Genomslagskraft tillsammans - I Finland och internationellt

Tillbaka till Alumnföreningens framsida =>

Rektor och Alumnföreningens styrelsmedlem Jukka Kolas hälsning i medlemsbrevet 2017.

Helsingfors universitets nya strategi beskriver våra viktigaste mål och den kärnverksamhet för perioden 2017–2020 som krävs för att nå dem. Våra mål är (1) en kreativ, internationell miljö för inlärning och toppforskning, (2) studenten i fokus, och (3) resurser som möjliggör förnyelse. Var och en kan främja dessa mål på olika sätt och med olika kraft, men alltid i rätt riktning! Vår vision är globalt inflytande genom samverkan, medan visionen för Finlands jubileumsår är Finland 100 – tillsammans.

Man kan inte vara en global påverkare ensam, man måste arbeta tillsammans med olika parter. Man kan inte heller vara en global påverkare om man inte redan är en stark nationell påverkare. Vissa aktörer i vårt land, i synnerhet Helsingfors universitet, måste ta en aktivare och större roll som internationella föregångare om Finland ska få ett positivt rykte och om vi ska kunna trygga Finlands konkurrenskraft och framtida välfärd. Vi behöver mer internationalitet, i bägge riktningar, också – i synnerhet i dessa tider – för att få en mer mångsidig tankevärld och mer mångsidiga perspektiv. Annars kan vi inte förstå, och allra minst lösa, världens stora och svåra problem.

Vårt samarbete med Alumnföreningen är aktivt och framgångsrikt. Våra nya strategier ligger i linje med varandra. De utarbetades samtidigt i fjol. Vi har hittat många sätt att främja universitetets viktiga mål att ställa studenten i fokus. Alumnernas frivilligarbete till förmån för studenterna är mycket värdefullt och ett effektivt sätt att bygga upp en framtid för ungdomen. Ett annat viktigt tema för samarbetet är konkurrenskraftiga examina. Examina ska vara lockande både för unga som söker en studieplats och för samhällsaktörer som anställer utexaminerade magistrar och doktorer. Attraktionskraften ska fungera både nationellt och internationellt. Våra engelskspråkiga magisterprogram ska locka begåvade studenter från hela världen.

Kompetensen hos de inhemska och utländska unga som vi utexaminerar måste passa arbetslivets ofta snabbt varierande behov. Det är en utmaning, men också en möjlighet, så länge vi arbetar tillsammans och utnyttjar lärarnas, studenternas och våra alumners gedigna kompetens och starka engagemang.

Alumnernas medverkan i planeringen av undervisningens och studiernas innehåll och metoder är nyttig och nödvändig. Studiehelheter som klargör arbetslivets krav och förväntningar och förbättrar studenternas arbetslivsfärdigheter måste integreras allt mer i kurserna och utbildningsprogrammen. Vår utbildningsreform Stora hjulet är ett bra tillfälle att göra just det. (se sid 28 i Medlemsbrevet) Mentorskap är ett bra sätt att personligen eller i små grupper klargöra studenternas karriärutsikter och förutsättningar. Det finns många alumner som gärna samarbetar med studenterna. (se sid 12) Alumnföreningen har tagit nya initiativ till internationalisering i och med att föreningen grundade lokala alumnklubbar i Berlin och Peking. Vi planerar att grunda motsvarande klubbar i Bryssel och London under 2017. I oktober var jag värd för ett lyckat alumnevenemang i San Francisco Bay Area, samtidigt som jag var med om att bygga upp ett tätare samarbete med de prestigefyllda universiteten i Berkeley och Stanford. Klubbarna främjar internationaliseringen av vårt universitet och förbättrar Finlands synlighet på ett bredare plan. Sådan verksamhet kan ha långtgående och mångsidiga effekter som gagnar hela Finland.

Alumnföreningen och Helsingfors universitet bedriver ett nära samarbete i syfte att nå gemensamma fördelar och gemensam framgång. Samtidigt skapar vi breda och mångsidiga effekter för Finlands och världens bästa. Finlands 100-årsjubileum påvisar det stora inflytande som det 377 år gamla Helsingfors universitet haft på vårt lands självständighet och utveckling. Vi är särskilt glada över att Årets Alumn 2010, nobelpristagaren Bengt Holmström, som också är aktiv medlem i Alumnföreningen, kommer att delta i universitetets evenemang 2017.

Detta är bara några av många orsaker till varför alla våra alumner kan vara stolta över sitt alma mater. Det uppmuntrar hoppeligen allt fler alumner att vara aktiva och påverka genom alumnverksamheten. Med hjälp av vår omfattande alumnverksamhet förbättrar vi vår genomslagskraft – tillsammans. Gärningar för vårt lands och världens bästa!

Jukka Kola
Universitetets rektor och medlem i Alumnföreningens styrelse