Stiftelser som finansiärer

Stiftelser och andra privata finansiärer kan understöda forskningen och undervisningen vid Helsingfors universitet på många sätt. Finansieringen kan t.ex. styras till inrättandet av nya forskningsområden, till en forskares anställning eller till stöd för universitetets internationalisering. Läs mer om olika finansieringssätt och stiftelsernas erfarenheter, och ta kontakt när du vill veta mera.

Stiftelsers vederlagsfria donationer till Helsingfors universitet möjliggör nya initiativ och mångvetenskaplig forskning. Stiftelsefinansierade professurer kan till exempel utgöra en pionjärinsats på sitt område och locka till sig nya generationer studenter och forskare. Med en donation på 2,5–3 miljoner euro kan man inrätta en permanent professur, och med 600 000 euro en femårig professur. För de permanenta professurerna fonderar universitetet stiftelsens donation, och professorns arbete finansieras med den årliga avkastningen från fonden. Läs mer om donationer >>

Stiftelsers donationer kan också styras till att direkt stödja forskningen och studenterna inom ett visst vetenskapsområde, eller användas till att finansiera internationella gästprogram. 

Helsingfors universitet beviljas årligen flera miljoner euro i forskningsfinansiering av olika stiftelser. Forskningsfinansieringen beviljas i regel så, att universitetets enheter, forskare och forskningsgrupper ansöker i stiftelsernas egna finansieringsutlysningar.

Helsingfors universitet är ett internationellt forskningsuniversitet, och i de internationella akademiska rankningarna ligger vi för närvarande på 56:e plats. Helsingfors universitet är också grundande medlem av League of European Research Universities (LERU), förbundet för europeiska forskningsuniversitet, en sammanslutning av Europas 20 mest ansedda universitet.

Internationalitet är en central framgångsfaktor för Helsingfors universitet. Ett internationellt känt och framgångsrikt Helsingfors universitet lockar till sig de bästa internationella forskarna och studenterna. Dessa bidrar i sin tur till att utveckla Helsingfors universitet till ett av världens 50 främsta universitet, ett universitet vars forskning allt bättre svarar på mänsklighetens stora utmaningar.

Med sin finansiering kan stiftelser bidra direkt till internationaliseringen vid universitetet.

Helsingfors universitets grundprincip är att arbete som forskare ska utföras inom ramen för ett anställningsförhållande. Stiftelser kan stödja forskare i olika stadier av karriären genom att finansiera särskilda anställningar som uppkallas efter stiftelsen. Denna modell motsvarar bättre än ett stipendium behoven hos en forskare som arbetar på heltid, och tryggar forskarens ställning med avseende på företagshälsovård och familjeledigheter.

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse övergick till modellen våren 2014. Till anställningar som finansieras av stiftelsen valdes i den första utlysningen 13 forskare som arbetar med sin doktorsavhandling vid någon av universitetets forskarskolor. Forskarna i dessa anställningar har samma ställning som de övriga forskarna vid universitetets forskarskolor. Det enda som skiljer är att anställningens namn anger finansiären, och forskaren ska årligen rapportera hur doktorsavhandlingen framskrider samt vara beredd på att på begäran gästa stiftelsens tillställningar för att berätta om sitt forskningsämne. Läs mer om Vetenskapsstiftelsens anställningsmodell

Av de andra stiftelserna har t.ex. Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö övergått till forskningsfinansiering i form av anställningar. Läs mer om modellen i artikeln Palkasta turvaa tutkijalle.

Stiftelser kan fortfarande finansiera doktoranders avhandlingsarbete eller annan forskning genom att bevilja direkta stipendier till sökande. Annonsering i den nationella databasen Aurora.

Stiftelserna kan också stödja studenterna direkt. Det kan ske t.ex. i form av en donation till någon av universitets donationsfonder eller genom att bevilja studerande stöd inom ramen för stiftelsens eget utlysningsförfarande. Stiftelsen Ilkka Kontulan säätiö t.ex. delar årligen ut uppmuntringsstipendier till studerande vid Helsingfors universitets juridiska fakultet och Aalto-universitetets handelshögskola. Jur.kand., ekonom Ilkka Kontula som avled 2012 ville med sin testamentsdonation stödja studerandena i deras vardag och studier. Stipendier delas årligen ut till andra årets studenter som har framskridit väl och haft framgång i sina studier.

Läs mer om Ilkka Kontulan säätiös verksamhetsmodell (på finska) >>