Dra nytta av studenternas kunskaper
Om du vill rekrytera en praktikant, sommararbetare eller föreslå ett ämne för en pro gradu-avhandling, utnyttja våra arbetsgivartjänster. Våra studenter har mångsidiga kunskaper. Utöver specialkunskaper inom det egna området utvecklar universitetsstudier också allmänna färdigheter och kunskaper som behövs i arbetslivet och förmågan att hantera stora helheter.
Läs mer om våra tjänster

Varje år genomför uppskattningsvis tusen studenter vid Helsingfors universitet obligatorisk praktik som ingår i studierna eller frivillig praktik. Efterfrågan på praktikplatser är alltså stor!

Genom att anställa en student som praktikant får du utöver en värdefull arbetsinsats också färsk kunskap från universitetet. Många arbetsgivare hittar i sin praktikant en arbetstagare för en längre tid än planerat.

Eftersom universitetets utbildningsutbud är det bredaste i Finland kan man söka praktikanter för många olika typer av uppgifter. En praktikant kan till exempel sköta uppgifter inom marknadsföring och kommunikation, till exempel kommunikation på sociala medier, utveckling av webbsidor, innehållsproduktion eller evenemangskommunikation. En praktikant kan också göra utredningar, enkäter och andra undersökningar och projekt som är till nytta för din organisation.

Praktikantens arbetsuppgifter måste vara sådana att hen har nytta av de kunskaper och färdigheter som hen har förvärvat under studierna. Arbetsuppgifterna måste också ge praktikanten möjligheter att lära sig någonting nytt.

Du kan utannonsera praktikplatser i tjänsten JobTeaser. Läs mer om JobTeaser på webbplatsen Aarresaari.

Beakta följande när du annonserar en praktikplats

 • En praktikperiod är i genomsnitt 3 månader lång.
 • Vi publicerar inte annonser om praktikplatser som det inte betalas någon lön för. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera annonser om platser som inte passar våra studenter. Bekanta dig med våra publiceringsvillkor.
 • Satsa på att skriva en bra annons för din praktikplats. Praktikplatser kan också erbjudas till internationella studenter. Skriv i så fall annonsen på engelska. Här hittar du tips för hur man skriver en annons.
 • Praktikplatsen utser en handledare för praktikanten, som stöder praktikanten och hjälper hen att få en lyckad praktik. Här hittar du tips till stöd för handledningen.
 • Praktiklönen för heldagsarbete ska motsvara minst den minimilön som uppfyller FPA:s arbetsvillkor. Helsingfors universitet stöder sina studenters möjligheter till avlönad praktik med ett system för praktikstöd.

Läs mer:

Anvisningar för rekrytering och handledning av praktikanter
Från praktikant till fast anställd
En praktikant för med sig färskt kunnande till arbetsgemenskapen
Anvisningar för hur man publicerar en annons (Aarresaari)

Via arbetsplatsportalen JobTeaser når du studenter vid Helsingfors universitet och nyutexaminerade som söker jobb som motsvarar deras utbildning. Du kan erbjuda särskilt sommarjobb, deltidsarbete vid sidan av studierna eller korta vikariat. Bland de utexaminerade kan du också söka lämpliga personer för mer krävande jobb.

 • Med en annons kan du förmedla platsen som du annonserar om endast till Helsingfors universitet eller enligt ditt val till åtta andra finländska universitet.
 • Använd engelska om du vill nå Helsingfors universitets internationella experter. Det finns närmare 2 000 internationella studenter vid Helsingfors universitet.
 • En omsorgsfullt skriven annons lockar sökande! Läs mer om hur man lämnar in en annons på nätverket Aarresaaris webbplats.
 • Vi publicerar inte annonser om arbetsplatser som på grund av utbildningsområde eller andra orsaker inte är lämpliga för våra studenter. Bekanta dig med våra publiceringsvillkor.

Vikariat och samarbete med studentföreningar

Om du vill anställa en student vid Helsingfors universitet som vikarie är studentföreningarna bra kontakter.

Information om vikariat och studentföreningar hittar du till exempel här:

 

Olika undersökningar och kartläggningar som kan genomföras som projekt lämpar sig utmärkt som pro gradu-uppdrag. Pro gradu-avhandlingen är ett kunskapsprov som bildar en tydlig helhet och vars ämne, målsättning, omfattning och tidsschema fastställs på förhand.

