer information och kontakt

Om du vill veta mer om partnerskap med universitetet, vänd dig till oss!

Ta kontakt för att boka ett möte: businessteam@helsinki.fi.