Donationerna är avdragsgilla i inkomstbeskattningen

Samfund, privatpersoner och dödsbon har rätt till skatteavdrag för donationer på minst 850 euro.

Rätten till skatteavgrad för donationer gjorda av privatpersoner och dödsbon 

Privatpersoner och dödsbon har rätt till skatteavdrag för donationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro till universiteten. Rätten till skatteavdrag är i kraft från 1.1.2016 och gäller förvärvsinkomst. Bestämmelser om avdrag för donationer finns i inkomstskattelagen § 98 a och gäller penningdonationer som gjorts för att främja vetenskap eller konst. Det förutsätts att donationen har gjorts till ett universitet eller en högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller till en universitetsfond i anknytning till dessa. Universitetet lämnar uppgifterna om donationerna till skattemyndigheterna vid skatteårets slut. Universitetet behöver ett donationsbrev för donationen. Donatorns personbeteckning ska uppges. Läs skatteförvaltningens anvisningar (på finska) >>

Samfund har rätt till skatteavdrag sedan 2008

Samfund får i beskattningen dra av en penningdonation på minst 850 euro och högst 250 000 euro som gjorts för att främja vetenskap, konst eller bevarande av kulturarvet i Finland till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller till ett sådant universitet eller en sådan högskola inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som får offentlig finansiering eller en universitetsfond i anknytning till dessa. Som samfund räknas aktiebolag, föreningar och stiftelser. Läs mer om inkomstskattelagen >>