Ansökningsinfo

Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i kulturforskning, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Information om utbildningsprogrammet
Ansökan
Öppna universitetsleden, våren 2019 (Helsingfors universitet)
Ansökningstid
20.3.2019, 08:003.4.2019, 15:00
Nybörjarplatser (av vilka för förstagångssökande) (av vilka för förstagångssökande)
15 (0)

Du kan söka i öppna universitetsleden om du har genomfört studier vid ett öppet universitet eller motsvarande universitetsstudier i Finland. Du behöver inte ha studentexamen eller någon annan examen på andra stadiet som ger högskolebehörighet för att kunna söka i öppna universitetsleden.

Be­hö­rig­het att an­sö­ka

Du kan söka om du uppfyller följande villkor:

 1. Du har inte en gällande rätt att avlägga högskoleexamen i Finland vid ansökningstidens utgång (*)
 2. Du har genomfört eller kommer senast 3.4.2019 att genomföra de studier som kandidatprogrammet kräver. Mer information om vilka studier som krävs finns nedan.

(*) De sökandes tidigare rättigheter att avlägga examen kontrolleras i studieregistret när ansökningstiden går ut. Observera också att både sådana rätter att avlägga examen som kan återställas och sådana rätter till vilka man kan ansöka om förlängning räknas som gällande rätter att avlägga examen.

Val av studieinriktning

Du ska ange på ansökningsblanketten vilken inriktning du söker till. Du kan välja bland följande studieinriktningar:

 • Af­ri­ka- och Mel­la­nösternstu­di­er
 • Asi­en­forsk­ning
 • Ar­ke­o­lo­gi
 • Et­no­lo­gi
 • Folk­lo­ristik
 • Konst­histo­ria
 • Re­gi­on- och kul­tur­forsk­ning
 • Re­li­gi­ons­ve­ten­skap

Minimikrav för antagning

Du kan antas endast om

 • du visar att du är behörig att ansöka inom den utsatta tiden.
 • du lämnar in ansökan via Studieinfo.fi under ansökningstiden (20.3.2019–3.4.2019) och lämnar in de nödvändiga bilagorna inom den utsatta tiden.Läs mera om vad som händer efter att ansökningstiden tar slut.
 • du har avlagt minst nedan beskrivna studier som din ansökan grundar sig på. Som studieprestationer räknas studier som genomförts vid ett öppet universitet, ett sommaruniversitet eller motsvarande.

Du ska ha genomfört minst 60 studiepoäng studier som ligger till grund för ansökan och de ska inkludera

 • minst 25 studiepoäng grundstudier som lämpar sig för utbildningsprogrammet i fråga
 • minst 15 studiepoäng grundstudier i ett annat vetenskapsområde/ämne, och
 • studierna i ett främmande språk och det andra inhemska språket som krävs för examen (**).

(**) Du kan ersätta språkstudierna med en studiehelhet i språket i fråga i enlighet med Humanistiska fakultetens bestämmelser om tillgodoräknande.I fall av avvikande språkkunskaper följer man Humanistiska fakultetens bestämmelser om examensstuderandes språkkunskaper.

Studierna som ligger till grund för ansökan (60 sp) måste vara genomförda innan ansökningstiden går ut (3.4.2019) och grundstudierna måste vara registrerade i helheter (namn, omfattning, datum och vitsord).Enbart anteckningar om att de olika studieavsnitten som hör till helheten har genomförts räcker inte. Begäran om registrering av en helhet riktas till den enhet där studierna har genomförts (t.ex. Öppna universitetet vid Helsingfors universitet).

Studierna som ligger till grund för din ansökan får inte ingå i en annan examen och de får inte vara äldre än 3 år när ansökningstiden går ut. Studierna i ett främmande språk och det andra inhemska språket får ingå i en annan examen, men de får inte vara äldre än 3 år. Studierna ska inkluderas i kandidatexamen för humanistiska vetenskaper.

Antagning

Via Öppna universitetsleden antas sammanlagt högst 15 nya studerande inom alla Humanistiska fakultetens ansökningsobjekt. Antagningen påverkas av

 • de tidigare studiernas lämplighet (innehåll)
 • din studieframgång i de grundstudier som är lämpliga för utbildningsprogrammet
 • undervisningsresurserna (alla behöriga sökande kan inte alltid antas).

Studiernas lämplighet bedöms inte på förhand.

Om du söker till fler än en utbildning vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet i denna magisterantagning måste du ange prioritetsordning i din ansökan. Även om du uppfyller kraven för fler än ett utbildningsprogram, kan du endast antas till det program som du angett som första alternativ i din ansökan.

Resultatet av antagningen

Resultatet av antagningen meddelas de sökande i Min Studieinfo senast 28.6.2019. Kom ihåg att ta i beaktande bestämmelsen om en enda studieplats om du söker till flera än en utbildning våren 2019.

Studierätt

Om du antas får du rätt att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper vid kandidatprogrammet i kulturforskning. Efter avlagd kandidatexamen har du rätt att fortsätta dina studier och avlägga magisterexamen.

Statistik

Här kan du se antagningsstatistiken.

Obligatoriska bilagor

Till ansökan bifogas följande dokument:

 • en officiellt styrkt kopia av ditt studieutdrag.
 1. Se anvisningarna om hur bilagor lämnas in.
Ska lämnas in senast 17.4.2019, 15:00
Adress
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Helsingfors universitets ansökningsservice
PB 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Telefon:: 02941 24140