Så fungerar forskningssamarbetet

Elva fakulteter och andra forskningsinriktade enheter erbjuder företag och organisationer så gott som obegränsade samarbetsmöjligheter. Universitetet söker alltid den bästa samarbetsformen tillsammans med samarbetspartnern. Samarbetet kan ske i form av avtalsforskning, samarbetsprojekt och finansieringspartnerskap – eller en kombination av dessa former. Bekanta dig med de olika samarbetsmöjligheterna och kontakta experterna vid enheten för forskningstjänster.

Industrisektorn och andra aktörer kan utnyttja Helsingfors universitets unika resurser och kunnande genom att beställa forskning från universitetet. Vid Helsingfors universitet är forskarnas kunnande av internationell toppnivå och forskningsinfrastrukturerna är betydande också på internationell nivå. 

Inom uppdragsforskningen tillfaller forskningsprojektens resultat i regel beställaren. Universitetet har rätt att använda resultaten i vidare forskning. Innan ett projekt inleds kommer universitetet och beställaren alltid särskilt överens om användningen av och äganderätten till forskningsresultaten. Målet är att både beställaren och universitetet ska dra nytta av forskningen.

Samarbetsprojekt skapas utifrån gemensamma vetenskapliga intressen. Vid behov är det också möjligt att söka offentlig finansiering för universitetets och företags gemensamma projekt. Helsingfors universitet är en stark partner i samarbetsprojekt tack vare sina experters breda erfarenhet av olika finansieringsutlysningar och finansieringsprocesser. Offentlig finansiering kan sökas t.ex. från Europeiska unionen, Tekes och Finlands Akademi.

Helsingfors universitet är en erfaren partner i öppna innovationsprojekt. De resultat som inte omfattas av företagets kärnverksamhet kan utnyttjas genom universitetets nätverk. Universitetet och dess samarbetspartner kan också erbjuda kunnande och expertis som företaget saknar. 

I samarbetsprojekt kommer universitetet och samarbetsparterna alltid överens om utvärderingen och utnyttjandet av forskningsresultaten från fall till fall. 

Samarbetsprojekten inleds med diskussioner mellan partner och forskare. I diskussioner kartläggs partners forskningsintresse, och sökas den samarbetsform som lämpar sig bäst för projektet i fråga. Hur samarbetet ska framskrida bestäms enligt vem som har rätt att utnyttja resultaten från samarbetsprojektet.

Om aktörerna söker finansiering tillsammans, får båda parter utnyttja resultaten från forskningssamarbetet också efter det att samarbetsprojektet har slutförts. I fråga om uppdragsforskning där endast beställaren får utnyttja resultaten prissätts universitetets tjänster enligt marknadspris.