Forskningsprofil

Forskningen vid pedagogiska fakulteten inriktar sig på människans tillväxt, utveckling, beteende och lärande. Perspektivet är samhällsvetenskapligt, gemenskapsinriktat och individuellt. Forskningen fokuserar på utbildningssystem och inlärningsmiljöer samt läroämnen och elever. Fakulteten producerar ny kunskap som kan användas för att utöka det kulturella och sociala kapitalet i det föränderliga samhället för individens och mänsklighetens väl.

Fostran, samhälle och kultur (den finländska skolan och utbildningspolitiken, fostran och utbildning, arbete, organisationer och utveckling, aktivitet, aktörskap och delaktighet, jämlikhet, genus och globalt ansvar, färdigheter, design och konst i varierande former).

Lärande och interaktion (undervisningsplanen, lärande, undervisning, lärmiljöer, inlärningsfärdigheter, inlärningssvårigheter, utveckling, interaktion, innovativa metoder, lärande utgående från vetenskapsområdet dvs. ämnesdidaktik, gruppers lärande och expertis).

Människan i en värld av förändring

Pedagogiska fakultetens "Learning in the Digital World (LEAD)" är en av fem teman i den strategiska forskningsområden "Människan i en värld av förändring".

HELSUS

Pedagogiska fakulteten är en av de sju HELSUS fakultet.

JustEd

Nordic Centre of Excellence of Justice Through Education var en spetsforskningsenhet som koordineras av Helsingfors universitet och finansieras av NordForsk för perioden 2013–2018. I spetsforskningsenheten medverkar 140 forskare från nio länder.