Examensarbeten utförs inom alla utbildningsområden och möjliga samarbetspartner finns inom olika arbetsgivarsektorer.

Du kan meddela ett ämne för en pro gradu-avhandling i JobTeaser. Studenterna tar kontakt om ämnet intresserar och passar deras studier. Studenten sköter om att utbildningsprogrammet godkänner ämnet för examensarbetet och uppdraget.

Notera! På Helsingfors universitet finns det olika sätt att utföra examensarbetetet som ett uppdrag. Karriärservicen utreder dessa för tillfället, vilket kommer att resultera i att riktlinjer kommer att bli fastställda. Universitetet kan också vara en part i avtalet.

Helsingfors universitet har inga procedurer med donationsbrev eller någon stiftelse som man kan använda för finansiering av pro gradu-uppdrag.

Anvisningar för hur man publicerar en annons finns på Aarresaaris webbplats.

Är din organisation intresserad av internationell expertis? Vid Helsingfors universitet studerar cirka 2 000 internationella studenter. Bekanta dig med våra internationella förmågor genom att bli mentor eller genom att rekrytera våra studenter!

Bli mentor för internationella studenter – HITP

Är ditt företag intresserat av internationell expertis, men du vet inte i vilken ände du ska börja? Bekanta dig med Helsingfors universitets unga internationella förmågor med hjälp av mentorprogrammet HelsinkiUNI International Talent (HITP) och hitta blivande praktikanter, sommararbetare eller framtida diamanter till ditt team!

Vad är HelsinkiUNI International Talent?

 • Ett mentorskapsprogram på sex månader där företag och internationella studenter lär känna varandra. Med hjälp av programmet vill vi hjälpa studenterna att skapa kontakter till det finska arbetslivet och företagsvärlden. 
 • Det är ett utmärkt sätt att bygga upp en positiv arbetsgivarimage bland studenterna och pröva på internationalisering. En mångkulturell arbetsplats föder kreativitet! 
 • I bästa fall leder HITP till samarbete också efter programmet. Företaget förbinder sig dock inte till någonting efter att programmet är över.

Rekrytera en internationell student

Vid Helsingfors universitet studerar många internationella studenter som letar efter arbets- och praktikplatser i Finland. Internationella studenter har sådan språklig och kulturell kompetens som man kan ha nytta av exempelvis i samarbetet med internationella samarbetspartner.

Att anställa en internationell student som praktikant är ett bra sätt att granska internationaliteten och mångfalden i din organisation. Det möjliggör också en likvärdig rekryteringspraxis.

Vid rekrytering av en internationell anställd lönar det sig att beakta exempelvis följande frågor:

 • Fundera över kraven på språkfärdigheterna i förväg – vilken språknivå är tillräcklig för att man ska klara av arbetet? Kan man till exempel använda engelska i arbetet medan man samtidigt lär sig finska?
 • Det lönar sig att utarbeta annonsen på engelska och tydligt ange om kunskaper i finska inte är en förutsättning för att söka jobbet.
 • Uppmuntra studenter med olika bakgrunder att skicka in en ansökan genom att till exempel berätta i annonsen på vilka sätt din organisation strävar efter att främja mångfald eller internationalisering.
 • Glöm inte att beakta mångfalden också på ett visuellt plan om du använder bilder vid rekryteringen.
 • Fundera även över möjligheten till anonyma rekryteringar. Syftet med anonyma rekryteringar är att förhindra diskriminering vid rekryteringar och få rekryterarna att rikta sin uppmärksamhet mot kompetensen och förmågan hos den sökande.
 • Läs fler tips om mångfald vid rekrytering på Arbetshälsoinstitutets webbplats: Hur kan vi främja mångfald vid rekrytering?

Medborgare i EU- och EES-länder kan arbeta i Finland utan begränsningar. Studenter från länder utanför EU och EES får under terminen arbeta på heltid med praktik som ingår i studierna och i medeltal 25 timmar i veckan med sådant som inte har att göra med studierna. Under universitetets semestertider får studenter från länder utanför EU och EES arbeta utan begränsningar.

Efter examen kan internationella studenter utanför EU för närvarande ansöka om uppehållstillstånd på ett år för att söka arbete eller starta ett företag.

Läs mer om arbetsmöjligheterna för internationella studenter på Migris sida.
 

