Fonden för agrikultur- och forstvetenskaper

Agrikultur-forstvetenskapliga fonden består av 18 namngivna fonder. Den äldsta fonden är från 1745. Läs mer om stipendier (på finska) eller om historia av namngivna fonder >

Fonden i ett nötskal

Fonden för agrikultur- och forstvetenskaper stöder forskning, undervisning och studier i agrikultur, forstvetenskaper och livsmedel vid Helsingfors universitet. 

Kapital (2015): 546 000 euro

Förvaltningsnämnden: professor Marketta Sipi, professor Vieno Piironen samt en student.

Akolan stipendirahasto

Grundar sig på Frans Edvard Akolas testamente 1910 och dess tillägg 1920. Fonden beviljar stipendier till nordösterbottniska studerande som bedriver studier i lantbruksvetenskap vid universitetet.

Lantbruksrådet Björkenheims stipendiefond 

Grundar sig på en donation av lantbruksrådet Axel Björkenheim, E. Björkenheim, Bertil Björkenheim, C. Björkenheims och Sigrid Ihrén (f. Björkenheim) år 1915. Fonden beviljar resestipendier för forskning som gäller lantbruket eller dess binäringar.

Blomqvists stipendiefond

Grundar sig på A. Blomqvists donation år 1904. Fonden beviljar priser för bästa uppsats för högsta vitsordet i skogsskötsel, skogstaxation eller skogsteknologi. Belöningen kan även beviljas studerande som efter avlagd forstexamen fortsätter sina studier för kandidatexamen.

G. A. Bredenbergs fond

Grundar sig på medel som under åren 1945-1946 insamlades med tanke på professor G. A. Bredenbergs 80-årsdag. Bredenberg donerade medlen till universitet år 1946 för en studieunderstödsfond uppkallad efter honom själv. Fondens ursprungliga ändamål var att dela ut stipendier till de kandidater i agrikultur- och forstvetenskaper som avlagt högsta vitsord i mejerilära.

Ekestubbes resestipendium

Grundar sig på artillerilöjtnant Erik Ekestubbes testamente 1745. Ekestubbes fond är den äldsta av de namngivna fonderna från tiden för Kungliga Akademien i Åbo. Fonden beviljar stipendier till studenter som läser lantbruk, tekniska vetenskaper och bergshantering.

Professori Karl Enckellin maanviljelystaloudellisten tutkielmain palkitsemisrahasto

Grundar sig på professor Karl Enckells donation 1927. Fondens medel används i först hand för att belöna avhandlingar som skrivits inom lantbruksekonomi för kandidat- och agronomexamen vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuras fond

Fonden syftar till att stödja sydösterbottniska studenter som vid Helsingfors universitet studerar lantbruksvetenskap, hushållsvetenskap, veterinärmedicin eller livsmedelsvetenskap. Fonden har tillkommit genom donationer av stiftelsen Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö.

Erkki Laitakarin palkinto

Grundar sig på professorn i skogsskötsel Erkki Assar Laitakaris donation 1952–53. Fonden belönar studerande i forstvetenskap som med god framgång har utfört gemensamma övningsarbeten och visat prov på god kamratanda.

Erik Lönnrothin muistorahasto

Grundar sig på medel som insamlats i samband med rektor, professor i skogstaxation Erik Lönnroths död 1972. Fonden stöder påbyggnadsstudier inom det forstvetenskapliga området, närmast skogstaxation.

Hyytiälän metsäaseman juhlarahasto

Grundar sig på de medel som donerats med anledning av Hyytiälä skogsstations 100-årsjubileum 2010. Fonden stöder studenter och forskarstudenter inom skogs- eller miljövetenskap vid Helsingfors universitet. Fonden stöder i synnerhet studier och forskning vid Hyytiälä skogsstation.

Fonden för professuren i mark- och miljökemi

Syftet med fonden är att stödja professuren i mark- och miljökemi.

Osmolan stipendirahasto

Grundar sig på en donation av Osmolan Akateeminen Osuusruokala 1928. Fonden delar ut stipendier till medellösa studenter som visat sig framstående och studerar kemi eller bedriver livsmedelsundersökningar.

Pellervo-Seuran rahasto

Grundar sig på en donation av Pellervo-Seura 1950–51. Fondens ändamål är att stödja agrikulturell forskning genom stipendier och priser.

Puumarkkinatieteen rahasto

Grundar sig på företaget Enso-Gutzeits gåvobrev 1958 och föreningen Metsäteollisuus gåvobrev 1982. Fondens ursprungliga ändamål är att inrätta en professur i marknadsföring av skogsprodukter och en biträdande professur på institutionen för marknadsföring av skogsprodukter vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Arthur Rindellin rahasto

Grundar sig på medel som insamlades till professor Arthur Rindells 60-årsdag, vilka han donerade 1914. Fonden beviljar stipendier för vetenskapliga studier i agrikulturkemi och agrikulturfysik.

Tuottajain Lihakeskuskunnan rahasto

Grundar sig på en donation av Tuottajain Lihakeskuskunta 1960. Fondens ursprungliga ändamål är att finansiera en professur i husdjursprodukternas teknologi, med köttekonomi som undervisningsområde.

Professori Mikko Varon rahasto

Grundar sig på medel som 1977 donerats av organisationer och privatpersoner som är intresserade av husdjursförädling. Fonden stöder studerande vid utarbetandet av laudaturarbetet samt främjar högsta utbildning inom husdjursförädling, forskning i förädling av olika husdjursarter och spridning av forskningsrönen i praktisk användning och till förmån för behövande.

Professori J. Valmarin muistorahasto

Grundar sig på professor J. Valmaris minnesinsamling 1943 och direktör Emil Vuorios testamente 1949. Fonden beviljar priser för undersökningar inom lantbrukskemi och –fysik som studerande vid agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten har genomfört för kandidatexamen.