Promotionsordlista

Lär dig de termer som är förknippade med promotionen.
Ceremonimästare

Professor vid fakulteten som i enlighet med sitt namn leder ceremonin. Ceremonimästaren är en av officianterna.

Hedersdoktor

Doctor honoris causa. Fakulteten hedrar utvalda utländska och inhemska meriterade personer genom att i samband med promotionen bevilja dem hedersdoktorsgrad. Hedersdoktor är den högsta titel som ett universitet kan bevilja.

Jubeldoktor

Doctor semisaeculares. Enligt promotionstraditionen kallas doktorer som promoverats för 50 år sedan vid samma fakultet jubeldoktorer. Eftersom ingen promotion gick av stapeln vid Veterinärmedicinska fakulteten år 1973 bjuds de doktorer som disputerade för ungefär 50 år sedan in som jubeldoktorer.

Marskalkar

Universitetsstudenter som bistår övermarskalken och ceremonimästaren vid festligheterna. Till marskalkarnas uppgifter hör att vägleda gästerna och vara hedersvakt. Du känner igen marskalkarna på deras marskalkband och studentmössa. Enligt traditionen representerar marskalken sin studentnation eller fakultetsförening vid promotionen.

Officiant

En professor utsedd av fakulteten för att planera och genomföra promotionen. Promotorn, ceremonimästaren och övermarskalken är officianter.

Primus / prima

Den blivande doktor som fått det bästa vitsordet för sin doktorsavhandling besvarar vid promotionen en fråga, som professorn för promovendens läroämne ställer, och som i rollen som representant för promovenderna visar prov på deras bildning. Primus / prima doktor promoveras först av de unga doktorerna i promotionsakt.

Promotionskommitté

En kommitté av frivilliga promovender som ansvarar för att arrangera promotionen.

Promotionsakt

Det festliga evenemang vars traditioner sträcker sig ända tillbaka till 1200-talet, och där en person promoveras till sin lärda grad eller ges en utmärkelse med tillhörande insignier. Enligt traditionen sker promotionen på latin. Till promotionen hör en riklig symbolik och traditionsenliga förfaranden.

Promotionsbal

Kulmen för promotionsfestligheterna är promotionsbalen. Till balens program hör bland annat universitetets traditionsenliga salongsdanser, som även kallas gammaldans. Danserna övas på förhand. Efter balen går deltagarna i procession genom den nattliga staden för att samlas på Senatstorget för att beundra soluppgången. Talet till den stigande solen avslutar promotionen.

Promotionsmatrikel

Promotionskommittén publicerar en matrikel, officiellt även kallad inbjudan till promotionen, som innehåller hedersdoktorernas och promovendernas personuppgifter. Matrikeln är tillgänglig vid promotionsakten.

Promotionsmiddag

Promotionsmiddagen arrangeras på kvällen efter promotionsakten.

Promotionssekreterare

En anställd vid universitetet som koordinerar de praktiska arrangemangen kring promotionen och assisterar promotionskommittén.

Promotionsutflykt

Dagen efter promotionen åker de promoverade doktorerna på en informell utflykt, som vanligen äger rum i Helsingfors skärgård.

Promotorn

Enligt traditionen får den till tjänsteåren äldsta professorn vid fakulteten i rollen som promotor uppgiften att vid promotionsakten promovera doktorerna till sin lärda grad. Promotorn är promotionskommitténs ordförande och en av officianterna.

Promovend

En blivande doktor som ska promoveras till sin lärda grad. Benämningen används före promotionen där promovenderna blir promoverade doktorer. Ibland används också benämningen unga doktorer för att skilja promovender / promoverade doktorer från jubel- och hedersdoktorer.

Svärdslipare

Doktorspromovendens följeslagare. Trots sin benämning behöver följeslagaren inte slipa svärdet.

Svärdslipningsmiddag

Svärdslipningsmiddagen hålls kvällen före promotionsdagen. För svärdslipningen används vatten från Sahajärvi.

Ultimus / ultima

Den blivande doktor som fått det näst bästa vitsordet för sin doktorsavhandling promoveras sist. Ultimusdoktorn håller även ett tal vid promotionsakten.

Övermarskalk

Professor eller biträdande professor vid fakulteten, som leder marskalkerna och tillsammans med ceremonimästaren leder ceremonin. Övermarskalken är en av officianterna.