Doktorandstudier vid pedagogiska fakulteten

Målet med den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen är att studenterna

  • gör sig grundligt förtrogna med sitt forskningsområde och dess samhälleliga betydelse,
  • uppnår förmågan att självständigt och kritiskt tillämpa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap inom sitt forskningsområde,
  • gör sig väl förtrogen med utvecklingen, grundproblemen och forskningsmetoderna inom sitt område och
  • förvärvar sådan kännedom om allmän vetenskapsteori och om andra vetenskapsområden med anknytning till forskningsområdet som gör det möjligt att följa utvecklingen inom dem.

Studenter som har antagits till påbyggnadsutbildning för att avlägga doktorsexamen ska genomföra studierna inom påbyggnadsutbildningen, uppvisa självständigt och kritiskt tänkande på sitt forskningsområde, samt avfatta en doktorsavhandling och offentligt försvara den.

Den målsatta tiden för avläggande av doktorsexamen är fyra år. Påbyggnadsutbildningen förutsätter att påbyggnadsstuderanden har initiativförmåga och genomför arbetet med doktorsavhandlingen på ett planmässigt sätt. Examen består av doktorsavhandlingen och andra studier (40 sp). Doktorsexamen ger färdigheter att arbeta med krävande akademiska uppdrag och med olika samhällsuppdrag i egenskap av sakkunnig.

Ansökningsanvisningarna finns på doktorandprogrammens sidor, se nedan.

Pedagogiska fakulteten koordinerar två doktorandprogram 

I gemensam ansökan och i separat antagning kan du ta emot endast en högskoleplats från och med 1.8.2016. Bestämmelsen om en högskoleplats inbegriper då alla utbildningar som leder till högskoleexamina.

Bestämmelsen i korthet:

  • Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma termin.
  • Bestämmelsen gäller också studier för högskolornas påbyggnadsexamina; licentiat och doktorsexamina.
  • Bestämmelsen gäller inte om du tar emot en högskoleplats inom ansökan om överflyttning.

Du kan ha studierätt för flera examina, dvs. flera studieplatser inom utbildning som leder till högskoleexamen, men utbildningar måste börja under olika terminer.