Ansökan
Öppna universitetsleden, våren 2018 (Helsingfors universitet)
Ansökningstid
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande)
10 (0)

Du kan söka i öppna universitetsleden om du har deltagit i öppen universitetsundervisning vid ett finländskt universitet. Även personer som inte har avlagt studentexamen eller en annan examen på andra stadiet kan söka till examensstudier via öppna universitetsleden. Sökande som blir antagna får rätt att avlägga politices kandidatexamen. Efter avlagd examen har du rätt att fortsätta studierna för politices magisterexamen i det svenskspråkiga programmet ”Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper” utan att skilt behöva ansöka om studierätt.

Till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper kan via öppna universitetsleden beviljas studierätt till högst 10 studerande varav högst 2 till inriktningen socialt arbete. 

Sökande som har avlagt en tidigare högskoleexamen ska i första hand ansöka i magisterantagningen.

Minimikrav för antagning

Du kan antas endast om följande behörighetskrav uppfylls:

  • du har inte en gällande rätt att avlägga högskoleexamen i Finland vid ansökningstidens utgång*
  • du lämnar in ansökan med eventuella bilagor inom den utsatta tiden
  • du har genomfört minst 60 studiepoäng vid ett finländskt öppet universitet

 * När ansökningstiden går ut, kontrollerar Helsingfors universitets ansökningsservice i prestationsregistret om du har en gällande rätt att avlägga examen. Observera också att både sådana rätter att avlägga examen som kan återställas och sådana rätter till vilka man kan ansöka om förlängning räknas som gällande rätter att avlägga examen.

I ovanstående 60 studiepoäng ska ingå:

- minst 25 sp inom ett eller flera av de vetenskapsområden som ingår i programmet i samhällsvetenskaper med minst det vägda medeltalet 3,0 (=god) enligt betygsskalan 0-5.

- den som söker till inriktningen socialt arbete ska ha genomfört minst grundstudier (25 sp) i socialt arbete med minst det vägda medeltalet 3,0 (=god) enligt betygsskalan 0-5. Grundstudierna ska vara bundna till en helhet.

 

Studierna ska vara avlagda senast 19.4.2018. Studierna ska kunna ingå i politices kandidatexamen i kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.

Följande studier tas inte i beaktande:

- studier som redan ingår i en examen

- studier som är avlagda för mer än 10 år sedan vid utgången av sista ansökningsdatum 28.3.2018.

Du måste också uppfylla högskolans behörighetskrav på kunskaper i svenska.

Språkprovet i svenska

Språkprovet är avsett för dem som inte på annat sätt har språklig behörighet för studier vid högskolan.

Språkprovet i svenska ordnas i högskolans utrymmen måndag 23.4.2018, och godkänt resultat i provet berättigar att ansöka om inträde till högskolan. Närmare information om provet i svenska och anmälningsblankett. Resultatet i provet i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan är i kraft tre år. Godkänt prov i svenska vid Åbo Akademi och Svenska Handelshögskolan från samma år eller från de två föregående åren berättigar också till att ansöka om inträde till högskolan.

Antagning

Vid antagningen beaktas de genomförda studiernas motsvarighet i fråga om innehåll och studieframgången i de studier som ingår i utbildningsprogrammet. Universitetet bedömer inte de tidigare studiernas lämplighet på förhand.

De sökande rangordnas på följande sätt: i första hand de som har slutfört största antalet studiepoäng i ett av de vetenskapsområden som ingår i det program eller den inriktning som man söker till. Om det finns sökande som slutfört lika många studiepoäng i ämnet avgör kursernas vitsord.

I urvalet kan man placera de sökande på reservplats.

Resultatet av antagningen meddelas de sökande i Min Studieinfo senast 28.6.2018.

Läs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.

Obligatoriska bilagor

 Till ansökan bifogas följande dokument

  • studieprestationsutdrag
  • ett intyg som bevisar den språkliga behörigheten för studier vid Svenska social- och kommunalhögskolan

Du måste uppfylla högskolans behörighetskrav på kunskaper i svenska.

Anvisningar om hur bilagor lämnas in.

Ska lämnas in senast 13.4.2018, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Gäller studieinriktningen i socialt arbete:

Begränsningar som gäller antagning som studerande och förutsättning för studierna

För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten infördes begränsningar i antagningen som studerande från och med 2012. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, farmaci samt socialt arbete och lärarutbildningen. På dessa områden gäller att den som antas som studerande i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga måste kunna genomföra praktiska uppgifter och praktik som ingår i studierna.

En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning som studerande om det kan undanröjas med rimliga åtgärder, t.ex. specialarrangemang. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen. Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning som studerande. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med ansökan. Om en studerande i ansökningsskedet har undanhållit ett beslut om indragning av studierätt som skulle ha kunnat hindra hans eller hennes antagning, kan universitetet annullera studierätten.

Narkotikatest under studietiden och utdrag ur straffregistret

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga, och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen.

Studerande som antas 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Endast studerande som under praktik som ingår i studierna eller i samband med andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp ett utdrag ur straffregistret. Begäran om utdrag framställs innan praktiken eller uppgifterna börjar. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, grovt brott mot liv eller hälsa, grovt rån och narkotikabrott).

Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon: 02941 24140