Studieinriktningar (gammal)
Vad du specialiserar dig på inom kandidatprogrammet och magisterprogrammet i pedagogik beror på din studieinriktning.

Gemensamt för alla studieinriktningar vid programmet är teman som människans utveckling, lärande och interaktion, undervisning och handledning, utveckling av arbetsliv och organisationer, ledarskapskompetens samt pedagogisk forskning.

Inom kandidatprogrammet i pedagogik finns det tre svenskspråkiga och sju finskspråkiga studieinriktningar. De olika studieinriktningarna leder till olika behörigheter och kompetenser för arbetslivet. De svenskspråkiga studieinriktningarna är lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare samt allmän pedagogik och vuxenpedagogik. De finskspråkiga studieinriktningarna är lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare, slöjdlärare, lärare i huslig ekonomi, specialpedagogik samt allmän och vuxenpedagogik.

Inom magisterprogrammet finns det utöver de sju finskspråkiga studieinriktningarna endast två svenskspråkiga studieinriktningar, allmän pedagogik och vuxenpedagogik och studieinriktningen för klasslärare, eftersom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik inte direkt ger studierätt att fortsätta till magisterprogrammet.

Du väljer studieinriktning redan i ansökningsskedet. När du får studierätt vid kandidatprogrammet, får du också rätt att fortsätta dina studier vid magisterprogrammet. Undantaget till detta är studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik (både den svensk- och finskspråkiga), där du får studierätt endast vid kandidatprogrammet. Du kan också ansöka direkt till magisterprogrammet om du har avlagt en lämplig lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet eller en annan finsk högskola.

All­män pedagogik och vux­en­pe­da­go­gik (på svenska)

Studierna i allmän pedagogik och vuxenpedagogik fokuserar på människans utveckling och lärande samt pedagogiska processer som ansluter sig till utbildning, undervisning och livslångt lärande. Inom studieinriktningen behandlas frågeställningar som berör

  • individens lärande
  • pedagogikens samhälleliga och globala roll
  • förändrings- och utvecklingsprocesser i organisationer. 

Det är möjligt att fördjupa sig i pedagogiskt ledarskap och planering med fokus på alla olika utbildningsnivåer, både inom den privata och inom den offentliga sektorn.

Det är också möjligt att inrikta sig på småbarnspedagogik i magisterstudierna ifall studenten är intresserad av att arbeta som daghemsföreståndare och är behörig lärare inom småbarnspedagogik från tidigare.

Karriärmöjligheter

Pedagoger inom allmän pedagogik och vuxenpedagogik kan arbeta med planering, forskning, administration, utveckling och utbildning inom den offentliga och den privata sektorn samt inom tredje sektorn. Efter examen kan pedagoger till exempel arbeta med utbildningsplanering och utveckling eller med personaladministration och -utveckling inom organisationer och företag.

En magisterexamen i pedagogik ger behörighet att arbeta som daghemsföreståndare, förutsatt att personen är behörig lärare inom småbarnspedagogik och har tillräcklig ledarskapsförmåga.

Sök till kandidatprogrammet i all­män pedagogik och vux­en­pe­da­go­gik.
Sök till magisterprogrammet (studieinriktningen i allmän pedagogik och vuxenpedagogik).

Klass­lä­ra­re (på svenska)

Den svenskspråkiga studieinriktningen för klasslärare utbildar mångsidiga experter på fostran, undervisning och lärande, som utvecklar sitt eget arbete och utför en viktig  samhällelig uppgift. Utbildningen ger dig de färdigheter som du behöver för att stöda elevers utveckling på lågstadiet och undervisa i de ämnen som hör till grundskolans sex första årskurser. Du får förutsättningar att utveckla ditt eget pedagogiska tänkande och växa in i ett lärarskap som utgår från forskningsbaserad kunskap.

Vid studieinriktningen för klasslärare kan du efter att du har avlagt kandidatexamen fortsätta dina studier direkt vid magisterprogrammet i pedagogik. Pedagogie kandidatexamen och pedagogie magisterexamen i studieinriktningen för klasslärare ger tillsammans behörighet som klasslärare.

Den svenskspråkiga klasslärarutbildningen betonar flerspråkighet, mångfald och social rättvisa. Denna profil genomsyrar hela utbildningen. Utbildningens profilering innebär att du som lärare har beredskap att arbeta i en allt mer språkligt och kulturellt heterogen miljö på ett sätt som främjar elevernas utveckling i ämneskunskaper och språk, deras identitet och deras interkulturella kompetens oberoende av elevens bakgrund.

Du har kunskaper om och praktiska erfarenheter av att arbeta för jämställdhet och socialt rättvisa i skolan.

