Programmens struktur

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie består av grundstudier och ämnesstudier, som stöds av examens allmänna studier, språkstudier och valfria studier. Ämnesstudierna är ordnade i sex tematiska helheter, som presenteras nedan.

Utbildningsprogrammet för juris magister består av obligatoriska studier, språkstudier, valfria studier samt fördjupade studier. De valfria studierna följer den indelning i tematiska helheter som ingår i utbildningsprogrammet för rättsnotarie.

De obligatoriska ämnesstudierna i utbildningsprogrammet för rättsnotarie har organiserats i sex tematiska helheter. En tematisk helhet räcker en termin.

Första årets helheter

 • Offentlig rätt
 • Privaträtt I

Andra årets helheter

 • Privaträtt II 
 • Straff, process, förvaltning, miljö

Tredje årets helheter

 • Ekonomi, samhälle och rätt
 • Juridikens allmänna studier

Språkstudierna avläggs vid sidan om de obligatoriska ämnesstudierna. Den rekommenderade tidpunkten för att avlägga valfria studier är tredje läsåret och studeranden fortsätter avlägga valfria studier i magisterexamen.

4. året av den juridiska utbildningen (60 sp)

Allmänna studier (10 sp)

 • Språkstudier 5 sp
 • Juridikens forskningsmetoder och -färdigheter 5 sp

Studier gemensamma för alla studieinriktningar (10 sp, du bör avlägga två av nedan nämnda avsnitt)

 • Rätt och samhälle 5 sp
 • Rättskulturer och rättsjämförelse 5 sp
 • Rättslig konflikthantering och alternativ tvistlösning 5 sp

Valfria studier (40 sp)

 • Valfria studier (5 eller 10 sp (5 + 5 sp) / studieavsnitt) 35 sp
 • Arbetslivsperiod 5 sp

Du kan avlägga valfria studier ur fakultetens undervisningsutbud (valfria studier, praktiska färdigheter, rättsfallstävlingar) och genom studier vid en annan fakultet vid ett inhemskt eller utländskt universitet.

Vi rekommenderar att studentutbytet genomförs under det fjärde studieåret.

5. året (60 sp)

Fördjupade studier 60 sp

 • Projektseminarium 10 sp
 • Projekttentamen 10 sp
 • Skriftliga arbeten som stöder avhandlingsprojektet 5 sp
 • Valfria studier 5 sp
 • Fördjupade studier: avhandling 30 sp

I tematiska helheten offentlig rätt studeras fyra sammanhängande rättsområden: statsförfattningsrätt, offentlig europarätt, allmän förvaltningsrätt samt internationell rätt.

Obligatoriska ämnesstudier

Tematiska helheten offentlig rätt börjar genast efter grundstudiernas föreläsningsserie och avläggs under rättsnotariestudiernas första höst, från slutet av september till december. I helheten behandlas bland annat utgångspunkterna för Finlands konstitutionella system samt både det nationella och det internationella systemet för grundläggande och mänskliga rättigheter, grunderna för EU:s rättsordning, förvaltningsrättens allmänna läror och offentlighetsprincipen samt den internationella rättens grunder. Helhetens mål är att skapa en rättslig översikt över hur staten och dess institutioner fungerar självständigt, i förhållande till sina medborgare och som en del av Europeiska unionen och det internationella samfundet.

Valfria studier

I de valfria studierna som anknyter till den tematiska helheten offentlig rätt kan du studera bl.a.:

 • konkurrensrätt
 • europarätt
 • människorättskonventioner
 • internationell rätt ur olika rättsområdens perspektiv.

I den tematiska helheten privaträtt I studeras i ämnesstudierna fem sammanhängande rättsområden: avtalsrätt, allmän obligationsrätt, sakrätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt samt insolvensrätt. Helhetens ämnesstudier avläggs under första årets vårtermin.

Obligatoriska ämnesstudier

Privaträtt I -helhetens rättsområden fastställer grunden för individers och samfunds rättsliga ställning i privaträttslig mening. Med privaträttsliga rättsförhållanden avses individers och samfunds förhållanden till övriga privata aktörer. Till privaträttsliga rättsförhållanden hör

 • skuldförhållanden, som granskas i avtalsrättens och den allmänna obligationsrättens studieavsnitt
 • äganderätten och övriga rättsförhållanden anknutna till sakrätter, vilka behandlas inom sakrätten, samt
 • familjeförhållanden och till dem anknutna förmögenhets- och personrättsliga frågor, vilka man bekantar sig med i familje- och kvarlåtenskapsrätten.  

Insolvensrättens fokus ligger istället på problematiken kring hur privaträttsliga rätter, till exempel borgenärens rätt att få betalning för sin fordran eller pantägarens rätt till panten, genomförs i situationer där den part kraven riktas mot är insolvent.

