Professorinstallationen

I samband med att professorerna tillträder sitt ämbete vid Helsingfors universitet håller de en offentlig installationsföreläsning.

På dagen för installationen samlas de tillträdande professorerna kl. 13.50 i rektors mottagningsrum (univer¬sitets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33, 2 vån, nya sidan) för att träffa universitetets ledning.

Installationsföreläsningarna inleds kl. 14.15. Föreläsningar hålls samtidigt i flera salar. Före varje föreläsning presenterar dekanus eller prodekanus kort den professor som skall installeras i sitt ämbete.

Efter att alla föreläsningar hållits är det samling i korridoren mot lärarnas tidningssal på huvud-byggnadens gamla sida och uppställning för procession. Processionen leds av kansler, rektorerna och förvaltningsdirektören. Dekanerna och installanderna ställer upp sig efter dem i fakultetsordning (teologiska, juridiska, medicinska, humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, farmaceutiska, biovetenskapliga, beteendevetenskapliga, statsvetenskapliga, agrikultur-forstvetenskapliga och veterinärmedicinska fakulteten).

I solennitetssalen börjar ceremonin med tal av kansler till installanderna. Härefter håller en av installan¬derna sin föreläsning i solennitetssalen. Efter denna installationsföreläsning delar kansler ut utnämnings¬breven. Festligheten börjar och avslutas med ett musikframträdande.

Efter ceremonin inbjuder universitetet alla åhörare till en mottagning i foajén och lärarkaféet.

Installationsföreläsningen

Installationsföreläsningen är en populärt hållen presentation för universitetssamfundet och den övriga publiken av de centrala frågorna inom det egna vetenskapsområdet. En enskild föreläsning räcker 20 minuter.

Installandernas klädsel

Männen klär sig i frack (svart väst och vit fluga) och kvinnorna i svart dräkt. Präster kan bära prästdräkt. De som disputerat utomlands kan ha doktorsklädsel från det universitet där de disputerat. Var god tag med doktorshatten.

Professorsinstallation 2 december

Program (pdf)

Förfrågningar
Kanslers sekreterare
Kirsi Petersen-Jessen
tel. (09) 191 22670
kirsi.petersen-jessen@helsinki.fi