Sök till kandidatprogrammet för klasslärare.
Sök till magisterprogrammet (studieinriktningen klasslärare).

Lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik (kandidat, på svenska)

Vid den svenskspråkiga studieinriktningen för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik vid kandidatprogrammet i pedagogik studerar du barns uppväxt, utveckling och lärande. Under studierna lär du dig se på småbarnspedagogik från barnets synvinkel och får en insikt i småbarnspedagogikens samhälleliga, kulturella, historiska och filosofiska kontexter. Du sätter dig in i småbarnspedagogikens och förskolepedagogikens målsättningar, innehåll och metoder.

Utöver pedagogiska studier innefattar din examen också studier som ger dig yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning, till exempel barnlitteratur, språkutveckling, matematik, rörelse och musik. Du får praktisk övning och tillämpar den teori du lärt dig under din arbetspraktikperiod vid ett av utbildningens partnerdaghem. I studierna betonas speciellt teman kring mångspråkighet, pluralism och social rättvisa.

Vid studieinriktningen för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik avlägger du lägre högskoleexamen i pedagogik, med särskild fokus på småbarnspedagogik. Examen ger behörighet att arbeta som lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. När du utexamineras som lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik är du en expert på barns uppväxt, utveckling och lärande, och på olika fenomen relaterade till barndomen. Du kan planera, genomföra och utvärdera fostran och undervisning som riktar sig till små barn. Till dina färdigheter som utexaminerad lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik hör också att observera, förstå, handleda, lära och bedöma barn och barngrupper både individuellt och som grupp.

Du kan fortsätta dina studier genom att söka in till studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik. Som lärare inom småbarnspedagogik med magisterexamen i pedagogik kan du få behörighet som daghemsföreståndare.

Sök till kandidatprogrammet för lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik.

Småbarnspedagogik (magister, på finska)

Studieinriktningen i förskolepedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik siktar på att fördjupa din expertis i barndomen, barnets utveckling och inlärning. Du kan söka till studieinriktningen efter att ha fått examen till exempel från studieinriktningen för barnträdgårdslärare vid kandidatprogrammet i pedagogik.

Under studierna förstärker du din expertis i etiska och samhälleliga frågor som berör småbarnspedagogik. Du uppnår en stark vetenskaplig expertis i branschen och får förutsättningar för att självständigt producera och tillämpa vetenskaplig forskning. Vid studieinriktningen väljer du fokus på antingen pedagogik eller administration och forskning. Om du väljer fokus på pedagogik ingår pedagogiska studier för lärare i din examen. Om din tidigare examen är barnträdgårdslärare och du har avlagt grundstudier i specialpedagogik, kan du ansöka om studierätt som specialbarnträdgårdslärare.

När du har avlagt examen har du goda förutsättningar att arbeta med mångsidiga uppgifter inom småbarnspedagogik, till exempel forskning, utbildning, utveckling, ledarskap och administrativa uppgifter. Du kan analysera och bedöma fenomen som anknyter till småbarnspedagogik samt utveckla och bedöma ditt eget arbete från en forskningsbaserad synvinkel. Dessutom har du goda förutsättningar för att aktivt delta i nationellt och internationellt samarbete och bli en opinionsbildare inom småbarnspedagogiken.

Undervisningsspråket är finska men studier kan också erbjudas på svenska och engelska.

Sök till magisterprogrammet i för­sko­le­pe­da­go­gik.

Lä­ra­re i hus­lig eko­no­mi (på finska)

Du som väljer studieinriktningen för lärare i huslig ekonomi utbildar dig till expert i vardagens mångfald. Frågorna som du sätter dig in i behandlar bland annat boende, konsumtion, familj, mat och kost samt teknik. Pedagogie kandidatexamen och pedagogie magisterexamen vid studieinriktningen för lärare i huslig ekonomi ger tillsammans behörighet att arbeta som ämneslärare i huslig ekonomi i den grundläggande utbildningen och gymnasiet. Utbildningen ger också förutsättningar för undervisning inom vuxenutbildningen.

Studierna vid kandidatprogrammet ger dig en bild av hushållet som helhet. Du får grundläggande färdigheter i huslig ekonomi och förutsättningar att använda ett forskande grepp i sitt arbete. Viktiga teman är familj, konsumtion, mat, kost, boende och miljö. Genom dessa ämnen bekantar du dig med en vardag i förändring och hur man hanterar den. Efter att du har avlagt kandidatexamen kan du fortsätta dina studier direkt vid magisterprogrammet i pedagogik.

De mångsidiga prestationssätten stöder utvecklingen och tillämpningen av kritiskt tänkande, argumentering och problemlösningsförmåga. I undervisningspraktiken som du avlägger vid en av universitetets övnings- eller partnerskolor fokuserar du på att utveckla dina pedagogiska färdigheter inom huslig ekonomi.

