Studieinriktningar

Kandidatprogrammet i konstforskning ger en övergripande orientering på konstforskningens breda fält. I början av studierna väljer du ett område inom konstforskningen, en studieinriktning, som du specialiserar dig på. Studieinriktningarna är film- och televisionsforskning, estetik, musikvetenskap, teatervetenskap och allmän litteraturvetenskap. Därutöver kan du välja också helheter inom andra områden i konstforskning eller valbara studier i andra kandidatprogram. Om du studerar allmän litteraturvetenskap kan du också specialisera dig för att bli lärare i modersmål (finska) och litteratur. Studierna gör det möjligt att avlägga en mycket individuell och mångvetenskaplig examen.

Inom allmän litteraturvetenskap forskar man i världslitteraturen med fokus på de stora västerländska språkområdenas litteratur. Man undersöker hur litteraturen föder betydelser och vilka uppgifter litteraturen har haft i kultur och samhälle genom tiderna. Man utvecklar olika metoder att undersöka litteratur för att fånga litteraturens mångformighet. Forskningen kan handla till exempel om olika litteraturgenrers problematik, frågor kring narrativitet, gränsdragning mellan fiktiva och icke-fiktiva texter och intertextualitet.

Kandidaterna och magistrarna i allmän litteraturvetenskap arbetar till exempel i kulturförvaltning, med reklam, medier och inom förlagsbranschen. Flera författare har också studerat allmän litteraturvetenskap.

Om du vill specialisera dig som lärare i modersmål (finska) och litteratur kan du fortsätta dina studier i magisterprogrammet i litteraturforskning eller i magisterprogrammet i konstforskning.

Information om forskning och forskare finns på humanistiska fakultetens vetenskapssida.

Inom estetiken undersöks filosofiska frågor kring konst och skönhet. Vid sidan av den mer traditionella konstforskningen har under den senaste tiden nya viktiga ämnen varit olika slags miljöfenomen och vardagsföreteelser och frågor kring de olika sätt att observera och uppleva som utmärker den moderna världen. Estetikens forskningsämnen kan därför tangera också andra discipliner som till exempel sociologi, psykologi och kulturforskning.

Studierna i estetik ökar dina grundläggande färdigheter i kritisk granskning och mångsidig kulturell självförståelse. Du kan tillämpa dina kunskaper i estetik och din genom studier utökade omdömesförmåga på många arbetsuppgifter till exempel i kulturinstitutioner, konstkritik, undervisning samt arbetsuppgifter kring miljö och media.

Information om forskning och forskare finns på humanistiska fakultetens vetenskapssida.

Musikvetenskap innebär systematisk, historisk och kulturell utforskning av musik och musikutövning. Studierna i musikvetenskap ger orientering inom olika musikstilar och musiktraditioner, studieavsnitt i teori och musikanalys, orientering i teori i forskning och metodologi samt självständig tillämpning av kunskaperna.

Inom musikvetenskapen forskar man bland annat om kompositörer i finländsk musik och deras produktion samt i musiklivets historia i ett kulturellt och etnomusikologiskt perspektiv.

Musikvetenskapen ger möjligheter till olika arbetsuppgifter inom medier, kulturförvaltning, allmän förvaltning eller musikproduktion.

Information om forskning och forskare finns på humanistiska fakultetens vetenskapssida.

Teatervetenskapen utforskar teaterns olika uttryck och former som en del av det omgivande samhället. Forskningen gäller också teaterns historia, teori och forskningsmetoder samt de framställande konstarternas ställning och betydelse i vårt samhälle. Inom teatervetenskapen analyseras också föreställningar, manuskript, skådespelarnas och regissörernas arbete liksom andra komponenter i föreställningen. Den som forskar i teater och teaterföreställningar behöver också kunna förstå vardagliga fenomen, eftersom performativitet är en ökande samhällsföreteelse. Till exempel kan sociala medier ge individer en möjlighet att uppträda och nå en publik.

I kandidatstudierna lär du dig att undersöka teatern som en omfattande helhet och du får teoretiska och praktiska färdigheter som gör det möjligt att arbeta i många slags arbetsuppgifter. Kandidaterna och magistrarna kan arbeta till exempel som informatörer, teatersekreterare, journalister samt i olika expertuppgifter i konstorganisationer och i kulturförvaltning.

Information om forskning och forskare finns på humanistiska fakultetens vetenskapssida.

Inom televisions- och filmforskningen undersöks filmens förhållande till verkligheten och till andra konstarter och representationens problematik överhuvudtaget. Film och television betraktas som både uttrycksmedel och kraftfulla samhällsfenomen. Utöver den mer teoretiska betraktelsen angrips flera ämnen i korta inblickar. I forskningens centrum ligger också bredare estetiska frågor liksom filmens och televisionens anknytning till samhället.

Information om forskning och forskare finns på humanistiska fakultetens vetenskapssida.