Nya magisterprogrammet ser på hälsovården ur en tvärvetenskaplig vinkel

Nästa höst börjar den efterlängtade magisterutbildningen i hälsovetenskap vid Helsingfors universitet efter en lång paus. Det första året antas 30 studenter till magisterprogrammet för utveckling av hälso- och sjukvården. Av dem som antas krävs en lämplig högskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Hurdant är det nya magisterprogrammet, universitetslektor Jaana-Maija Koivisto vid Medicinska fakulteten?

Det tvååriga magisterprogrammet på 120 studiepoäng har ett starkt fokus på utveckling. Det erbjuder studenterna sådana färdigheter att förstå, undersöka och utveckla hälso- och sjukvården som bygger på vetenskaplig evidens – till exempel det praktiska vårdarbetet eller omfattande processer inom hälso- och sjukvården.

Angreppssättet i studierna är mångvetenskapligt och i programmet ingår kurser som erbjuds av Medicinska fakulteten och andra fakulteter.

Under det första året av utbildningen erbjuds studenterna tre studiehelheter: befolkningshälsa, klinisk vårdvetenskap vid utveckling av hälso- och sjukvården samt multiprofessionell expertis inom social- och hälsovården. Av dessa väljer studenten två helheter.

Det andra året fokuserar studenterna bland annat på forskningsmetoder och på att skriva en avhandling.

Studenterna ansöker direkt till magisterprogrammet. Helsingfors universitet erbjuder inte kandidatstudier i hälsovetenskap.

Magisterprogrammet kan genomföras vid sidan av arbetet. Studiehelheter kan också genomföras vid öppna universitetet.

Varför har programmet tagits fram, utbildningschef Titta Vilanti vid Helsingfors universitet?

En utbildning till magister i hälsovetenskap har redan länge varit efterlängtad vid Helsingfors universitet och i huvudstadsregionen. Här finns en stor befolkning och många arbetsplatser inom branschen, vilket gör att behovet av utbildning är stort.

Vid planeringen av innehållet i magisterprogrammet har vi lyssnat till kompetensbehoven i arbetslivet. Magistrar som är ivriga att utveckla tjänsterna inom vårdarbetet och hälso- och sjukvården är efterfrågade på arbetsmarknaden. De magisterstudier i hälsovetenskap som våra övriga universitet erbjuder är inte specifikt fokuserade på utvecklingsperspektivet såsom magisterprogrammet vid Helsingfors universitet.

Utbildningsmöjligheterna har också betydelse för hälso- och sjukvårdens förmåga att attrahera och behålla arbetskraft. Branschen är attraktiv när det finns möjligheter att utveckla sitt akademiska kunnande och gå vidare i sin karriär till allt mer krävande uppdrag. Studenter som redan är i arbetslivet kan också utnyttja studierna för att utveckla sitt eget arbete.

Det råder brist på yrkeskunnig hälso- och sjukvårdspersonal både i Finland och i världen. Genom att organisera magisterprogrammet deltar Helsingfors universitet i att lösa detta problem.

Magisterprogrammet erbjuder också en ny möjlighet för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som överväger att studera vidare och som redan har en examen i social- och hälsovård på kandidatnivå.

Vilken bakgrund ska sökanden ha?

Titta Vilanti: Den som ansöker om en studieplats ska ha en lämplig examen inom social- och hälsovården, yrkeshögskoleexamen eller kandidatexamen i hälsovetenskaper. Vi förutsätter inte tidigare arbetserfarenhet, så det går att ansöka till exempel direkt från en yrkeshögskola.

Studenterna antas på basis av ett skriftligt urvalsprov som bland annat testar kunskaper från tidigare utbildning. Provet kräver ingen läsning av litteratur på förhand.

Från och med år 2024 går det att ansöka om en plats som examensstuderande inom magisterprogrammet också via öppna universitetet efter att ha genomfört studiehelheter där.

Vem passar utbildningen?

Jaana-Maija Koivisto: Programmet lämpar sig särskilt för yrkespersoner inom hälso- och sjukvården som är ivriga på utveckling och som vill tillämpa forskningsbaserad kunskap i praktiken. Studierna passar dem som känner entusiasm inför förändringar och vill erbjuda sin kompetens till hela sin arbetsgemenskaps nytta.

Utveckling innebär alltid att vi står inför något nytt och okänt, och därför är det till fördel att studenten också har uthållighet och förmåga att stå ut med osäkerhet och försökskultur. Försök, misstag; nya försök och framgång.

Hur kommer studierna inom magisterprogrammet att se ut?

Jaana-Maija Koivisto: I studierna utnyttjas en hel del virtuell pedagogik på ett mångsidigt sätt. Vi har till exempel distansföreläsningar, interaktiva uppgifter och virtuella simulationer. Att skapa en gruppanda bland studenterna är viktigt också vid distansstudier.

Titta Vilanti: Det första årets studier kan i regel genomföras på distans, till exempel vid sidan av arbetet.

Det andra året har något mer närundervisning. Då är fokus på utvecklings- och ledarskapsstudier, forskningsmetoder, skrivande av avhandling samt praktik som fokuserar på utveckling.

Också det andra årets studier har planerats så att de kan genomföras vid sidan av arbete.

Vilka uppgifter kan utexaminerade magistrar arbeta med?

Titta Vilanti: Arbetsutsikterna inom branschen är utmärkta. Hälso- och sjukvården är en bransch som utvecklas konstant. Det finns gott om arbete för magistrar i hälsovetenskap som är insatta i förändring och utveckling.

Jaana-Maija Koivisto: Den framtida karriären kan vara till exempel på välfärdsområdena inom kliniskt vårdarbete, som expertsjukskötare eller expert i kliniskt vårdarbete, som chef eller i olika ledningsuppgifter.

Magistrar kan också arbeta som projektchefer, projektanställda eller forskare i olika utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården. Experter i hälsovetenskap kan också skapa sin karriär inom företag som tillverkar hälsoteknologi eller producerar digitala tjänster.

Likaså kan magistrar i hälsovetenskap bli forskare vid ett universitet eller forskningsinstitut. När magisterprogrammet kommer igång kommer det också att vara möjligt att doktorera i hälsovetenskap vid Helsingfors universitet.

 

Magisterprogrammet för utveckling av hälsovården

Programmet ger ett helhetsperspektiv på utvecklingen av hälsovården och servicesystemet. Programmet fokuserar på kunskapsbasen inom hälsovetenskaper, viktiga forskningsmetoder inom hälsovårdssektorn, ledarskap och forskningsområden inom hälsovårdssektorn. Även forskningsbaserad utveckling och expertis inom hälsovårdssektorn behandlas ur ett mångvetenskapligt perspektiv.