När du utexamineras är du en ämneslärare eller expert i huslig ekonomi med förutsättningar att använda ett forskande grepp i ditt arbete. Du har förmågan att utveckla, planera och genomföra verksamhet i enlighet med principerna för hållbar utveckling samtidigt som du kan stödja hushållens verksamhet i ett pluralistiskt samhälle. Ditt arbetssätt leder till kreativa och uppfinningsrika lösningar som främjar hållbarhet i vardagen med utgångspunkt i forskning.

Undervisningsspråket är finska men studier kan också erbjudas på svenska och engelska.

Sök till kandidatprogrammet för lä­ra­re i hus­lig eko­no­mi.
Sök direkt till magisterprogrammet.

Slöjd­lä­ra­re (på finska)

Vid studieinriktningen för slöjdlärare utbildar du dig till expert i fostran, undervisning, inlärning och handarbete. Efter att du har avlagt kandidatexamen kan du fortsätta dina studier direkt vid magisterprogrammet i pedagogik.

Med en examen från studieinriktningen för slöjdlärare har du förutsättningar såväl för forskning, expertuppgifter och utveckling i handarbetsbranschen som för undervisning. Kandidat- och magisterexamen vid studieinriktningen ger tillsammans behörighet att arbeta som ämneslärare i slöjd inom den allmänbildande utbildningen (grundskolan och gymnasiet) och inom det fria bildningsarbetet.

Utbildningen är mångsidig, mångvetenskaplig och forskningsinriktad. Ett viktigt mål för studieinriktningen för slöjdlärare är att värna om handarbete och handarbetsfärdigheter som en del av allmänbildningen och livslångt lärande. Ämnesområden i studierna är bland annat växelverkan mellan vetenskapligt tänkande och kunskapsbildningen i anknytning till planerings- och tillverkningsprocesserna, mångmateriell problemlösning, organisering och utvärdering av arbetet, hållbar och etisk konsumtion och en mångdimensionell handarbetskultur.

Vid studieinriktningen för slöjdlärare fördjupar du dig i något mer specifikt område inom handarbete. Dina studier innefattar föreläsningar, studier i grupp och olika projekt. Undervisningspraktiken som du avlägger vid en av universitetets övnings- eller partnerskolor ger dig praktisk erfarenhet och stärker din yrkesidentitet.

Undervisningsspråket är finska men studier kan också erbjudas på svenska och engelska.

Sök till kandidatprogrammet för slöjd­lä­ra­re.
Sök direkt till magisterprogrammet.

Spe­ci­al­pe­da­go­gik (på finska)

Vid studieinriktningen i specialpedagogik utbildar du dig till en mångsidig och flexibel expert med god interaktionsförmåga som förstår specialpedagogikens natur i en bred kontext. I studierna sätter du dig in i människans utveckling, lärande och mottaglighet för undervisning, och i faktorer som stöder och eventuellt utgör en risk för dessa.

Efter att du har avlagt kandidatexamen vid studieinriktningen kan du direkt fortsätta dina studier i specialpedagogik vid magisterprogrammet i pedagogik. När du utexamineras förstår du hur olika förutsättningar och utmaningar påverkar inlärning. Du kan stödja elever med olika inlärningsstilar med hjälp av olika pedagogiska metoder och har färdigheter för att undersöka individuella utvecklingsvägar för lärande, inlärningssvårigheter och hur man förebygger dem. Du har en djup förståelse för hur viktig specialpedagogiken är för att skapa jämlika utbildningsmöjligheter och kan främja planering och genomförande av undervisning med utgångspunkt i olika elevers förutsättningar för lärande.

Vid studieinriktningen i specialpedagogik kan du välja att antingen bli speciallärare eller expert i specialpedagogik. I det första fallet är du behörig att arbeta som speciallärare vid olika läroverk. Om du däremot väljer att bli expert i specialpedagogik, får du färdigheter för olika slags expertuppgifter som kräver gedigna insikter i specialpedagogik.

Studierna fokuserar på att identifiera och stödja elevernas förutsättningar för lärande i alla stadier av deras utveckling. Studierna omfattar såväl biologiska som sociala och samhälleliga dimensioner av människans utveckling. Att lära sig samarbeta med olika yrkesgrupper och familjer med olika bakgrund är en viktig del av studierna. I studierna ingår också planering av undervisning och pedagogiska interventioner samt konsulterande verksamhet inom hela det pedagogiska området.

Sök till kandidatprogrammet i spe­ci­al­pe­da­go­gik.
Sök direkt till magisterprogrammet.