Promotionen

Promotionen i sin helhet räcker tre dagar och är den akademiska världens finaste fest. Här firar doktorerna sina examina. Endast de doktorer som deltar i promotionen får av sin fakultet rätt att använda de akademiska insignierna, det vill säga doktorshatten och doktorsvärjan.
Promotionen har långa anor

Den promotion som ordnas år 2023 är den femte i ordningen av promotioner inom veterinärmedicin i Finland. Den första doktorspromotionen ordnades vid Veterinärmedicinska högskolan år 1965. Den andra ordnades år 1995, när högskolan införlivades med Helsingfors universitet och blev Veterinärmedicinska fakulteten. Den tredje promotionen för doktorer inom veterinärmedicin ordnades år 2008 och den fjärde år 2015.

Promotionstraditionen vid Helsingfors universitet är gammal, den första promotionen ordnades nämligen redan år 1643. Vid promotionen firas vetenskapliga prestationer, men den är också en nationell fest. Vid den Veterinärmedicinska fakultetens promotion promoveras inte magistrar, såsom vid de flesta andra fakulteter, eftersom de som utexamineras från fakulteten är licensiater, och licensiater promoveras vanligen inte.

Promotionen är en högtidlig avslutning på universitetsstudierna. I promotionen våren 2023 kan alla som har disputerat vid Veterinärmedicinska fakulteten och vars avhandling har godkänts vid fakultetsrådets möte senast den 25 april 2023 delta.

Promovenderna deltar i regel i promotionen tillsammans sin partner eller annan följeslagare. Följeslagaren kallas i promotionssammanhang för svärdsslipare. Följeslagaren är promovendens dam/kavaljer vid middagarna och deltar även i de andra festligheterna. Du kan också delta i promotionen utan följeslagare (solo). Det finns två möjligheter att delta i promotionen: du kan antingen delta i alla evenemang eller bara i akten och aktövningen.

Det går också att delta i promotionen som frånvarande (absens), varvid promovenden får sitt namn och sina uppgifter i promotionsmatrikeln samt rätten att använda sina akademiska insignier – doktorshatten och -värjan – utan att personligen närvara.

Promotionskommittén publicerar vid promotionen en matrikel med alla närvarande och frånvarande som promoveras. I samband med anmälan ifylls en blankett med personuppgifter för matrikeln.