Programmets uppbyggnad

Gemensamma obligatoriska studier för hela programmet 10 sp

 • Vetenskapligt tänkande i samhället, 5 sp
 • Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i Norden, 5 sp

Fördjupade studier i det valda vetenskapsområdet 50 sp

 • pro gradu-avhandlingsseminarium I och II, 10 sp
 • valbara metodstudier, 5 sp
 • fördjupade metodstudier, 5 sp

Arbetslivsorientering, 5-10 sp

Pro gradu-avhandling, 30 sp

Valbara studier, 20-25 sp

Stu­di­e­hel­het för jour­na­li­stik och kommunikation

Gemensamma obligatoriska studier för hela programmet 10 sp

 • Vetenskapligt tänkande i samhället, 5 sp
 • Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i Norden, 5 sp

Fördjupade studier i journalistik och kommunikation, 50 sp

 • Magisterseminarium I och II, 10 sp
 • Valbara metodstudier, 5 sp
 • Fördjupade metodstudier, 5 sp

Fördjupade studier inom eget vetenskapsområdet, 30 sp

 Obligatorisk

 • Synvinklar på medie- och kommunikationsforskning, 5 sp

Valbara 25 sp

Studieavsnitt i journalistik

 • Crises Journalism and Communication, 5 sp
 • Data Journalism, 5 sp
 • Reportaget som genre och praktik, 5 sp
 • Arbetsledning och konceptplanering, 5 sp
 • GPC Media, Activism and Social Change, 5 sp
 • GPC New Forms of Mediated Participation, 5 sp

Studieavsnitt i kommunikation

 • Genus, journalistik och kommunikation II, 5 sp
 • Political Communication, 5 sp
 • Communication Ethics, 5 sp (Viestinnän etiikka)
 • Kommunikation i hållbar utveckling, 5 sp
 • Interkulturell kommunikation, 5 sp
 • Retorisk analys, 5 sp

Arbetslivsorientering, 5-10 sp

 • Arbetsledning och konceptplanering, 5 sp

Pro gradu-avhandling, 30 sp

Valbara studier, 20- 25 sp

 

Stu­di­e­hel­het för social­psy­kolo­gi

Gemensamma obligatoriska studier för hela programmet 10 sp

 • Vetenskapligt tänkande i samhället, 5 sp
 • Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i Norden, 5 sp

Fördjupade studier i socialpsykologi 50 sp

 • pro gradu-avhandlingsseminarium I och II, 10 sp
 • valbara metodstudier som stöder gradun, 5 sp
 • fördjupade metodstudier, 5 sp

Fördjupade studier inom eget vetenskapsområde, 30 sp (alla valbara):

 • Gruppdynamik II: Att leda grupper, 5 sp
 • Work and Organizational Psychology II: Power relations and intersectionality, 5 sp
 • Trauma and Narrative, 5sp
 • Personlighetsstörningar i social kontext, 5 sp
 • Socialisation och identitetsproblematik i det senmoderna samhället, 5 sp
 • Moral and Political Psychology, 5 sp
 • Fördjupning i ett centralt socialpsykologiskt forskningsområde I, 5 sp
 • Fördjupning i ett centralt socialpsykologiskt forskningsområde II, 5 sp

Valbara från andra magisterprogram:

 • The Social Psychology of Intergroup Relations, 5 sp
 • Käyttäytymisen muutos, 5 sp
 • Agency, 5 sp

Arbetslivsorientering, 5-10 sp

Pro gradu-avhandling, 30 sp

Valbara studier, 20-25 sp

 

Stu­di­e­hel­het för so­ci­o­lo­gi

Gemensamma obligatoriska studier för hela programmet, 10 sp

 • Vetenskapligt tänkande i samhället, 5 sp
 • Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i Norden, 5 sp

Fördjupade studier i sociologi, 50 sp

 • pro gradu-avhandlingsseminarium I och II, 10 sp
 • valbara metodstudier som stöder gradun, 5 sp
 • fördjupade metodstudier, 5 sp

Fördjupade studier inom eget vetenskapsområde, 30 sp:

Obligatoriska, 10 sp

 • Orientoiva seminaari (i samarbete med sosiaalitieteiden maisteriohjelma)
 • Key concepts in Sociology (i samarbete med sosiaalitieteiden maisteriohjelma)

Valbara, 20 sp

En av följande tre bör väljas:

 • Gender in Society/Genus i samhället II
 • Kultursociologi
 •  An Introduction to Migration and Ethnic Relations

Av följande väljs fritt (ordnas ej varje år):

 •  Sociology of Work, 5 sp
 • Multiculturalism and integration policies in the Nordic welfare states, 5 sp
 •  Immigration and International Migration, 5 sp
 • Diasporas, Transnationalism and Refugees, 5 sp
 • Postkoloniala teorier, 5 sp
 • Gender and Race, 5 sp

Arbetslivsorientering, 5-10 sp

Pro gradu-avhandling, 30 sp

Valbara studier, 20- 25 sp

Stu­di­e­hel­het för so­ci­alt ar­be­te

Gemensamma obligatoriska studier för hela programmet, 10 sp

 • Vetenskapligt tänkande i samhället, 5 sp
 • Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i Norden, 5 sp

Fördjupade studier i socialt arbete, 50 sp

 • pro gradu-avhandlingsseminarium I och II, 5 sp
 • valbara metodstudier som stöd för gradu, 5 sp
 • fördjupade metodstudier

Fördjupade studier inom eget vetenskapsområde, 30 sp (alla obligatoriska):

 • Intersektionalitet i socialt arbete
 • Ojämlikhet och utanförskap
 • Migration, Welfare States and Institutional Practices
 • Socialarbetets påverkningsmöjligheter och effekter
 • Ledarskap inom social- och hälsovården, 5 sp
 • Praktikforskning I, 5 sp

Arbetslivsorientering, 10 sp (obligatoriska för vetenskapsområdet)

 • Praktikforskning II, 5 sp
 • Mångfacetterat samarbete inom social- och hälsovården, 5 sp

Pro gradu-avhandling, 30 sp

Valbara studier, 20 sp

Stu­di­e­hel­het för stats­ve­ten­skap

Gemensamma obligatoriska studier för hela programmet, 10 sp

 • Vetenskapligt tänkande i samhället, 5 sp
 • Aktuella samhällsvetenskapliga frågor i Norden, 5 sp

Fördjupade studier i statskunskap, 50 sp

 • pro gradu-avhandlingsseminarium I och II, 10 sp
 • valbara metodstudier som stöder gradun, 5 sp
 • fördjupade metodstudier, 5 sp

Fördjupade studier inom eget vetenskapsområde, 30 sp:

Obligatoriska, 10 sp

 • Politikens och förvaltningens teori (inkl. ISP), 10sp

Valbara 20 sp

 • Political Communication, 5 sp
 • Governing Online Communication, 5 sp
 • Politikens utfall: implementering, utvärdering och granskning, 5 sp
 • Strategiskt handlande i politiken, 5 sp
 • Demokratins analysinriktningar, 5 sp
 • Nordisk politik i ett jämförande perspektiv, 5 sp
 • Borders of Europe: EU Integration and Beyond, 5 sp
 • Politics of Immigration, 5 sp

Samt högst en (5 sp) av följande kurser:

 • Euroopan unionin tutkimus, 5 op
 • Populismi ja politiikka, 5 op
 • New Forms of Mediated Participation, 5 op
 • Media, Activism and Social Change, 5 op

Arbetslivsorientering, 5-10 sp

Pro gradu-avhandling, 30 sp

Valbara studier, 20-25 sp