Karriär

I arbetslivet finns filosofiutexaminerade inom ett flertal olika arbetsuppgifter. Många skaffar sig lärarbehörighet eller fortsätter sina studier som doktorander med forskningsarbete i sikte. Härutöver arbetar filosofialumner med många olika slags statliga och kommunala arbeten liksom expert- eller chefsuppgifter inom företag och medborgarorganisationer. Efter universitetsreformen år 2017 ska studenternas arbetslivskompetenser uppmärksammas ännu mer i färdighetsinriktade kurser.

Filosofistudenter i arbetslivet

Personer med högskoleexamen i filosofi hittar man på många ställen i arbetslivet. Det är inte bara studieinriktningen som bestämmer den framtida karriären, mycket viktigt är arbetslivserfarenhet, praktik och övriga studier liksom arbetslivsrelaterad kunskap och kompetens med mera. Kontakter med arbetsgivare under studietiden är en väg för studenten att få arbete. En egen aktiv inriktning mot arbetslivet och arbetssökande har stor betydelse.

Bland de utexaminerade hittar man yrken som webbinformatör, chefredaktör, utbildare, rekryteringschef, museidirektör, kulturchef och nyhetschef. Examen ger beredskap för många slags informations-, utbildnings-, planerings- och förvaltningsuppgifter inom stat, kommun, privata organisationer och företag. Bibliotek, arkiv, kulturföreningar och museer är de traditionellt vanligaste arbetsgivarna, men allt fler filosofer hittar arbete i affärslivet och it-branschen. Utexaminerade kan också arbeta som forskare vid universitet och olika forskningsprojekt.

Titta närmare på var utexaminerade landat i arbetslivet: Töissä.fi.

Nyttan med filosofistudier

Studier i filosofi ger kompetens för arbete där man behöver förmåga att analysera begrepp, presentera alternativa tanke- och handlingssätt och lösa problem. De utexaminerade arbetar på olika områden i kulturlivet, såsom inom förvaltning och planeringsuppgifter. Studenten kan också utbilda sig till ämneslärare i filosofi eller arbeta som forskare i filosofi.

Enligt en undersökning, gjord i samband med en publik, har filosofer arbetat bland annat som kundserviceansvariga, chefer, författare, planerare, biblioteksanställda, forskare, regissörer, företagare inom reklambranschen, koordinatorer, utbildningsplanerare, föreningssekreterare, produktchefer, specialkonsulter och förlagsredaktörer. Den här undersökningen ger bara en antydan om de utexaminerades arbetsmarknader, eftersom många utexaminerade inte besvarat enkäten. Alla olika slags karriärmöjligheter öppnar sig först efter att man har fått arbetserfarenhet och kunskap och skapat nätverk.