Valfria studier

I de valfria studierna som anknyter till privaträtt I -helheten kan du studera bl.a.:

 • barnrätt
 • kvarlåtenskaps- och äktenskapsrätt
 • idrottsrätt
 • kommunikations- och informationsrätt.

Är du intresserad av hur marknadens effektiva fungerande säkerställs? Eller vad den till upphovsrätten hörande paternitetsrätten är, hur man ansöker om patent och vilka uppgifter ett varumärke har? Vet du hurdana rättigheter en konsument har, på vilka grunder en arbetstagare kan uppsägas eller vilket lands lag som reglerar tvister mellan personer som bor i olika EU-länder?

Obligatoriska ämnesstudier

I tematiska helheten privaträtt II fortsätter studierna inom de privaträttsliga rättsområdena. Helhetens studier avläggs under andra årets hösttermin. I privaträtt II -helheten bekantar du dig under fem studieavsnitt med olika rättsområden som fastställer ramarna för individers och företags verksamhet. I marknadsrätten ligger huvudvikten på konkurrensrätt. I EU:s inremarknadsrätt granskas de fyra friheterna inom EU samt EU-regleringen gällande statliga stöd och offentliga upphandlingar. I immaterialrätten begrundas immateriella rättigheter och i konsumenträtten förhållanden mellan näringsidkare och konsumenter bland annat i samband med marknadsföring. Arbetsrätten studeras i två delar genom att granska dess individuella och kollektiva sidor. Vidare ger den internationella privaträtten redskap för att granska gränsöverskridande rättsförhållanden.

Valfria studier

I de valfria studierna som anknyter till privaträtt II -helheten kan du studera bl.a.:

 • socialrätt
 • upphovsrätter
 • rättsområdena för helhetens ämnesstudier ur ett fördjupande perspektiv.

I den tematiska helheten straff, process, förvaltning, miljö studeras fyra sammanhängande rättsområden: straffrätt, processrätt, förvaltningsförfarande- och förvaltningsprocessrätt samt miljörätt. Helhetens studier avläggs under andra läsårets vårtermin.

Obligatoriska ämnesstudier

I helheten behandlas följande ämnesområden i olika studieavsnitt:

 • straffrättens allmänna läror, det straffrättsliga påföljdssystemet samt europeisk och internationell straffrätt.
 • rättegång och alternativa tvistlösningssätt, såsom skiljeförfarande och medling.
 • grunderna för god förvaltning, omprövningsförfarandet samt rättegång i förvaltningsärenden.
 • miljörättens allmänna läror, reglering och teori för rättsligt beslutsfattande.

Valfria studier

I de valfria studierna som anknyter till den tematiska helheten straff, process, förvaltning, miljö kan du studera bl.a.:

 • klimaträtt
 • kriminalistik
 • rättspsykologi
 • samt öva på åklagararbete och rättegångsprocesser.

Studierna i den tematiska helheten ekonomi, samhälle och rätt avläggs under tredje årets hösttermin.

Obligatoriska ämnesstudier

I den tematiska helheten ekonomi, samhälle och rätt behandlas rättens samband med ekonomin, företagande och etik samt företags-, värdepappersmarknads- och bokslutsrätt samt skatterätt. Helhetens mål är att ge studeranden en bild av hur ekonomin fungerar samt innehållet av och förhållandena i regleringen av ekonomin. I centrum för helheten står företagens organisering till samfund, olika samfundstyper och deras reglering, regleringen gällande bokföring och bokslut, värdepappersmarknadens funktion och reglering samt både nationell och internationell skatterätt.

Valfria studier

I de valfria studierna som anknyter till den tematiska helheten ekonomi, samhälle och rätt kan du studera bl.a.:

 • värdepappersmarknadsrätt
 • aktiebolagsrätt
 • rättsliga problem relaterade till systemet för mervärdesskatt eller företagsbeskattning.

Den tematiska helheten juridikens allmänna studier avläggs under tredje årets vår.

Obligatoriska ämnesstudier

Den tematiska helheten juridikens allmänna studier ger en uppfattning om den europeiska rättshistorians stora linjer och rättsliga förändring i dess samhälleliga kontext. Kursen introducerar studerande i den moderna rättens struktur, begrepp, principer och rationalitet samt systematiserar de problem som rättens europeisering och globalisering orsakar åt den moderna rätten. Samtidigt får studerande en helhetsbild över det rättsliga tänkandets idé- och begreppshistoria samt över juridiken som en vetenskap och praxis.

Valfria studier

I de valfria studierna som anknyter till den tematiska helheten juridikens allmänna studier kan du studera bl.a.:

 • rättsfilosofi
 • rättshistoria
 • komparativ rätt
 • rättssociologi.