Är du intresserad av synlighet bland Helsingfors universitets studenter och nyutexaminerade? Din arbetsgivarprofil i arbetsplatsportalen JobTeaser är ditt virtuella skyltfönster 24/7!

I profilen kan du bland annat presentera din organisation, berätta om era värderingar och er kultur samt marknadsföra arbets- och praktikplatser. Du kan presentera din verksamhet med videor och styra studenterna vidare till övrigt innehåll via länkar.

Välj mellan två olika profiltyper

 • En avgränsad arbetsgivarprofil som omfattar flikarna Information om oss och Arbetsplatser. Se till exempel Meltwaters företagsprofil.  
 • En omfattande arbetsgivarprofil som utöver ovanstående också omfattar möjligheten att marknadsföra evenemang, publicera nyheter och berätta mer om ert team. Se till exempel JobTeasers företagsprofil

Gör din organisation intressant för arbetssökande

 • För studenterna är det viktigt att utföra ett betydelsefullt arbete. Presentera din organisations mission och kultur!
 • Utöver text kan du använda också levande element såsom videor och bilder. 
 • Lägg in ditt företags berättelse och ge exempel på hur din organisation bryr sig om sina arbetstagare och hur flexibel den är. 
 • Berätta om gemenskapen och förmånerna i organisationen. Studenterna är bland annat intresserade av möjligheterna att jobba på distans och flexibla arbetstider.

Du måste inte uppdatera profilen med allt, utan det går också att länka till era egna hemsidor.

Det är gratis att ha en arbetsgivarprofil på Helsingfors universitets JobTeaser. Om ni är intresserade av synlighet vid flera universitet och högskolor med samma profil erbjuder JobTeaser denna möjlighet som en avgiftsbelagd tjänst.

Antalet personer vid Helsingfors universitet som använder sig av JobTeaser ökar stadigt. Över 7 000 studenter och alumner har registrerat sig i tjänsten (uppgifterna uppdaterade 16.3.2021).

Ta kontakt med Karriärservicen

Om du blev intresserad av arbetsgivarprofilen, ta kontakt med oss: employerservices@helsinki.fi.

Vi kartlägger din organisations behov och berättar mer om arbetsgivarprofilerna.

Vid Helsingfors universitet ordnas årliga rekryteringsmässor på olika campus. I synnerhet under campusspecifika mässor går det enkelt att träffa studenter inom ett visst ämnesområde.

Statsvetarnas arbetslivsmässa

Statsvetarnas arbetslivsmässa är ett arbetslivsevenemang som samlar studenter, alumner, experter, forskare och arbetsgivare inom den samhälleliga sektorn.

Under mässan ges den nyaste och mest omfattande översikten av vilken roll stats- och samhällsvetarna kommer att spela i framtidens arbetsliv.

Målgrupp: studenter vid Statsvetenskapliga fakulteten

Kolla tidpunkten för nästa mässa och tilläggsuppgifter på Kannstöparnas webbplats

Potentiaali, Campus Gumtäkt

Kumpulan Potentiaali är ett arbetslivs- och rekryteringsevenemang arrangerat av studenterna vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Evenemanget har ordnats tre gånger: åren 2017, 2018 och 2019. Evenemanget Kumpulan Potentiaali har varit en succé bland både studenter och företagsgäster.

Av de företagsgäster som gav respons ansåg 95 % att evenemanget åtminstone var värt sitt pris och var fjärde ansåg att evenemanget var utmärkt i förhållande till priset.

Målgrupp: studenter inom naturvetenskaper, matematik och statistik samt datavetenskap

Kolla tidpunkten för nästa mässa och tilläggsuppgifter på Potentiaalis webbplats

ViikkiAreena, Campus Vik

ViikkiAreena är ett arbetslivsevenemang som arrangeras av ämnesföreningarna vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Här ges studenterna och hela universitetet möjlighet att få en klarare och mer omfattande bild av företagens verksamhet, de nyaste riktningarna och karriärmöjligheterna.

För företagen är ViikkiAreena ett tillfälle att profilera sig som arbetsgivare, träffa framtidens proffs och få information om universitetets nyheter på området.

Under ViikkiAreena behandlas aktuella teman och förbättras studenternas arbetslivsfärdigheter inom ramen för studierna!

Målgrupp: studenter inom agrikultur-forstvetenskap samt livsmedelsvetenskap

Kolla tidpunkten för nästa mässa och tilläggsuppgifter på ViikkiAreenas webbplats