Stiftelsernas stödande roll för vetenskapen

Stiftelser kan understöda forskningen och undervisningen vid Helsingfors universitet på många sätt. Finansieringen kan t.ex. styras till inrättandet av nya forskningsområden, till en forskares anställning eller till stöd för universitetets internationalisering. Läs mer om olika finansieringssätt och stiftelsernas erfarenheter, och ta kontakt när du vill veta mera.

Stiftelsers vederlagsfria donationer till Helsingfors universitet möjliggör nya initiativ och mångvetenskaplig forskning. Stiftelsefinansierade professurer kan till exempel utgöra en pionjärinsats på sitt område och locka till sig nya generationer studenter och forskare. Med en donation på 3,4 miljoner euro kan man inrätta en permanent professur, och med 600 000 euro en femårig professur. För de permanenta professurerna fonderar universitetet stiftelsens donation, och professorns arbete finansieras med den årliga avkastningen från fonden. Läs mer om donationer >>

Stiftelsers donationer kan också styras till att direkt stödja forskningen och studenterna inom ett visst vetenskapsområde, eller användas till att finansiera internationella gästprogram. 

Helsingfors universitet beviljas årligen flera miljoner euro i forskningsfinansiering av olika stiftelser. Forskningsfinansieringen beviljas i regel så, att universitetets enheter, forskare och forskningsgrupper ansöker i stiftelsernas egna finansieringsutlysningar.

Helsingfors universitets grundprincip är att arbete som forskare ska utföras inom ramen för ett anställningsförhållande. Stiftelser kan stödja forskare i olika stadier av karriären genom att finansiera särskilda anställningar som uppkallas efter stiftelsen. Denna modell motsvarar bättre än ett stipendium behoven hos en forskare som arbetar på heltid, och tryggar forskarens ställning med avseende på företagshälsovård och familjeledigheter.

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse övergick till modellen våren 2014. Till anställningar som finansieras av stiftelsen valdes i den första utlysningen 13 forskare som arbetar med sin doktorsavhandling vid någon av universitetets forskarskolor. Forskarna i dessa anställningar har samma ställning som de övriga forskarna vid universitetets forskarskolor. Det enda som skiljer är att anställningens namn anger finansiären, och forskaren ska årligen rapportera hur doktorsavhandlingen framskrider samt vara beredd på att på begäran gästa stiftelsens tillställningar för att berätta om sitt forskningsämne. Läs mer om Vetenskapsstiftelsens anställningsmodell

Stiftelser finansierar doktoranders avhandlingsarbete eller annan forskning genom att bevilja direkta stipendier till sökande. Annonsering i den nationella databasen Aurora.

Stiftelserna kan också stödja studenterna direkt. Det kan ske t.ex. i form av en donation till någon av universitets donationsfonder eller genom att bevilja studerande stöd inom ramen för stiftelsens eget utlysningsförfarande.