Fågelmatningenkät

Matar du trädgårdsfåglarna? Delta i vår undersökning och fylla i enkäten

Vintern 2022–23 genomför Helsinki Urban Rat Project en enkät för att från medborgare samla in foton om fågelmatare, såsom fågelbord, och andra vanor att mata fåglar samt historier om varför just de här metoderna och apparaterna är använts. Alla som matar eller har matat trädgårdsfåglar i Finland kan delta i undersökningen genom att fylla i enkäten.

 

Skicka upp högst tre foton om din utfodringsplats, till exempel ett fågelbord eller annan utfodringsmetod, och berätta om det på det här formuläret. Om du vill berätta om flera utfodringsplatser, fyll i ett separat formulär för var och en.

 

Enkäten genomförs av Helsinki Urban Rat Project i samarbete med projektet Disappeared, Endangered and Newly Arrived Species: The Human Relationship with the Changing Biodiversity of the Baltic Sea. Deltagande i studien är frivilligt. Bilder och dina svar hänvisas till utan direkta identifikationsuppgifter.

 

Enkäten är öppen till den 15 april 2023. Enkäten fungerar på RedCap-plattformen och är tillgängligt via denna länk: https://redcap.link/linturuokinta

 

Dataskyddsbeskrivning

Registrets namn: HURP, Lintujen piharuokinta -kysely

Den personuppgiftsansvarige: Helsingfors universitet. Adress: PB 3 (Fabiansgatan 33), 00014 Helsingfors universitet

Dataskyddsombud kan kontaktas på e-postadressen: tietosuoja@helsinki.fi

Behandling av personuppgifter: Forskarna i projektet Helsinki Urban Rat Project (HURP) och Disappeared, Endangered and Newly Arrived Species: The Human Relationship with the Changing Biodiversity of the Baltic Sea

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter: Enkätsvaren kommer att användas i Helsinki Urban Rat Project, som undersöker växelverkan mellan människor och råttor samt fågelmatning. Svaren kommer också att användas i projektet Disappeared, Endangered and Newly Arrived Species: The Human Relationship with the Changing Biodiversity of the Baltic Sea, som studerar relationen mellan människor och den förändrade biodiversiteten. Med respondentens samtycke kommer vi att erbjuda svaren för permanent arkivering i HKTL-arkivet vid Åbo universitet. Material från arkivet kan användas i vidare forskning, undervisning och för museibruk. Alla som undersöker arkivmaterial i uppfyller användarvillkoren och förbinder sig att följa användarreglerna.

Personuppgifterna behandlas på följande grund enligt artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen: Uppgift av allmänt intresse: Vetenskaplig eller historisk forskning.

Personuppgifter i forskningsdata: kön, födelseår, geografisk information om utfodringsplatsen, enkätsvar och bilder om de innehåller personuppgifter. Personuppgifter kommer inte att kopplas till andra uppgifter.

Källor som personuppgifter samlas in från: Enkät. Data kommer inte att samlas in på andra sätt.

Överföring av uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Uppgifter överförs inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagring av personuppgifter: Med respondentens samtycke kommer vi att erbjuda enkätsvaren för arkivering i HKTL-arkivet vid Åbo universitet, där de kommer att lagras permanent. Om uppgifterna inte arkiveras kommer de att lagras i fem år.

Den registrerades rättigheter: Den registrerade har rätt att få tillgång till sina egna uppgifter, att få sina uppgifter rättade och raderade, att begränsa behandlingen av sina uppgifter, att göra invändningar mot behandlingen av uppgifterna. Det är möjligt att göra undantag från vissa av den registrerades rättigheter när personuppgifter behandlas i samband med vetenskaplig forskning och utövandet av rättigheterna skulle göra det omöjligt eller avsevärt försvåra uppfyllandet av ändamålen med behandlingen. Behovet att göra undantag från den registrerades rättigheter bedöms alltid från fall till fall. Den registrerade har rätt att inge klagomål till dataombudsmannens byrå om han eller hondom anser att behandlingen av deras personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagstiftning. Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Det blir inga negativa påföljder för dig, om du avbryter ditt deltagande. Personuppgifterna används inte i automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Skydd av personuppgifter: De uppgifter som behandlas i datasystem skyddas enligt följande: Personuppgifter lagras på Helsingfors universitets datorer och servrar, och användningen av dem begränsas av användarnamn och lösenord. Endast forskarna i de ovan nämnda projekten kommer att ha tillgång till data. Efter undersökningens slut kommer man att erbjuda uppgifterna för arkivering i HKTL-arkivet vid Åbo universitet. Uppgifterna görs tillgängliga för vidare användning i enlighet med arkivets regler.

Denna informarmation ges till forskarsubjektet i samband med enkäten.

Behandling av direkta identifieringsuppgifter: I HKTL-arkivet kommer svaren att arkiveras tillsammans med ett åtagande om användning som gäller intervjun (Haastattelun käyttösitoumus) och som innehåller direkta identifierare. Denna information samt direkta eller indirekta identifierare i intervjuerna och deras transkriptioner skyddas av arkivets användarregler. Forskarsubjektet kan själv bestämma om det är tillåtet att hänvisa till uppgifterna i enkätsvaren genom att använda namn och annan personlig information.